Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Politisk plattform

Den politiska plattformen beskriver de politiska prioriteringarna och viljeinriktningarna under mandatperioden 2023–2026.

Plattformen är inte en beskrivning över all politik som kommer bedrivas under mandatperioden. Den pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation.

Alla barn ska få rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Det är en självklarhet. Vi ser att det finns skillnader i resultaten mellan de skolor som Botkyrkaelever går på.

Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Många elever i socioekonomiskt svaga områden har mycket lägre resultat. Vissa skolor har större problem än andra. Botkyrka kommun har därför ett stort ansvar för att stärka det kompensatoriska ansvaret på strukturell nivå och se till att alla elever har rätt förutsättningar för att lyckas i skolan.

Genom att satsa på trygghet, studiero och lärare med tydligt mandat kan vi ge Botkyrkaeleverna rätt förutsättningar. Fokus ska vara på kunskapsförmedling och resultathöjande insatser efter varje elevs förmåga. Men barn är olika. Många klarar utmärkt att sitta still i klassrummet och lyssna på läraren, eller samarbeta med andra elever i grupparbeten. Andra behöver anpassad undervisning där de får individuell uppmärksamhet. Enligt skollagen har elever rätt till extra anpassningar och särskilt stöd oavsett om de har en diagnos eller inte. Botkyrkaelevernas möjlighet till en god skolgång är nyckeln till ett tryggt liv och en etablerad plats i samhället. Hela samhället misslyckas om Botkyrkaeleverna inte får rätt förutsättningar att lyckas med studierna.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan. Det finns en tydlig koppling mellan sexåringars läskunnighet och om de har gått i förskolan eller inte. Det ska finnas bra förskolor med god pedagogik i alla områden, så att barnens läs- och skrivkunnighet grundläggs redan där. Våra barn ska tidigt lära sig att läsa böcker och ta till sig litteratur. För barn med svag svenska ska vi särskilt satsa på att de får ett starkt språk. Här är även modersmålsundervisningen viktig.

Utmaningarna finns inte bara mellan skolor, utan mellan klassrum och individer. Därför behövs också insatser för att alla elever ska få det stöd de behöver. Ibland är det stökigt hemma och då kan det också bli stökigt i skolan. Då kanske inte enbart stödåtgärder i skolan är det rätta, utan även insatser för att involvera och stötta familjen. För att skolan ska kunna ge rätt stöd är det viktigt med olika professioner i skolvärlden. Då kan lärarna fokusera på att ge eleverna högkvalitativ undervisning.

Skolorna är separata enheter, men det finns något som måste förena och det är att alla Botkyrkabarn ska lyckas, oavsett skola. Alla Botkyrkaelever ska gå i skolor som håller hög kvalitet.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Rikta insatser och resurser till de elever som har störst utmaningar
 • Skapa trygghet och studiero med regler, rutiner och tydligt mandat till läraren
 • Få fler utbildade vuxna i skolan som till exempel socialpedagoger. I skolsociala team kan skola och socialtjänst samarbeta på plats
 • Säkerställa att all personal behärskar det svenska språket
 • Involvera familjen och andra delar av samhället i barnens skolutveckling
 • Få till en jämlik kompetensförsörjning så att alla elever har tillgång till bra och behöriga lärare
 • Utveckla och förbättra det våldspreventiva arbetet i skolorna för att till exempel motverka hedersförtryck samt normförändring
 • Alla skolor och förskolor i alla kommundelar ska vara attraktiva
 • Anpassad undervisning ska finnas som möjlighet för elever med särskilda behov. Tillgången till speciallärare måste därtill säkerställas så att elever i behov kan undervisas i mindre grupper.
 • Erbjuda skolpersonal kontinuerlig fortbildning inom området neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar
 • Alla elever ska ha tillgång till en bra och stärkt elevhälsa, inte minst motverka den psykiska ohälsan bland unga
 • Få fler barn att börja förskolan
 • Öka insatser för läslust och läskunnighet

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Detta leder i sin tur till att man inte känner sig trygg med att omsorgen finns där när den behövs. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga medborgare börjar med bemötandet och i det första mötet. För att lyckas med det är det viktigt med en långsiktig och strategisk planering av äldreomsorgen.

