Stäng meddelande

Miljöfarlig verksamhet

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

I miljöbalken (9 kap.) definieras miljöfarlig verksamhet som all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten, och som medför eller riskerar medföra störningar på människors hälsa eller miljön. Det räcker med risken för att verksamheten ska orsaka störningar för att den ska anses miljöfarlig. Detta innebär att allt ifrån stora företag till enmansföretag kan klassas som miljöfarlig verksamhet. Alla miljöfarliga verksamheter omfattas av miljöbalkens grundläggande krav, vilket innebär att man som verksamhetsutövare har regler att förhålla sig till gällande miljö och påverkan på människors hälsa.

För dig som ska starta, utöka eller ändra i din verksamhet är det viktigt att känna till miljöbalkens allmänna hänsynsregler och reglerna för verksamhetsutövares egenkontroll. Dessa regler gäller för dig och din verksamhet.

Alla miljöfarliga verksamheter får miljötillsyn av miljöenhetens personal. Du kan läsa mer om det under fliken Miljötillsyn.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. För dessa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Syftet med anmälningsplikten är att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas, och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. Dessutom ska de som berörs, till exempel grannar, få tillfälle att tala om vad de tycker. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga (se länk till höger). Där finns en klassning i nivåerna A, B och C utifrån miljöpåverkan och omfattning. En anmälan behöver även göras av en befintlig A-, B- eller C-verksamhet som gör väsentliga förändringar som påverkar miljön.

  • A-verksamheter: Det krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen för att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter: Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter: En anmälan ska göras till kommunens miljönämnd. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte miljönämnden bestämmer något annat. (se blankett till höger)
  • Övriga verksamheter: Kontakta gärna miljöenheten så tidigt som möjligt för rådgivning och information.

Hur går anmälan till?

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Miljöenheten kan också behöva besöka verksamheten för att göra denna bedömning.

Blanketten ”anmälan av miljöfarlig verksamhet” (se längst ner på sidan) ska fyllas i och skickas till miljöenheten tillsammans med de bilagor som miljöenheten kan tänkas behöva för att utreda verksamhetens miljöpåverkan.

När anmälningen är tillräckligt utredd meddelas ett skriftligt beslut. Miljönämnden kan om det behövs förelägga verksamheten om skyddsåtgärder.

Om en C-verksamhet startar eller bedrivs utan att en anmälan har gjorts till miljönämnden räknas detta som en otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken. Otillåten miljöverksamhet kan medföra böter eller fängelse i upp till två år.

Hur mycket kostar det och hur lång tid tar det?

Miljöenheten tar ut en avgift för den tid som läggs på handläggning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Handläggningen av ditt ärende debiteras per timme. Den taxa som kommunfullmäktige har beslutat är för närvarande 1 104 kr per timme. Du får normalt svar på ditt anmälningsärende inom sex veckor.

Behöver du mer information kan du kontakta miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen via växeln (telefon) 08-530 610 00.​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Näringsliv & arbete