Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

ናይ ኤውሮጳ ፓርላማ ምርጫ መምርሒኹም:-

ናይ ኤውሮጳ ሕብረት (EU) 27 ኣባላት ሃገራት ዝሓቖፈ እዩ። ኣብተን ኣባላት ሃገራት እንነብር ዘለና ዘገድሱናን ዝጸልዉን ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ይተሓባበሩና። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ኣብ ኩለን ኣባል ሃገራት ዝትግበሩ ዝተወሰኑ ሕግታትን ስርዓታትን ይውስኑ፣ ኣብ ዝተወሰኑ መዳያት ኣየኖት ሕግታትን ስርዓታትን ክውዕሉ ኣለዎም፣ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝርከባ ሃገራት ከም ኣባል ሕብረት ክንደይ ገንዘብ ክኸፍላ ከምዘለወንን እቲ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከምዝውዕልን ይውስኑ።

 • ዳርጋ ፍርቂ ካብ ኩሎም ሕግታት ኣብ ሽወደን ዝጸደቑ ብሕብረት ኤውሮጳ ይጽለዉ እዮም።
 • ፍርቂ ካብ ኩሎም ኮሙናትን ዞባታትን ዝዘትዩሎም ጉዳያት ብሕብረት ኤውሮጳ ዝጽለዉ እዮም።
 • ጸጥታ፣ ኣከባቢ፣ ስደትን ኢኮኖሚን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብሓባር ዝሰርሓሎም መዳያት ኣብነታት እዮም።

ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ እንታይ እዩ?

ኣብ ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ ዜጋታት ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ወከልቶም ናብ ፓርላማ ኤውሮጳ ይመርጹ፣ እዚ ድማ አብ ዓለም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ኣባላት ብቐጥታ ዝተመርጸ ፓርላማ ጥራይ እዩ። ግደ እቶም ኣባላት ነቶም ኣብ ዓዶም ዘለዉ ማሕበሩን ረብሓታቶምን ምውካል እዩ። ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ ኩላትና ሕብረት ኤውሮጳ ኣየናይ መንገዲ ክኽተል ምዃኑ ብሓባር ክንውስን ፍሉይ ዕድል ይህበና።

መን ክመርጽ ይኽእል?

ድምጺ ምሃብ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ መሰል እዩ። ኣብ ሽወደን፣ 18 ዓመት ዝመልኦም ዜጋታት ሽወደንን ሕብረት ኤውሮጳን ናይ ድምጺ ምሃብ መሰል ኣለዎም።

ንምንታይ እዩ ክትመርጹ ዘለኩም?

ኣብ ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ፣ ዜጋታት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝርከብ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣየኖት ፖለቲከኛታት ክሰርሑ ከም ዝደልዩን በዚ ድማ ክውክሎም ከም ዝደልዩን ይመርጹ። ብኻልእ ኣዘራርባ፣ እተን ኣብ ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝበዝሐ ድምጺ ዝቖጽራ ውድባት፣ ካብቶም ኣብ ሽወደን ንሳተፍን ድምጺ ንህብን፣ ዝበዝሑ ፖለቲከኛታት ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክሰድዳ ይኽእላ። ስለዚ, ነቲ ምስ ናትኩም ኣረኣእያ ዝበለጸ ዝሰማማዕ ውድብ ምረጹ።

 

ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኢኹም ትነብሩ – ስለዚ ይምልከተኩም እዩ!

 • ኣብ ሽወደንን ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ክመሃር፣ ክነብርን ክሰርሕን ዝፍቀደሉ መን እዩ
 • ኣብ ድኳናት እንታይ ክትገዝኡ ትኽእሉ – ብተዘዋዋሪ ድማ እንታይ ዋጋ ኣለዎ።
 • ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ምድዋል ክንቅጽልን ብናጽነት ክንድህስስን ክንክእል እንተኾይንና።
 • መንግስታዊ ትካላት መን ናይ ብሕቲ ዕላል ክኣቱ ከም ዝኽእል ክውስና እንተኾይነን።
 • ዝተረፈ ኣብ መንጎ ፈረቓ ስራሕ ክንደይ ግዜ ክኸውን ኣለዎ።

እዚይን ካልእ ብዙሕ ነገራትን ብዓቢኡ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ዝውሰን።
ንስኹም፣ ከም ነባሪ Botkyrka መጠን፣ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ እንታይ ከም ዝፍጸም ክትመርጹ ትኽእሉ - ስለዚ ድምጽኹም ኣስምዑ!