Vi ska värna livskvaliteten genom att ge omsorg med guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen. Delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser är centralt, oavsett om man bor på ett äldreboende eller har insatser enligt LSS. Vi har ökat valmöjligheterna inom omsorgen och arbetet fortsätter med att öka självbestämmandet och individanpassningen för att främja tryggheten. För att
möjliggöra en säker omsorg med god kvalitet fortsätter vi arbetet med att medarbetare inom vård och omsorg och LSS ska ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Det sker genom språktester och utbildning. Vi vill också kunna erbjuda vård och omsorg på andra språk. Det stärker den personcentrerade omvårdnaden, ökar välbefinnandet och tryggheten för de äldre.

I Botkyrka kommun strävar vi efter att tillgodose äldres behov av anpassat boende i olika former. Den snabba ökningen av antalet äldre under de närmaste åren gör behovet av anpassade bostäder ännu mer påtaglig. Ensamhet och isolering hos äldre är ett allt större samhällsproblem och bidrar till en segregation i kommunen. Vi ska skapa bra bostadsmöjligheter. Oavsett om du flyttar in på ett äldreboende eller bor kvar i ditt ordinarie boende ska det finnas tillgång till service, vård och omsorg och social gemenskap.

Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte unikt för Botkyrka, men kompetensförsörjningen inom vård och omsorg och LSS är en stor utmaning för kommunen. För att underlätta rekrytering och minska personalomsättningen ska vi fortsätta att arbeta med att skapa trygga anställningsförhållanden, en god arbetsmiljö, samt öka den formella kompetensen och statusen för yrken inom vård och omsorg och LSS. Kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga goda relationer mellan personal och brukare ger möjlighet att bygga upp förtroende och tillit vilket bidrar till trygghet. En trygghet som kan främja en god livskvalitet och som förebygger psykisk ohälsa. Botkyrkaborna är värda en god omsorg.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • All personal behärskar det svenska språket
 • Öka självbestämmande och individanpassning med fokus på att stärka tryggheten.
 • Värna och förbättra valmöjligheter inom omsorgen
 • Utveckla bättre bemötande, service och medborgarkontakt gentemot såväl brukare som anhöriga
 • Ha en bra personalpolitik för att säkra kompetensförsörjningen, öka kontinuiteten och på så vis stärka tryggheten inom vård och omsorg
 • Möjliggöra för fler anpassade boenden för äldre
 • Alla brukare ska ha tillgång till nära vård och omsorg
 • Stärka arbetet med äldres fysiska och psykisk hälsa och bland annat motverka ofrivillig ensamhet och fallolyckor hos äldre
 • Främja välfärdsteknik och ta tillvara digitalisering för att förstärka självständighet och kvaliteten inom omsorgen

Det är svårt att hitta en bostad i regionen. Botkyrka är inget undantag. Antingen går det inte att hitta boende i en rimlig storlek eller ett tillräckligt billigt boende. Det är ett problem att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin kommundel när familjen växer och barnen vill flytta hemifrån eller för dem med behov av ett större boende. Det riskerar leda till att Botkyrkabor som vill göra bostadskarriär väljer att flytta från kommunen. För att skapa möjligheter för Botkyrkaborna att bo kvar i kommunen genom livets alla skeden måste vi bygga med blandade upplåtelseformer i alla kommundelar. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en alltmer attraktiv plats. Detta ökar i sin tur skattekraften i kommunen.

I Botkyrka finns några av länets billigaste bostäder. Men hela regionen behöver jobba med tillgången på billiga bostäder. Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Socioekonomiska faktorer och bristen på bostäder har bidragit till en bostadsmarknad där det finns problem med trångboddhet och svartkontrakt. Kommunen ska därför fortsätta att bygga, samt systematiskt påverka stat och region för att minska bostadsbrist och bostadssegregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden, som unga vuxna och pensionärer.

