Öppna mobilmenyn

Nyhet

Svar till Skolinspektionen gällande händelse på förskola

18 juni 2020

Skola och förskola

Med anledning av att en tidigare anställd inom Botkyrka kommun gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på en förskola har Skolinspektionen ålagt kommunen att vidta vissa åtgärder. Det rör sig bland annat om bättre rutiner när registerutdrag tas in och handlingsplan om personal upptäcker kränkande behandling. Åtgärder är gjorda och svar har skickats till Skolinspektionen.

Den 5 februari 2020 anmälde Botkyrka kommun sig själv till Skolinspektion för granskning av förskolans och kommunens agerande i samband med händelsen. Den 16 april meddelade Skolinspektionen vissa brister som Botkyrka kommun senast den 31 augusti ska rätta till. I ett så kallat föreläggande har Skolinspektionen begärt att svar från kommunen på bland annat följande punkter.

Hur kontrollerar kommunen registerutdrag i samband med anställning i enlighet med skollagens krav?

Botkyrkas svar: Det finns rutiner för att utdrag från brottsregister ska begäras in i samband med anställning. I internutredningen framkom dock att dessa rutiner inte kommunicerats på ett tydligt sätt till berörda chefer.

Botkyrka kommun har bland annat därför vidtagit följande åtgärder:

  • Skriftlig information om gällande rutiner finns tillgänglig för samtliga medarbetare och chefer på kommunens interna informationsplattform ”Botwebb”.
  • Rektorerna på förskolorna har vid ett flertal tillfällen under 2020 blivit muntligt informerade om de rutiner som gäller för registerutdrag i samband med anställning.
  • Samtliga rektorer i Botkyrkas förskolor kommer genomgå en utbildning i den kompetensbaserade rekryteringsmodell som kommunen använder i samband med nyanställning.

Om personal på förskolan får reda på att barn har blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten, hur säkerställs att personal anmäler detta till förskolans rektor och att rektor anmäler saken till chef på förvaltningen?

Botkyrkas svar: Sedan december 2019 finns ett system som gör det lätt för medarbetare att digitalt rapportera misstänkta kränkningar. Anmälningarna som rapporterats in blir synliga för utredare, rektor och huvudman. Skolinspektionen ansåg att det behövdes tydligare implementering för att säkerställa att samtliga medarbetare har kännedom om hur misstänkta kränkningar ska hanteras och var de ska rapporteras.

 

Botkyrka kommun har bland annat därför vidtagit följande åtgärder:

  • En handlingsplan finns som ska ge all personal i förskola kunskap om hur de ska agera om de misstänker att en kränkning skett.
  • Samtliga kommunala förskolor ska årligen upprätta en plan innehållande de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn.
  • Medarbetare kan ha svårt att avgöra vad som är en kränkning och att det dessutom kan upplevas som jobbigt att anmäla en kollega. För ökad förståelse har utbildningsförvaltningen tagit hjälp av forskare vid Stockholms universitet som specialiserat sig på området ”sexuella övergrepp mot barn”. Det finns ett material till främjande arbetet och återkommande värdegrundsrelaterade diskussioner i ämnet.
  • En utbildning som har funnits i Botkyrka under flera år och som många medarbetare inom förskola redan tagit del av kompletteras med en mer omfattande del som rör oro för barn. För att säkerställa att utbildningen verkligen når alla personer som arbetar i kommunens förskolor utfärdas numera ett deltagarbevis till dem som genomfört hela utbildningen.
  • Samtliga rektorer har genomgått en utbildning i systemet för kränkningsanmälan.
  • För att tydliggöra systemets potential ska framtagen statistik över inrapporterade kränkningsärenden presenteras på rektorsmöte framöver.

För närvarande pågår även en extern granskning av oberoende revisionsbyrå som förväntas bli klar under sommaren 2020, och om den visar att ytterligare insatser behövs så kommer de åtgärder som här redogörs för att kompletteras.