Stäng meddelande

Vår upphandlings- och inköpspolicy

Vi har regler och riktlinjer för vilka principer som ska gälla all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader i Boktyrka kommun. Här beskriver vi kortfattat vad vår upphandlings- och inköpspolicy innehåller.

Policyn, riktlinjer och regler innehåller de principer som ska gälla för all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader i Botkyrka kommun. Policyn ska säkerställa att inköp och upphandlingar som genomförs utförs affärsmässigt och i enlighet med gällande lagstiftning för offentlig upphandling samt övriga för upphandlingsområdet och för respektive verksamhetsområde styrande lagar och författningar. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn för ett långsiktigt hållbart Botkyrka där kommunens bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. Denna policy med tillhörande riktlinjer och regler ska stödja verksamheterna i sitt uppdrag att möta Botkyrkabornas behov.

Alla arbetstagare och förtroendevalda, oavsett befattning och anställningsform, ska följa denna policy och tillhörande riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen.

Botkyrka kommuns anskaffning ska medverka till ett hållbart Botkyrka genom att:

  1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Botkyrka kommuns bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse.
  2. Alla inköp och upphandlingar ska utföras affärsmässigt så att förtroendet för Botkyrka kommun tillvaratas.
  3. Alla inköp och upphandlingar ska ta tillvara de konkurrensmöjligheter som finns för aktivt bidra till att flera aktörer kan verka på marknaden.
  4. De upphandlade ramavtalen ska alltid användas.
  5. Direktupphandlingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.
  6. Upphandlingar ska genomföras så att ekonomisk, social och miljömässig hänsyn beaktas i syfte för att verka för en hållbar utveckling.
  7. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.
  8. Ansvar ska fastställas och beslutas så att inköps- och upphandlingsverksamheten bedrivs i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling, annan lag och författning samt denna policy med tillhörande riktlinjer och regler.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Näringsliv & arbete