Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nya riktlinjer bidrar till roligare och mer lärorik förskola

Barn planterar smultron i rabatt med ryggarna mot kameran

26 juni 2020

Skola och förskola

Under sommaren 2019 fick förskolan en ny läroplan och nu har kommunen tagit fram riktlinjer för de pedagogiska lärmiljöerna. Nya och viktiga inslag är att lärande sker både inomhus och utomhus och att personal arbetar och interagerar med barnen i de olika miljöerna. Målet är att barnen ska få en både rolig och lärorik förskoletid.

De pedagogiska riktlinjerna finns för att stimulera ett bra arbetssätt och vara ett stöd för både personal och ledning. Det rör sig dels om den fysiska miljön, men främst om hur förskollärare och barnskötare arbetar i miljöerna, vilka kunskaper som då behövs och hur personalen förhåller sig till barnen och varandra.

De nya riktlinjerna har tagits fram i dialog med ledning och personal på förskolorna och de ska börja användas hösten 2020. En viktig utgångspunkt har varit att följa den nya läroplanen från 2019 där man tog med begreppet undervisning in i förskolan.

Den finns en traditionell föreställning om att undervisning sker inomhus och enligt en struktur som påminner om lektionerna i en skola. Den undervisning som bedrivs i förskolan sker dock på ett annat, mer lekfullt sätt och man delar inte heller upp dagen i olika lektioner. Istället blandas undervisning från flera målområden och vi undervisar både utomhus som inomhus. Riktlinjerna ska fungera som stöd för att stärka pedagogerna i detta arbete, säger Sara Dahl, verksamhetschef förskola.

Riktlinjerna gör tydligt att den undervisning som sker inomhus även kan bedrivas utomhus vilket gör att barnen erbjuds fler möjligheter till lärande. Till exempel kan en sandlåda utgöra utmärkt bas för undervisning kring matematiska begrepp när barn i samspel med personal får möjlighet att utmana sin förståelse för tyngd, mängd och massa genom konkreta handlingar såsom ösa, hälla, sortera, urskilja och undersöka.

Till riktlinjerna finns en matris som gör det möjligt att följa upp kvalitén i de olika lärmiljöerna och följa utvecklingen både på den enskilda förskolan och för hela verksamheten. Att systematiskt kunna följa lärmiljöernas utveckling är viktigt för likvärdigheten i kommunens förskolor och genom en idébank ska olika förskolor också kunna hämta inspiration från varandra.

Det viktigaste i våra lärmiljöer är inte hur de byggs upp och möbleras utan hur vi arbetar i miljöerna. Riktlinjerna är ett stöd för både personal och ledning i det arbetet. Förhoppningen är att de ska bidra till att göra förskolan trygg, rolig och lärorik för alla barn i våra verksamheter, säger Sara Dahl.

Läs de nya pedagogiska riktlinjerna i sin helhet