Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Politisk plattform

Den politiska plattformen beskriver de politiska prioriteringarna och viljeinriktningarna under mandatperioden 2019-2022. En reviderad politisk plattform kommer tas fram under våren 2023 och presenteras i april.

Plattformen är inte en beskrivning över all politik som kommer bedrivas under mandatperioden. Den pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation.

Problem 1: Skolsegregation, alla barn lyckas inte

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Mittenmajoriteten ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på.

Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i socioekonomiskt svaga områden har mycket lägre resultat. Vissa skolor blir bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Vissa skolor har mycket större problem än andra. Botkyrka kommun har därför ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska ansvaret på strukturell nivå och se till att alla skolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar.

Genom att satsa på personalen i skolan och förskolan kan vi ge Botkyrkaeleverna rätt förutsättningar. Ur ett regionalt perspektiv kan utbildningen bli konkurrenskraftig, för att Botkyrkaborna ska kunna bli och jobba med vad de vill. Det är frihet. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkaeleverna inte får rätt förutsättningar att lyckas med studierna.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan. Det finns en tydlig koppling mellan sexåringars läskunnighet och om de har gått förskolan eller inte. Alla föräldrar ska känna att de har en bra förskola med pedagogiska miljöer i sitt område, så att läs och skrivkunnigheten ska vara bra från början.

Utmaningarna finns inte bara mellan skolor, utan mellan klassrum och individer. Därför behövs också insatser för att alla elever får det stöd de behöver. Är det stökigt hemma blir det stökigt i skolan. Familjen måste involveras och stöttas.

Skolorna är separata enheter, men det finns någonting som måste förena och det är att alla Botkyrkabarn ska lyckas, oavsett skola. Kvaliteten ska vara god oberoende av vilken skola det handlar om.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Rikta insatser och resurser till de skolor som har störst utmaningar
 • Skapa trygghet och studiero med tydligt mandat till läraren, regler och rutiner
 • Få fler vuxna i skolan så att läraren kan fokusera på undervisningen
 • Säkerställa att all personal behärskar det svenska språket
 • Involvera familjen och andra delar av samhället i barnens skolutveckling.
 • Få till en jämlik kompetensförsörjning så att alla skolor har bra och behöriga lärare
 • Utveckla och förbättra det våldspreventiva arbetet i skolorna för att ex motverka hedersförtryck samt normförändring
 • Det ska finnas attraktiva skolor och förskolor i alla stadsdelar

Problem 2: Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Detta leder i sin tur till att man inte känner sig trygg med att omsorgen finns där när den behövs. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • All personal behärskar det svenska språket
 • Ha mer självbestämmande och individanpassning
 • Få mer valmöjligheter inom omsorgen
 • Få bättre service och medborgarkontakt med såväl brukare som anhöriga
 • Ha en bra personalpolitik för att säkra kompetensförsörjningen och i slutändan säkra kvaliteten i omsorgen.

Problem 3: Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka

Ett problem Mittenmajoriteten har identifierat är att alla människor inte kan hitta en bostad i Botkyrka. Antingen kan man inte hitta boende i rimlig storlek eller ett boende man har råd med. Ett annat problem är att när livet utvecklas så finns inte alltid bostad som passar livets utveckling och man tvingas flytta från kommunen. Därför behöver det byggas blandat i alla stadsdelar.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en allt mer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur öka skattekraften i kommunen.

Fler Botkyrkabor ska kunna hitta den bostad som passar deras liv.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Möjliggöra en byggtakt på över 1000 bostäder per år
 • Bygga blandat och skapa blandade bostadsformer i hela kommunen
 • Förverkliga bostadsgarantin för unga samt för äldre
 • Motverka svartkontrakt och orimliga boendevillkor

Problem 4: Trygghet och trivsel i Botkyrka

Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Skapa belysning och smart stadsplanering
 • Bygga bort mörka och enskilda platser
 • Bygga för rörelse och liv
 • Bidra till uppsättandet av trygghetskameror
 • Bidra till aktivt civilsamhälle och samarbeten såsom grannsamverkan, föreningsliv och nattvandrarverksamhet
 • Bidra till bil, kollektivtrafik och cykellösningar mellan kommunens olika delar

Problem 5: Kriminella organisationer

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor.

Kampen mot kriminaliteten är både här och nu, samt långsiktig. I grunden handlar det långsiktiga arbetet om att Botkyrkaborna ska ha framtidstro och ökade livschanser. Därför är problemet starkt kopplat till ett segregerat samhälle.

Därutöver handlar det om Botkyrkabornas trygghet och trivsel i sitt område. Det handlar bland annat om att stoppa den öppna droghandeln som finns i vår kommun, men som förser hela regionen. Det handlar också om förlorade livsöden och om att stoppa kriminella ledare från att utnyttja ungdomar.

Botkyrka ska göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktigt förebyggande arbetet. Genom att samordna kommunens och polisens gemensamma resurser ska Botkyrka mota bort kriminaliteten, skapa mer trygghet och ge nya livschanser för fler.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Samverka med polisen för att gemensamt tränga ut kriminaliteten
 • Utveckla det våldspreventiva arbetet i tidigare åldrar
 • Påverka staten för att komma åt kriminaliteten och de kriminella ledarna som utnyttjar ungdomar, med exempelvis nya lagar
 • Skapa avhopparverksamheter så att fler kan hoppa av gängen

Problem 6: Botkyrkas påverkan på klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Underlätta för Botkyrkabor att vara och resa klimatsmart
 • Stärka arbetet med Botkyrkas natur- och vattenvärden
 • Utöka användandet av närodlat och närproducerat
 • Sträva efter klimatsmart byggande

Problem 7: Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsam plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Vara en närvarande och inlyssnande kommunal organisation i hela kommunen
 • Öka valdeltagandet
 • Utveckla en riktigt bra Botkyrkadialog
 • Genomföra kontaktlöftet så att alla som hör av sig till kommunen får svar på sina frågor

Problem 8: Få till mer näringsliv och jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra Porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Därför ska kommunledningen jobba med att:

 • Få till 4000 arbetstillfällen i Södra Porten
 • Locka fler företag till Botkyrka, stora som små
 • Ha gott samarbete och dialog med näringslivet genom näringslivsrådet
 • Genomföra ungdomsgarantin

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: