Stäng meddelande

Försäljning av tobaksvaror – detaljhandel och partihandel

 

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobak

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) att gälla. Du som vill sälja tobaksvaror efter detta datum måste ha ett tillstånd. Ett tillstånd gäller bara för det bolag (organisationsnummer) som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i beslutet. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person, annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Då måste du ansöka på nytt.

Du som har anmält försäljning av tobaksvaror i detaljhandel innan den 1 juli och som ansöker om tillstånd senast den 1 november 2019 kan fortsätta med försäljningen tills du får ett beslut.

Du som är partihandlare och säljer tobak till detaljhandlare måste ansöka om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019 för att få fortsätta sälja tobak. Du måste kontrollera att den du säljer till har ansökt om tillstånd eller har tillstånd för att sälja tobak.

Handläggningstiden för att pröva din ansökan och ge ett beslut kan vara upp till fyra månader efter det att ansökan är komplett. Handläggningstiden kan vara ytterligare fyra månader efter beslut om förlängd handläggningstid.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att få ett tillstånd måste du vara personligt och ekonomiskt lämplig – du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Under handläggningen kommer vi att hämta uppgifter från andra myndigheter som polisen, skatteverket och kronofogden.

Vid handläggning av tillstånd för detaljhandel kan vi begära yttranden från polisen. Vid handläggning av tillstånd för partihandel kommer vi att begära yttranden från tullverket och polismyndigheten.

Ansökan om tillstånd - Vilka tillstånd ska jag söka?

Du kan söka följande tillstånd: detaljhandel som är försäljning till konsumenter eller partihandel som avser försäljning till företag. Tillstånd för detaljhandel kan vara tillsvidare som när du säljer i butik eller tillfälligt till exempel när du ska sälja under en festival. Du ska ange om ansökan avser att sälja tobak i butik och/eller via hemsida. Har du flera försäljningsställen behöver du söka ett tillstånd för varje försäljningsställe.

Ansökan om tillstånd - Vad ska jag skicka in?

Vid ansökan om tillstånd ska du skicka in följande dokument:

 • Ansökningsblankett
 • Egenkontrollprogram - som ska vara anpassat efter hur just du jobbar i din butik
 • Registreringsbevis från bolagsverket – vid enskild firma ska du skicka in en utskrift av din firmas registrering hos skatteverket
 • Ägarförhållanden:
  • Aktiebolag – bolagsstämmoprotokoll eller aktiebok – den ska visa vilka som äger aktierna och hur dessa är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag. Om sökandebolag ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också ägarförhållandena i ägarbolaget ska styrkas.
  • Handelsbolag eller kommanditbolag – ägarförhållandena kan styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.
  • Övriga bolagsengagemang – samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.
  • Skicka in bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Aktieinnehav i andra bolag ska redovisas i bilaga till ansökan.
 • Köpeavtal eller arrendeavtal – ska skickas in om du har tagit över en befintlig verksamhet.

Kommunen kan under utredningen av ansökan begära att du ska skicka in en finansieringsplan. Då ska du redovisa hur du finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar.

Ansökningsblanketter och vägledning till hur ett egenkontrollprogram ska vara utformat finns under relaterade länkar.

När du fått ett tillstånd är det viktigt att du följer lagens krav för att kunna behålla tillståndet.

Egenkontrollprogram

Vid ansökan om försäljningstillstånd måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska ha skriftliga rutiner som personalen ska följa och den ska vara anpassad efter hur ni arbetar för att följa de regler som finns.

I egenkontrollprogrammet ska det finnas:

 • Kontaktuppgifter till butiken
 • Hur ofta egenkontrollprogrammet ska uppdateras
 • Konstaterade brister i verksamheten och åtgärder
 • Hur tobaksvarorna förvaras
 • Hur varorna säljs, t ex bakom disk eller automat
 • Vilka i butiken som säljer varorna
 • Rutiner för:
  • Ålderkontroll
  • Lagning
  • Information om åldersgräns
  • Säkerställa att rätt märkta varor köps in och säljs
  • Reklam, marknadsföring och kommersiella meddelanden
  • Mängd tobak i förpackningen
  • Utbildning och information till personal

En kopia på egenkontrollprogrammet bör finnas i din butik.

Du måste utforma ett eget egenkontrollprogram utifrån den vägledning som du hittar under relaterade länkar.

Ändringar i egenkontrollprogrammet ska meddelas miljöenheten omgående.

Partihandlare kan ha andra rutiner i sitt egenkontrollprogram, läs i vägledningen från folkhälsomyndigheten som finns längst ned på denna sida.

Handläggningstid

Kommunens handläggningstid får vara maximalt åtta månader efter att ansökan är komplett. Vi måste meddela den sökande efter fyra månader om handläggningstiden kommer att utökas till åtta månader.

Avanmälan och upphörande

Du som har anmält försäljning innan den 1 juli och tänker upphöra med din tobaksförsäljning ska meddela detta till miljöenheten via mejl eller telefon senast den 1 november 2019.

