Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd och regler

För att din verksamhet ska kunna drivas på ett bra sätt finns det olika tillstånd du kan behöva. Beroende på vilken typ av verksamhet du har finns det också regler som du måste förhålla dig till. I en del fall utövar Botkyrka kommun tillsyn för att kontrollera att verksamheten följer reglerna.

Använda offentlig plats

 • Använda offentlig plats

  För att använda en park, gata eller ett torg för din verksamhet behöver du tillstånd. Du söker tillstånd hos polisen.

 • Food trucks

  För att bedriva verksamhet behöver du ansöka om ett nytto­parkerings­tillstånd för food trucks.

Försäljning

Livsmedel och servering

Mark och fastigheter

 • Avfall

  En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

 • Dricksvattenläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Case.

Miljö och hälsa

 • Cisterner

  Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ utredas.

 • Miljötillsyn

  Tillsynen är en uppföljning och kontroll av att du följer de tillstånd och regler som gäller.

 • Seveso-anläggningar

  Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Du som ska starta miljöfarlig verksamhet kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten.

 • Tillstånd och dispens inom naturreservat

  Det finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i naturreservat. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden.

 • Hygien- undervisningslokal och bassängbad

  Här kan du anmäla hygien- undervisningslokal och bassängbad.

Behöver du hjälp?

Näringslivscenter kan ge dig stöd och rådgivning och hjälper dig att hitta rätt i dina kontakter med kommunen.