Fler Botkyrkabor ska kunna hitta den bostad som passar deras liv och det ska finnas möjlighet att kunna göra en boendekarriär i kommundelen du bor i.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Genom en hög planberedskap möjliggöra en byggtakt på ca 500 bostäder per år
 • Bygga blandat och skapa blandade bostadsformer i hela kommunen
 • Förverkliga bostadsgarantin för unga samt för äldre
 • Motverka svartkontrakt och orimliga boendevillkor
 • Rusta upp gamla byggnader samtidigt som vi bygger nytt och förbättrar våra kommundelar
 • Tänka långsiktigt vid stadsplanering, och utveckla områden utifrån deras utformning, behov och karaktär
 • Utveckla Botkyrkas boendemiljöer så att de blir attraktiva och hållbara platser

Många Botkyrkabor känner sig inte trygga i kommunen. Därför måste vi prioritera arbetet mot kriminalitet samtidigt som vi jobbar med att öka trygghetskänslan i alla våra kommundelar. Vi ska ha levande kommundelar där människor kan mötas. Genom att kombinera bostadsområden med lokaler för näringsliv och föreningsverksamhet skapar vi liv och rörelse i alla områden. Kommunen ska bidra till ett aktivt civilsamhälle där Botkyrkaborna uppmuntras till att vara delaktiga och får möjlighet att känna gemenskap i samhället.

Vi vill ge alla Botkyrkabor möjlighet att leva ett gott liv i vår kommun. Vi värnar därför en hållbar stadsutveckling och planer som skapar ett samspel mellan människan och den byggda miljön. Arbetet med att utveckla och rusta upp utemiljöer i våra olika kommundelar och skapa inkludering, trygghet och trivsel är viktigt. Detta inte minst när det gäller en välplanerad belysning av våra gång- och cykelvägar, tunnlar och parker för att förbättra tillgängligheten och tryggheten för alla våra Botkyrkabor. En särskild del i hållbar stadsutveckling är arbetet med att ställa om och rusta upp våra miljonprogramsområden i samverkan med Botkyrkabyggen och privata fastighetsägare. I det ingår att modernisera parker, mötesplatser, anläggningar och vägar.

Det ska vara smidigt att resa mellan kommunens olika delar, vare sig du väljer att färdas med cykel, bil eller kollektivtrafik. Det är också viktigt att vi förbättrar tillgängligheten till övriga regionen. Botkyrkaborna ska enkelt kunna resa till arbete, sjukvård och fritidsaktiviteter.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsplaneringen där bostäder kombineras med näringsliv och föreningar för att skapa rörelse och liv i alla områden
 • Stärka den upplevda trygghetskänslan genom till exempel bättre belysning och
  trygghetskameror
 • Bidra till ett aktivt civilsamhälle och samarbeten som grannsamverkan, föreningsliv och nattvandrarverksamhet
 • Utveckla förbindelserna för cykel, bil och kollektivtrafik mellan kommunens olika delar och förbättra tillgängligheten till övriga regionen
 • Kontinuerligt arbeta med underhåll och snabbt åtgärda felanmälningar för att främja trygghet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa kriminalitet och de kriminella organisationerna är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska dock göra sin del i det arbetet. Kampen mot kriminaliteten är både långsiktig och här och nu. I grunden handlar det om att Botkyrkaborna ska känna framtidstro. Därför behöver kommunen lyfta positiva händelser och de positiva insatser som görs.

Botkyrkaborna ska trivas och känna sig trygga i sina bostadsområden. Vi ska arbeta för att stoppa den öppna droghandeln som pågår på olika platser i vår kommun. En handel som också förser hela regionen. Vi måste stoppa kriminella ledare från att utnyttja ungdomar. Det är också mycket viktigt att prioritera arbetet med alla barns rätt att få växa upp i en miljö fri från våld.

Arbetet med att motverka kriminella organisationer ska ske i nära samarbete med polisen, både här och nu och i det långsiktiga, förebyggande arbetet. Kommunen och polisen ska samordna sina resurser och mota bort kriminaliteten, öka tryggheten och ge fler möjlighet till nya livschanser. Vi vill utveckla avhopparverksamheten för att fler ska få möjlighet att lämna gängkriminaliteten.

