Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Folkhälsoenkäten

Folkhälsoenkäten beskriver Botkyrkabornas fysiska och psykiska hälsa samt faktorer som påverkar hälsan som utbildning, ekonomi, boendemiljö, arbete och arbetsmiljö, sociala relationer och levnadsvanor. Rapporten bygger främst på Stockholms läns landstings folkhälsoenkät som genomförs vart fjärde år sedan 1990 och Botkyrka deltar sedan år 2002.

Folkhälsoenkäten – en del av arbetet för jämlik hälsa

För att kommunens verksamheter ska kunna bidra till en god och jämlik hälsa, behöver vi ha kunskap om folkhälsoläget och vad som påverkar folkhälsan. Rapporten ger en samlad och kortfattad bild av skillnaderna i hälsa mellan olika grupper av Botkyrkabor och mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Fokus är på den vuxna befolkningen. Rapporten används till att:

  • följa trender och utveckling av folkhälsan
  • styra och leda arbete med betydelse för folkhälsan
  • lära kring hälsans betydelse för måluppfyllelse och kvalitet i ordinarie verksamhet

En god och jämlik hälsa bland Botkyrkaborna är en bärande del i ett jämlikt Botkyrka och en drivkraft för ett hållbart Botkyrka. Vi arbetar för att minska hälsoklyftorna genom att möjliggöra lika livsvillkor och därmed förutsättningar för en god och jämlik hälsa för Botkyrkaborna.

Botkyrkabornas hälsa blir bättre men skillnaderna ökar

Nedan följer en sammanfattning av rapporten Skillnader i hälsa. Läs hela rapporten för att veta mer om Botkyrkabornas hälsoläge. Du hittar den under relaterade dokument.

Botkyrkaborna lever längre och blir allt friskare – men det gäller inte alla

Hälsoklyftorna är stora och ökar mellan vissa grupper av kvinnor och män med olika sociala och ekonomiska livsvillkor. Den ökande psykiska ohälsan, framförallt bland kvinnor, är ett av de stora folkhälsoproblemen. I jämförelse med genomsnittet i länet är det dessutom en något större andel i Botkyrka som på grund av ekonomin avstår från exempelvis sjukvårds- och tandläkarbesök.

I Botkyrka är rökning relativt vanligt, främst bland män med kortare utbildning. Det är även många i Botkyrka som har en låg fysisk aktivitet. Rökning och låg fysisk aktivitet är några av de största enskilda orsakerna till sjukdom, lidande och förtidig död i västvärlden.

När det kommer till jämlika livchanser, svarar majoriteten positivt på detta. Samtidigt finns skillnader mellan stadsdelar. Även när det kommer till trygga bostadsområden finns det skillnader mellan Botkyrkas stadsdelar. Jämlika livchanser och och trygga bostadsområden är bland annat kopplat till ekonomi, resurser, miljö, utbud och stadsplanering.

Skillnader i hälsa har samband med flera faktorer

Hälsan beror på olika faktorer på olika nivåer i samhället, från individ till större samhällsstrukturer som på olika sätt påverkar folkhälsans utveckling och läge i befolkningen, mellan grupper och mellan platser i Botkyrka.

Ogynnsamma levnadsvanor är en viktig förklaring till skillnader i hälsa, men inte den enda. Människors egna val och levnadsvanor påverkas av den sociala miljön, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.

Störst betydelse för individers beteende är strukturella faktorer i samhället . Staten, kommuner och många andra aktörer har stora möjligheter att skapa gynsamma förutsättningar och stödjande miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor. Det räcker inte bara med information om vikten av hälsosammare vanor.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: