Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Fågelvy över norra Botkyrka

Avtal och entreprenader inom Botkyrka kommun

Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, där villkoren fastställs för senare tilldelning av kontrakt, under en given tidsperiod

 

Ramavtal tecknas för att underlätta och effektivisera inköp av frekventa varor och tjänster.

Behov som inte täcks av befintliga ramavtal måste upphandlas. Är inköpet av varan/tjänsten frekvent och behovet likartat så görs ett ramavtal med Botkyrka kommun. Det är Upphandlingsenheten som samordnar och genomför dessa upphandlingar.

Ramavtal innebär att kommunen förbundit sig att hos aktuell leverantör/er avropa sitt behov inom det aktuella ramavtalsområdet. Blir ni en av våra ramavtalsleverantörer innebär detta att ni arbetar långsiktigt med kommunen som kund, oftast under 2-4 år.

Ramavtalet anger villkoren för hur beställning och leverans ska genomföras, vad som kan beställas och från vilken leverantör. Har ramavtal tecknats ska inköp ske via dessa avtal.

Avtal som upphandlingsenheten tecknar för Botkyrka kommun

Förvaltningsgemensamma ramavtal

Samordnade upphandlingar av varor och tjänster som hela kommunen har behov av. Avtal har efter genomförd upphandling tecknats med en eller flera leverantörer. Har avtal tecknats med flera leverantörer skall avrop från avtalen ske via leverantörernas rangordning alternativt via procentuell fördelning. Avropen kan också ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Vanligen är de förvaltningar som ingått ramavtal med leverantörer bundna till så kallad köptrohet under avtalstiden. Det betyder att de inte växlar leverantör inom det området förrän vid upphandlingen av nästa ramavtal.

Förvaltningsspecifika avtal

Avtal som har tecknats efter genomförd upphandling där en förvaltning kan avropa från avtalet. Respektive förvaltningschef ansvarar för att upphandling sker enligt gällande lagar och förordningar, samt följer kommunens policy och riktlinjer för upphandling.

Förvaltningschefen ansvarar också för att en Upphandlingssamordnare utses inom förvaltningen.

Drift- och entreprenadupphandlingar

För offentlig upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader ansvarar Samhälls-byggnadsförvaltningen och Upphandlingsenheten genomför själva upphandlingen.

Ramavtalen är oberoende av tröskelvärdena och kan, i sin tur, upprättas i följande tre varianter:

- Ramavtal med en leverantör där samtliga villkor är fastställda för hur kontraktstilldelning (beställning) ska ske.

- Ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor är fastställda för kontraktstilldelning.

- Ramavtal med flera leverantörer där alla villkor inte är fastställda. För denna form av avtal ska parterna i ramavtalet inbjudas till förnyad konkurrensutsättning och kontrakt ingås med den part som lämnar bäst anbud.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Näringsliv & arbete