Botkyrka kommun arbetar också långsiktigt med andra trygghetsskapande insatser och kommunikation, samt med vålds- och brottsförebyggande insatser. I detta viktiga arbete samverkar kommunen med flera olika, relevanta aktörer. Vårt mål är också att stärka samverkan mellan socialtjänsten, skolan och familjer för att tidigt upptäcka barn och unga i riskzonen och på det sättet motverka rekrytering till kriminella gäng. Botkyrka ska också med full kraft fortsätta utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som idag är ett allvarligt problem i vår kommun. Alla barn i Botkyrka ska kunna växa upp och utveckla sin personlighet i frihet, oavsett ursprung, sexuell läggning eller könsidentitet.

Botkyrka kommun ska arbeta brett och samordnat i kampen mot välfärdsbrottslighet. Oseriösa utförare av välfärdstjänster har inte någon plats i vår kommun. Vi måste granska såväl de privata utförarna, som våra egna, kommunala verksamheter. Vi ska också öka kontrollen av utbetalningar av föreningsbidrag.

Botkyrka kommun har de senaste åren haft stora problem med miljöbrottslighet. Vi ska fortsätta att arbeta strukturerat och samordnat med berörda myndigheter för att effektivt kunna sätta stopp för oseriösa och kriminella aktörer som verkar inom avfallsområdet.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Botkyrka kommun inte ska ha några utsatta områden
 • Samverka med polisen, andra berörda myndigheter och civilsamhället för att gemensamt tränga ut kriminaliteten
 • Utveckla det våldspreventiva arbetet i förskolan och alla skolor
 • Utveckla avhopparverksamheter så att fler kan hoppa av gängen
 • Utöka samverkan mellan socialtjänsten, skolan och familjer för att tidigt upptäcka barn och unga i riskzonen och motverka rekrytering till kriminella gäng
 • Arbeta brett och samordnat mot välfärdsbrottslighet även inom den egna kommunala organisationen
 • Utöka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer
 • Stärka arbetet mot miljöbrottslighet
 • Utöka kontrollen vid utbetalning av bland annat föreningsbidrag. Skattepengar inte går till antidemokratiska eller våldsbejakande organisationer/verksamheter

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi genom små och stora åtgärder bemöta miljö- och klimathoten. Dessa åtgärder vill vi främja och kommer att verka för genom Botkyrkas mål i kommunens klimatstrategi.

Botkyrka är och ska vara en ledande och framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningen, både inom den kommunala organisationen och genom att möjliggöra för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det gäller såväl de anpassningar som behöver göras på grund av förändrat klimat, som vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark.

Botkyrka ska nå de hållbarhetsmål som är uppsatta av FN i handlingsplanen Agenda 2030, och som kommunen har implementerat i styrdokumentet Ett hållbart Botkyrka. Botkyrkas klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025, det vill säga under denna mandatperiod, vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Kommunens koldioxidbudget ska arbetas in i det ordinarie styrsystemet och vara vägledande i klimatarbetet. Förutsättningar för att öka cirkulariteten i samhället måste underlättas.

Botkyrka ska fortsätta vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi måste fortsätta arbetet med att öka den biologiska mångfalden. Vi ska värna grönstråk och naturområden för rekreation. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart och främja klimatomställningen av alla transportslag. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta, genom att det ska vara enkelt att göra en insats.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Underlätta för Botkyrkabor att leva och resa klimatsmart
 • Stärka arbetet med Botkyrkas natur- och vattenvärden samt säkerställa att våra
  dricksvattenreservoarer inte hotas
 • Värna grönstråk och naturområden för rekreation
 • Främja användandet av närodlat och hållbart producerade livsmedel
 • Alla ny- och ombyggnationer utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
 • Minska koldioxidutsläppen, genom att till exempel underlätta byggandet av solcellsparker
 • Underlätta förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden genom till exempel odling för fler Botkyrkabor
 • Värna jordbruksmark som finns i Botkyrka
 • Skapa utrymme för pendelparkering, för att underlätta för dem som bor långt ifrån kollektivtrafiken att åka kollektivt
 • Förbättra gång- och cykelinfrastruktur
 • Utöka möjligheten för elbilsladdning