Om du har ett tillstånd och vill upphöra med försäljningen ska du skicka in blanketten om upphörande. Dessa hittar du här.

Upphörande av tillståndets giltighet

Om ditt företag går i konkurs upphör tillståndet att gälla. Konkursförvaltaren kan ansöka om tillstånd, om förvaltaren vill att försäljningen ska fortsätta.

Om den som fått tillstånd avlider eller får förvaltare upphör tillståndet att gälla men om dödsbo eller förvaltare vill fortsätta rörelsen ska detta anmälas till miljöenheten inom två månader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare. Har inte anmälan inkommit inom två månader upphör tillståndet att gälla.

Ansöknings- och ändringsavgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för att pröva din ansökan. Avgiften tas ut direkt efter att vi fått din ansökan. Du måste betala avgiften även om du inte får ett tillstånd. Avgift tas även ut vid betydande ändringar i tillståndet som kräver att vi omprövar tillståndet.

Avgiften för att ansöka om tillstånd för försäljning i detaljhandel är 8 832 kronor. Avgiften för att ansöka om tillfälligt tillstånd för försäljning i detaljhandel är 5 520 kronor. Avgiften för att ansöka om tillstånd för försäljning i partihandel är 11 040 kronor. Avgift för att ansöka om tillstånd för försäljning av tobak i både detaljhandel och partihandel är 15 456 kr.

Avgiften för ändring i tillstånd för försäljning av tobak är 3 864 kronor. Avgift för ändring av ägarförhållanden är 2 760 kr.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du överklaga detta beslut till allmän förvaltningsdomstol. Överklagan ska ha inkommit till miljöenheten inom tre veckor.

Varning och återkallelse av tillstånd

Du som säljer tobaksvaror är skyldig att följa de lagar och förordningar som gäller och som tillståndet avser. Om du inte följer dessa kan du få en varning.

Tillståndet kan återkallas av oss vid dessa omständigheter:

 • När det inte längre utnyttjas
 • Om tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets medgivande
 • Om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället eller i anslutning till detta, eller inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit
 • Om tillståndshavaren har tilldelats en varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till
Märkning och spårbarbet

Från den 20 maj 2017 måste alla tobaksvaror som säljs ha hälsovarningar och information om rökavvänjning. Texten ska vara på svenska. Det är förbjudet att sälja tobaksvaror som inte har rätt märkning. Du får inte ge rabatt på tobaksvaror, ge bort eller erbjuda två varor till priset av en. Produkterna får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Sedan den 20 maj 2019 måste förpackningen på cigaretter och rulltobak ha en identitets- och spårbarhetsmärkning. Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska även ha säkerhetsmärkning. Märkningen visar om tobaksvarorna är äkta. Märkningen möjliggör att paket ska kunna spåras genom hela kedjan, från tillverkning till försäljning. Cigaretter och rulltobak utan märkning, som är tillverkade eller importerade till EU före den 20 maj 2019 får säljas till fram den 20 maj 2020. Reglerna om spårbarhet och identitetsmärkning kommer omfatta övriga tobaksvaror inklusive snus från och med 20 maj 2024 med övergångsregler fram till 20 maj 2026. Spårbarheten är gemensam i hela EU.

Örtprodukter för rökning är produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning. De omfattas också av lagen om tobak och liknande produkter och ska vara försedda med en hälsovarning som lyder: att röka denna produkt skadar din hälsa.

För att få köpa tobak från en partihandlare måste du sedan den 20 maj 2019 ha en identifieringskod. Den får du från en id-utfärdare eller så kan din leverantör söka åt dig. Du måste söka tillstånd för försäljning av tobak även om du har en identifieringskod.

Tillsyn

Kommunen kommer att utföra tillsyn där vi kontrollerar så att villkoren för tillståndet fortsatt är uppfyllda. Tillsyn kan ske genom att vi kommer ut på plats i butiken och kontrollerar så att ni följer regler och lagar eller så kan den utföras genom inre tillsyn. Då kontrolleras företagets ekonomi och de personer som äger företaget.

Kommunen tar ut en avgift för sin tillsyn av försäljning av tobaksvaror. För detaljhandeln är avgiften 4 288 kr per år. Årlig tillsynsavgift för partihandel är 2 144 kr.

Några regler kring försäljning
 • Du får endast sälja till personer över 18 år.
 • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
 • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa varorna till personer under 18 år.
 • Det måste finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen.
 • Du får inte sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 20 stycken.
 • En förpackning med snus ska ha minst 20 portioner.
 • En förpackning med rulltobak ska väga minst 30 gram.
 • Förpackningarna ska vara försedda med rätt märkning och ha hälsovarning på svenska.
 • Det får inte finnas reklam utanför butiken eller på skyltar i fönstret.
Mer information om regler och vägledning

Fler regler finns i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och i förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformningen av hälsovarningar och hälsovarningars

placering på förpackning av tobaksvaror (HSLF-FS 2016:46).

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

HSLF-FS 2018:41

Vägledning om utformning av egenkontrollprogram från folkhälsomyndigheten hittar du under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Näringsliv & arbete