Stäng meddelande

Handläggning av serveringstillstånd

Det är en socialt ansvarsfull uppgift att bedriva servering av alkoholdrycker. Alkohollagen säger att man ska vara lämplig att utöva verksamheten med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och till sina förhållanden i övrigt.

Om det i utredningen framkommer att den som ansöker om serveringstillstånd är brottsligt belastad eller inte har skött inbetalningar av skatter och avgifter till Skatteverket eller har skulder hos Kronofogden görs en bedömning i det enskilda fallet.

Den som ansöker om serveringstillstånd ska ha tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.

Serveringslokalerna ska vara överblickbara och det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen.

Matutbudet ska vara varierat. Det ska finnas förrätter, huvudrätter och efterrätter. Maten ska lagas eller tillredas i serveringsställets kök. För den som ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap eller tillfälligt serveringstillstånd är kraven lägre, men någon form av tillredd mat måste alltid tillhandahållas.

Lokaler som används av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.

Ett ärendes gång

  1. Ansökan inkommer till kommunen via e-tjänst eller per post.
  2. Ärendet diarieförs. Tillfälliga tillstånd diarieförs normalt inte.
  3. Remisser skickas till andra myndigheter för begäran om yttrande och/eller inhämtande av uppgifter. Vid ansökande om stadigvarande serveringstillstånd skickas remisser till Polismyndigheten, Miljöenheten, Skatteverket och brandförsvaret. Är det frågan om tillfälligt serveringstillstånd är remissförfarandet mindre omfattande.
  4. Genomgång av bifogade ansökningshandlingar. Eventuellt begärs kompletterande handlingar in. Uppgifter inhämtas från Kronofogdemyndigheten. Avser ansökan stadigvarande serveringstillstånd besöks serveringsstället. Sökandens kunskaper om alkohollagstiftningen testas.
  5. Tjänsteskrivelse färdigställs och kommuniceras med sökanden.
  6. Beslut fattas i ärendet och expedieras.

​Beräknad handläggningstid

  • Stadigvarande serveringstillstånd, 2 – 3 månader.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 – 2 månader
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 14 dagar.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Näringsliv & arbete