ድምጺ ምሃብ ምስ ሚልዮናት ካልኦት መራጽቲ ብሓባር ንመጻኢ ዲሞክራሲ ኤውሮጳ ንምቕራጽ ክትሕግዙ ዕድልኩም እዩ። ድምጺ ብምሃብኩም ተሳተፍቲ ኢኹም ከምኡውን:-

 1. ኣብ ሕጊ ምውጻእ ርእይቶኹም ሃቡ:- ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓትና ራብዓይ ደረጃ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ኮሙን፣ ዞባ ወይ ፓርላማ ሽወደን ዝገብሮ ኣብ ህይወትና ጽልዋ ኣለዎ። ድምጺ ብምሃብ፣ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ንረብሓታትኩም መን ክውክለኩም ምዃኑ ንምምራጽ ትሕግዙ። ድምጽኹም ኣብ ዝሕንጸጹን ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ኣብ ቦትኪርካን ሽወደንን ቀጥታዊ ጽልዋ ዘለዎም ሓደስቲ ሕግታት ይጸልዎም።
 1. ዓለምለኻዊ ብድሆታት ምፍታሕ:- ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ሓንቲ ኣባል ሃገር ባዕላ ክትፈትሖም ዘይትኽእል ዓለማዊ ጉዳያት እዩ ዝሰርሕ፣ ንኣብነት ቅልውላው ክሊማን ኣህጉራዊ ግጭታትን። ድምጺ ብምሃብ፣ ነዞም ብድሆታት ኣብ ፍታሕ ኣበርክቶ ክትገብሩ ዕድል ኣለኩም።
 1. ንዲሞክራሲ ምክልኻል:- ዲሞክራሲን ናይ ምምራጽ ዕድልን መሰል እዩ ግን ከኣ ሓባራዊ ሓላፍነት እውን እዩ። ኣብቲ ምርጫ ብምስታፍ ዲሞክራሲ ተጠናኽሩን ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ፓርላማ ወኪልን ሓያልን ምዃኑ ተረጋግጹ።

ኣብ ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝሃብኩምዎ ድምጺ ዓቢ ሓይሊ ኣለዎ። ወከልቲ ምምራጽ ጥራይ ኣይኮነን፤ ኣብ ሽወደን ንህይወትኩም ዝጸሉ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ምጽላው እዩ። ኣብቲ ምርጫ ብምስታፍኩም፣ መትከላት ዲሞክራሲ ንምድጋፍ ትሕግዙን ኣብ ዝሓየለት ሽወደንን ኤውሮጳን ኣበርክቶ ትገብሩ።

ድምጽኹም ሃቡን ናይ መጻኢ ኤውሮጳ ንምቛም ሓግዙን!

ኣገደስቲ ዕለታት ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ 2024

 • ኣቐዲምኩም ድምጽኹም ሃቡ22 ግንቦት–8 ሰነ
 • መዓልቲ ምርጫ ሰነ 9 እዩ።


ብኸምዚ ኢኹም ድምጺ ትህቡ:-

ኣብ www.val.se ኣብ ምርጫ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝግበር ድምጺ ምሃብ ብኸመይ ከም ዝካየድ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ መርበብ ሓበሬታኦም፣ ነቲ ሓበሬታ በየናይ ቋንቋ ክትረኽብዎ ከምትደልዩ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም።

Senast uppdaterad:

ተወሳኺ ክትፈልጡ ትደልዩ?

ብዛዕባ ምርጫ ባይቶ ኤውሮጳ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ፣ ኣበይን መዓስን ክትመርጹ ከም እትኽእሉ ዝያዳ ኣንብቡ፤
val.se
ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ገጽ፣ ቋንቋኹም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም።

 

Senast uppdaterad: