Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kraftfulla insatser i skolan för att "reparera" efter corona

Två skolungdomar sitter på gräsmattan utanför Tumba gymnasium

Elever utanför Tumba gymnasium

04 juni 2020

Skola och förskola

Coronapandemin har inneburit att en del elever inte kunnat få den hjälp som behövs i skolan och därför halkat efter i studierna. För att ”reparera” de skadorna satsar Botkyrka kommun i år extra på lovskola, särskilda lässatsningar och intensifierad läxhjälp i höst.

Den extraordinära situationen med pandemin har påverkat skolorna i hög grad. Gymnasierna övergick den 18 mars till distansundervisning och i grundskolan har verksamheten till och från påverkats av lärare och elever som varit frånvarande. För elever som behöver mycket stöd i sin skolgång har denna situation inneburit svårigheter. För 2020 bedömer utbildningsförvaltningen i Botkyrka därför att behovet av lovskola (sommarskola) kommer att vara stort och att den även kan behöva kompletteras med distansundervisning.

– Något som är extra viktigt och där vi redan gjort stora ansträngningar är att avgångsklasserna ska bli behöriga till gymnasiet. Nu har vi med statsbidrag och kommunal finansiering ett program som ska stötta eleverna med lovskola. I gymnasieskolan kommer vi att prioritera elever som inte uppnått målen i kurser som är avgörande för att klara sina studier i nästa årskurs, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Lovskola har tidigare visat sig ge bra resultat för elever som halkat efter. Förra året var det 24 elever i årskurs 9 som saknade behörighet till gymnasieskolan och därför valde att gå lovskola, 21 av dem blev därefter godkända.

En kartläggning som utbildningsförvaltningen gjort visar att behoven ser väldigt olika ut i olika ämnen och för olika skolor. Insatserna organiseras utifrån elevernas behov och information om detta har gått ut till elever och vårdnadshavare. Anmälningar till lovskolan pågår och exakt hur många som deltar är i nuläget oklart.

För de yngre eleverna kommer det även i år anordnas träffar med läsning i projektet ”Läsa äger”, det under veckorna 25-27. Undersökningar visar att nästan hälften av eleverna i årskurs F-3 tappar i sin läsfärdighet under sommarlovet, mest de som är som ”lässkörast”. Med läsövningar under sommaren hålls språket bättre vid liv.

Vid skolstarten i höst kommer det med all säkerhet behövas extra stöd och här planerar utbildningsförvaltningen för bland annat extra läxhjälp och även lovskola till höstlovet.

– Det har varit en väldigt tuff period för många. Nu måste vi som kommun växla upp och sätta in kraftfulla insatser för säkra att våra barn och unga får de kunskaper de har rätt till, säger Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande i utbildningsnämnden.

Insatserna i korthet

I sommar

  • Lovskola i första hand för avgångsklasserna i grundskolan så att fler ska uppnå behörighet till gymnasiet. I gymnasieskolan med fokus på avgångsklasserna för att fler ska få gymnasieexamen.
  • För årskurserna F-5 blir det lovskola två veckor efter avslutningen på några skolor.
  • Särskilda lässatsningar för elever i de lägre årskurserna med hjälp av feriepraktikanter inom ramen för ”Läsa äger”.
  • Distansstöd för elever i grundskolan före terminsstart i augusti.

I höst

  • Planering för att genomföra kurser eller delar av kurser i gymnasieskolans årskurs 1 och 2 som inte kunnat fullföljas under våren.
  • Eventuellt lovskola på höstlovet och på helger under det kommande läsåret.
  • Intensifierad läxhjälp under det kommande läsåret.