Öppna mobilmenyn

Tillstånd och dispens inom naturreservat

Ska du anordna aktiviteter i ett naturreservat? Tillstånd och dispens krävs ofta för åtgärder inom naturreservat.

För naturreservaten finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i området. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden i de kommunala reservaten. För naturreservaten bildade av länsstyrelsen är det hos dem man ansöker om dispens.

Föreskrifterna kan också ange att vissa åtgärder eller aktiviteter får utföras efter kommunens eller länsstyrelsens tillstånd. Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet eller inte bör du kontakta kommunens miljöenhet eller länsstyrelsen.

Vilken myndighet söker jag hos?

I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen (miljöenheten). I naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söks tillstånd och dispens hos länsstyrelsen.

Kommunala naturreservat i Botkyrka är:

 • Ensta Ö
 • Hörningsnäs
 • Lida
 • Stora träsket
 • Vinterskogen
 • Åvinge
 • Östra Bröta
 • Svartkällskogen

Naturreservat i Botkyrka där dispens ska sökas hos länsstyrelsen:

 • Bornsjön
 • Brinkbäcken
 • Ekholmen
 • Pålamalm
 • Norrga
 • Stora Uringe

Mer information om naturreservaten hos länsstyrelsen.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla:

 • sökandens namn, organisations- eller personnummer, adress, telefon och e-postadress
 • kommun, gärna även fastighetsbeteckning och fastighetsägare
 • beskrivning av de åtgärder och aktiviteter som planeras och deras omfattning
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa ev. skador
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning

Skicka ansökan till miljo@botkyrka.se eller via post till:
Miljöenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45, 147 45 Tumba.

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispens eller tillstånd i naturreservat (gäller ej markägaren). Avgiften som är en handläggningsavgift ska betalas oavsett om dispens eller tillstånd medges eller inte.

Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Senast uppdaterad: 18 mars 2020