Öppna mobilmenyn

Styrning och ekonomi

  • Budget och uppföljning

    Mål och budget med flerårsplan, årsredovisning

  • Kommunalskatt

    Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt invånarna betalar ingår även skatt till landstinget.

  • Styrande dokument

    Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. Här hittar du kommunens samlade styrdokument.