Avståndet mellan beslutsfattare och Botkyrkaborna kan kännas stort för många Botkyrkabor. I kommunvalet 2022 var valdeltagandet i Botkyrka det lägsta på femtio år. Endast 64,6 procent av de röstberättigade röstade. Det är en mycket oroväckande utveckling som riskerar att urholka demokratin. Vi ser att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre i vissa kommundelar.

Vi kan minska avståndet mellan medborgare och kommun genom att involvera fler Botkyrkabor i samhället och i utvecklingen av Botkyrka. Vi ska därför utveckla kommunens synpunktshantering. Botkyrkabornas synpunkter och inspel är viktiga för oss och hjälper oss att hitta nya, kreativa vägar framåt. Samtidigt krävs ett gemensamt krafttag mellan kommun, civilsamhälle och de politiska partierna för att öka valdeltagandet och sänka trösklarna till de demokratiska processerna. Det ska kännas lätt och givande att engagera sig i Botkyrkas utveckling.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Vara en närvarande, synlig, inlyssnande och medborgarfokuserad kommunal organisation i hela kommunen
 • Botkyrkaborna ska bemötas serviceinriktat och lösningsorienterat av den kommunala organisationen. Felanmälningar ska hanteras skyndsamt. Förslag och idéer från Botkyrkaborna ska välkomnas och uppmuntras
 • Tillsammans med politiska partier och civilsamhället arbeta för att öka valdeltagandet och medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen, till exempel information på flera språk
 • Fortsätta utveckla en riktigt bra Botkyrkadialog

Vi är övertygade om att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att kunna skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver fler företag och entreprenörer få möjlighet att etablera sig i kommunen. Fler företag bidrar till fler arbetstillfällen och möjlighet för Botkyrkabor att arbeta i vår kommun. Det är inte bara värdefullt för den enskilde Botkyrkabon, utan för hela kommunen. Det minskar behovet av försörjningsstöd och ökar kommunens skattekraft. Fler Botkyrkabor ska också få möjlighet att kompetensutveckla sig och därmed öka sin chans att ta nya jobb.

Företagare upplever att det blivit svårare att bedriva verksamhet på grund av brottslighet. Kommunen ska därför stötta företagare att trivas i kommunen. Trygghet och service är viktigt. Men också hjälp med hållbarhetsarbete, i både deras verksamhet och i etableringsarbetet.

Genom en fortsatt utveckling av större företagsområden, som exempelvis Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun fortsätta arbeta med kompetensutveckling för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka, exempelvis genom att förbättra samverkan med Arbetsförmedlingen. Kommunen ska också, via bland annat Komvux, erbjuda möjlighet för Botkyrkaborna att öka sin anställningsbarhet genom hela livet. Ett särskilt problem vi vill uppmärksamma är att utrikes födda kvinnor är mer frånvarande på arbetsmarknaden, inom utbildning och företagande.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, som utvecklingen av Hågelbyleden och Förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande för att möjliggöra bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling. Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringslivet drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande kommundelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler kommer att pendla till kommunen och därmed får en annan bild av Botkyrka.

Därför ska kommunen jobba med att:

 • Fortsätta etableringen i Södra porten
 • Locka fler företag till Botkyrka, stora som små
 • Ha gott samarbete och dialog med näringslivet
 • Fortsätta satsningarna med att få fler unga i jobb och studier
 • Fortsätta arbetet med att förbättra Botkyrkas förutsättningar till bäst tillväxt
 • Effektivisera och underlätta vägen till arbete och vuxenutbildning
 • Fortsätta utveckla företagsservice gällande rätt matchning av mark och lokaler
 • Öka antalet utrikes födda kvinnor i jobb och studier samt stödja kvinnligt entreprenörskap

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: