Öppna mobilmenyn

Bygglovsprocessen

Här har vi tagit fram en beskrivning för bygglovsprocessen. I beskrivningen ger vi tips på vad du kan göra för att snabba på din bygglovsansökan eller anmälan med rätt sorts information, blanketter och ritningar.

Informationen är till för att visa hur processen går till när du har skickat in en ansökan och vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt. 

Inför ansökan

Innan du söker lov eller anmälan behöver du ta reda på om den åtgärd som du vill utföra är lov- eller anmälanpliktig. Du kan läsa mer om hur du går tillväga och vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan under nedanstående rubriker. 

Så här söker du lov/anmälan

Vilka handlingar du behöver skicka in med ditt ärende hittar du under checklistor.
Mer information hittar du under Bygglov A-Ö

Strandskydd

Ibland behövs inte lov eller anmälan, men dispens från strandskyddet. 

Information om strandskydd

Regler i ditt område

Stora delar av Botkyrka är detaljplanelagt. Det betyder att det finns regler som anger vad och hur mycket du får bygga. Gå in på vår webbkarta och sök upp just din fastighet för att se vilka planer som gäller. Utanför detaljplan kan du först behöva söka ett förhandsbesked.

Byggnader med kulturhistoriskt värde

Vissa områden i Botkyrka har ett uttalat kulturhistoriskt värde. Gå in på webbkartan och sök upp just din fastighet för att se vilka planer som gäller.

Ägare huset eller tomten

Kom ihåg att du ska kontakta fastighetsägaren innan du utför några åtgärder. Varken bygglovsprövningen eller en anmälan tar hänsyn till fastighetsrättsliga frågor. Det är därför viktigt att du pratar med fastighetsägaren i ett tidigt skede av ditt projekt.

Om du har tomträtt, är det bra att höra med ägaren om det finns några begränsningar för byggande, det kan vara snävare bestämmelser än vad som står i detaljplanen.

Var går tomtgränsen?

Kontakta kart- och mätenheten på karta@botkyrka.se

Vad kommer det att kosta?

Beroende på vilken och hur många åtgärder som du ska göra så varierar kostnaden. Kostnaden är bestämd av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. 

Information om taxan

Vad kostar ett bygglov

Informera grannarna

Innan du skickar in din ansökan för ditt projekt kan det vara en bra idé att informera grannarna om dina planer.

Din ansökan behandlas

Ansökan registreras och handläggare utses

När ansökan har kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen registreras ärendet och får ett diarienummer. Ett bekräftelsebrev skickas när bygglovsenheten mottagit er ansökan. I brevet finns ditt ärendenummer och handläggarens kontaktuppgifter. 

Granskning av ansökan

Granskning av ett ärende innebär en kontroll om ansökan är komplett och följer de bestämmelser som finns och om åtgärden uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Efter granskning av ärendet informerar handläggaren sökande om förutsättningarna.

Yttranden från andra

Om din ansökan avviker från den detaljplan som gäller för området så kommer dina grannar att få möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Bedöms din ansökan uppfylla alla krav som står i detaljplanen så gör man vanligtvis inte ett grannhörande.

Om det är många som är berörda så kungörs (meddelas) ansökan via lokala dagspressen.

Även andra myndigheter/aktörer kan behöva yttra sig över en föreslagen åtgärd. Då skickar handläggaren en remiss till exempelvis gata- parkenheten, mark- och exploateringsenheten eller miljöenheten som har möjlighet att komma med synpunkter på åtgärden.

Beslut om lov

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer vi tvingas avvisa ansökan.

Handläggaren beviljar eller avslår

Om alla förutsättningar finns för att bygglov ska kunna ges fattar handläggaren ett beslut om bygglov på delegation. Om förutsättningarna är mindre goda, exempelvis att grannar har invändningar eller att åtgärden som föreslås avviker från detaljplanen, och handläggaren föreslår att ansökan ska avslås får sökande välja att återta ansökan utan kostnad eller pröva ansökan i samhällsbyggnadsnämnden där politikerna får avgöra vilket beslut som ska fattas.

Det är samhällsbyggnadsnämnden delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

Om sökande vill pröva ansökan i samhällsbyggnadsnämnden skriver handläggaren fram ett tjänsteutlåtande som motiverar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Sökande får möjlighet att läsa tjänsteutlåtandet och yttra sig över det. Samhällsbyggnadsnämnden har oftast sammanträde en gång per månad. Ett beslut om bygglov är giltigt i 5 år men då ska byggarbetet ha påbörjats inom 2 år.

Beslutet om bygglov annonseras

Beslut i lovärenden annonseras och skickas till kända sakägare (berörda personer). Tiden för att överklaga ett beslut går ut cirka 4 veckor efter att beslutets kungörs i post- och inrikes tidningar. 

Läs mer om att ett beslut vunnit laga kraft

Faktura

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Att återta en ansökan innan beslut kostar vanligtvis ingenting. Om ansökan däremot ska behandlas i samhällsbyggnadsnämnden och handläggaren har skrivit fram ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut och skickat det till dig för eventuella synpunkter så debiteras du enligt gällande taxa. Se taxan för exakta prisuppgifter. 

Taxa

Beslut om endast bygglov innebär inte att byggarbeten får påbörjas. Du måste ha fått ett beslut om startbesked för att få påbörja byggarbetet. I vissa ärenden finns dock möjlighet att få bygglov med startbesked i ett och samma beslut. Om du även har fått beslut om startbesked i samband med beslut om lov så ska det framgå av lovbeslutet.  

Beslut om startbesked

I ärenden som har fått beslut om lov men inte har fått beslut om startbesked lämnas ärendet över till en annan handläggare med teknisk inriktning.

Granskning av ärendet

Handläggaren granskar ärendet främst utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen. Om de tekniska handlingarna som behövs för att fatta beslut om startbesked inte finns sedan tidigare i ärendet så begär handläggaren in dessa. Det finns ärenden som endast är anmälningspliktiga åtgärder, exempelvis invändiga ingrepp i bärande konstruktion eller så kallade Attefallsåtgärder. Dessa ärenden föregås inte av en lovprövning. Ett sådant ärende har normalt sett en tidsfrist på 4 veckor från det att alla handlingar som behövs för att fatta beslut finns med i ansökan.

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall)

Bygglovsbefriade åtgärder (Friggebod)

Tekniskt samråd

Inför beslut om startbesked hålls ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där förutsättningarna för projektet gås igenom. Mötet kan hållas som ett samrådsmöte eller i enklare ärenden per telefon. De som kallas till samrådsmötet är normalt byggherren och kontrollansvarig. Övriga som kan kallas är till exempel konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig.

Information om tekniskt samråd

Information om kontrollansvarig (KA)

Handläggaren fattar beslut

Efter samrådet, då handläggaren har granskat och konstaterat att berörda egenskapskrav kan förväntas uppfyllas, samt att begärda handlingar har inlämnats, kan handläggaren utfärda ett skriftligt beslut om startbesked. Efter detta kan byggnadsarbetena påbörjas.

Sanktioner

Tänk på att om du påbörjar en åtgärd innan startbesked ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Arbetsplatsbesök

Under byggarbetets gång kan det vara aktuellt med ett arbetsplatsbesök. Ett arbetsplatsbesök innebär att handläggaren i ärendet kontrollerar på plats om bygget eller projektet följer kontrollplanen och det givna bygglovet. Om det sker avvikelser i förhållande till det givna bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare för en bedömning om avvikelserna kan godkännas. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”, vilket kan innebära sanktionsavgifter.

Information om olovligt byggande

Beslut om slutbesked

Slutsamråd

När byggarbetet har slutförts eller är i sitt slutskede ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet hålls ofta på samma plats där bygget har utförts. Ett slutsamråd innebär att handläggaren tillsammans med byggherren och kontrollansvarig går igenom förutsättningarna för att beslut om slutbesked ska kunna utfärdas. I samband med slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för att beslut om slutbesked ska kunna fattas. Vilka handlingar som ska lämnas in omnämns i startbeskedet.

Slutbesked

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört och när förutsättningar finns för att sökande ska få ta åtgärden i bruk. Ärendet avslutas sedan.

Interimistiskt slutbesked

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist, som inte är försumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, kan ett interimistiskt slutbesked ges. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked. 

Sanktioner

Tänk på att om du tar en åtgärd i bruk innan du har fått ett slutbesked ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Senast uppdaterad: 21 september 2020