Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

ܐܽܘ ܡܫܰܒܠܳܢܶܕܽܘܟ ܠܽܘ ܓܽܘܒܳܝܳܐ ܕ
:EU -

27 ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܬܶܐܣ ܡܶܐ (EU) ܐܽܘ ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܐܽܘܪܺܝܦܳܝܳܐ
ܐܰܬܪܰܘܳܬܳܐ ܕܟܶܬܢܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ. ܗܰܢܺܝ ܟܶܬܠܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܶܐ ܕܟܶܬܠܢ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ ܐܰܚܢܳܐ ܕܟܳܐ ܚܳܐܺܝܢܰܐ ܒܰܐ ܐܰܬܪܰܘܳܬܳܐ ܕܟܶܬܢܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ

Senast uppdaterad:

ܟܶܒܥܶܬ ܕܶܕܥܶܬ ܝܰܬܺܝܪ؟

ܩܪܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠܽܘ ܓܽܘܒܳܝܳܐ ܕ
ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܟܳܐ ܦܳܝܶܬ، ܐܰܝܟܳܐ ܘܶܐܡܰܐ- EU ܟܺܝܒܽܘܟ ܕܐܳܒܶܬ ܩܳܠܽܘܟ ܒ valmyndigheten.se

.ܠܰܠܥܰܬ ܒܽܘ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܟܺܝܒܽܘܟ ܕܶܡܢܰܩܶܬ ܠܶܫܳܢܳܐ

Senast uppdaterad: