Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas trygghetsarbete

07 augusti 2020

Kommun och politik

Under natten till söndag 2 augusti 2020 blev en ung flicka skjuten i Norsborg och flickan avled senare på sjukhus. Botkyrka kommun erbjuder stöd genom uppsökande verksamhet och samtalsstöd. Här beskrivs hur Botkyrka kommuns trygghetsarbete och vad vi specifikt gjort efter den tragiska dödsskjutningen.

I Botkyrka ska de som bor, verkar och vistas vara trygga och vi bygger för levande, moderna stadsdelar där människor möts. Det ska vara rent och snyggt i våra områden. Utvecklingen av Botkyrka bidrar till rörelse mellan kommundelarna.

Genom att samarbeta mellan olika aktörer och skapa gemensamma lägesbilder kan vi förekomma våld, få en bättre överblick och agera snabbare. Samverkan mellan polis, Botkyrkabyggen och kommun har lett till bättre samverkan och kunnat styra resurser där det finns behov. Våldspreventivt center är flera myndigheter och enheter som samarbetar för att förebygga våld och ge stöd till de som blir utsatta.

För att förebygga våld jobbar vi också med trygghet redan i förskola och skola. Arbetet med trygghet och studiero ingår också i skolans systematiska kvalitetsarbete. I Botkyrka samarbetar utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och polisen genom Kraftsamling, en strukturerad samverkan inom ramen för ordinarie arbete.

Skolan samarbetar även förebyggande med polisen för att skapa trygghet.

Nedan följer mer detaljerad information om de olika delarna.

  • EST (Effektiv samordning för trygghet) - Samarbete mellan olika aktörer
  • Tjänsteperson i beredskap (TIB) och Kommunikatör i beredskap (KIB)
  • Grundskolan
  • Våldspreventivt center (VPC)
  • Kultur och fritid

EST: Samarbete mellan olika aktörer

Sedan maj 2017 har flera aktörer i Botkyrka arbetat med att skapa en gemensam lägesbild utifrån inrapporterade avvikelser i det offentliga rummet. Det kallas för EST (Effektiv samordning för trygghet).

Varje torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam lägesbild baserat på insamlade avvikelser i respektive organisation. Vid mötet upprättas en gemensam lägesbild utifrån all insamlad information. En prioritering av områden sker och konkreta operativa inriktningar för insatser och åtgärder formuleras.

Det övergripande syftet med den gemensamma lägesbilden är att samverkande verksamheter skapar och tar del av en lokal och aktuell lägesbild. Utifrån denna lägesbild planeras samordnande, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. Arbetet är ett led i den förstärkta samverkan på platsen Botkyrka utifrån ett situationellt och socialt perspektiv.

Inom ramen för EST beslutades att EST Tertialrapport genomförs tre gånger per år (i maj, september och januari). EST Tertialrapport tas fram av EST Arbetsgrupp och skickas ut till samtliga som tar del av EST Lägesbild. Syftet med EST tertialrapport är att se trender och tendenser utifrån det gånga tertialet samt se över och följa upp utförda åtgärder. EST tertialrapport presenterar även en övergripande prioriteringsordning utifrån områden, samt vilka åtgärder som bör prioriteras framåt. Årsrapport görs utifrån tertialrapporterna.

KIB och TIB

TIB (Tjänsteperson i beredskap) och KIB (Kommunikatör i beredskap) infördes i kommunen under 2017/2018. Detta för att kunna ha en bättre beredskap för att bedöma om en händelse kräver några insatser från kommunens sida eller om det inträffade kräver någon form av stöd och krishantering.

Grundskolan

Botkyrka kommun samordnar det våldsförebyggande arbetet tillsammans med skolor, polis och räddningstjänst. Arbetet med trygghet och studiero ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. I Botkyrka samarbetar utbildningsförvaltningen med socialförvaltningen och polisen genom projektet Kraftsamling. Skolan samarbetar även förebyggande med polisen för att skapa trygghet.

För förskolans personal genomförs utbildningar gällande: Vad är våld, våld i nära relationer och oro för barn. Från och med i år 2020 är det obligatorisk för all personal att gå.

Våldsförebyggande mentorer: Mentors in Violence Prevention, MVP

Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som under elva tillfällen under ett år utbildar barn/ ungdomar i årskurs sex i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

Vi tror på att ungdomar lyssnar på andra ungdomar och kan sprida budskapet med MVP vidare. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem. MVP finns på fem skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler!

Tåget

Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för de yngre årskurserna. Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld.

Vi jobbar med olika områden för att skapa en trygg skolmiljö. Varje barn ska få känna sig tryggt med de vuxna på skolan, så att de känner att de kan vända sig till en vuxen när det uppstår svåra situationer. Vi talar med barnen om skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av en förändring. Vi vill hjälpa barnen att kunna känna igen situationer som de kan hantera på ett bra sätt.

Barnen får också vara ”förändringsagenter” genom att träna på olika situationer med att säga ifrån mot våld.

Tåget finns på tio skolor i Botkyrka kommun och 2020 utökar vi med en till två skolor.

Våldspreventivt center (VPC)

VPC (Våldspreventivt center) ska bygga vidare på det förebyggande arbete som startats i skolorna genom MVP (Mentorns in Violence Prevention) och Tåget som riktar sig till både elever och föräldrar.

En del av centret utgörs av ett "operativt kluster" mot våld och kriminalitet med gemensam ledningsgrupp från polis och socialtjänst. Målet på sikt är att bygga upp ett samarbete med kriminalvård, kronofogde och arbetsförmedling, för att kunna ta helhetsgrepp om familjernas situation.

Vårdnadshavare kan exempelvis behöva hjälp med skuldsanering eller få hjälp att komma ut i arbetslivet efter en fängelsevistelse, konstateras i förslaget: "Den organiserade brottsligheten påverkar hela familjen. Det kan finnas ett tryck mot familjen att rätta in sig i en norm som satts i en parallell samhällsstruktur".

Våldspreventivt center öppnade i januari 2019, inflytten i huset blev dock senarelagd på grund av reparationsarbete.

Kultur och fritid

Möjligheten att ta del av kultur- idrotts- och fritidsupplevelser i närområdet skapar trivsel, hälsa och livskvalitet. Därför planerar kommunen tidigt in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i bostadsområden när Botkyrka växer. För att skapa levande stadsdelar och goda livsmiljöer är ett rikt föreningsliv och nya idrottsplatser för både spontan och organiserad idrott oumbärliga.

Kommunens kultur- och fritidsförvaltning är närvarande i alla stadsdelar.

Föreningslivet är en lika viktig aktör för att unga ska få en meningsfull fritid och trygga sammanhang att delta i. Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och därmed stärka trygghet och trivsel i Botkyrka. Föreningarna bidrar till att stärka en känsla av mening, sammanhang och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Exempel på verksamhet

• Vi erbjuder mötesplatser där människor i olika åldrar möts eller mötesplatser för vissa tider i livet.
• Våra verksamheter för barn och unga ska vara trygga, med utbildade vuxna som kan ge stöd
• Vi jobbar för att motverka det som upplevs som otryggt i miljön runt våra mötesplatser.
• Vi ger stöd till föreningar och samverkan med föreningar (IOP)
• Vi lyfter positiva förebilder, till exempel våra stipendiater och mottagare av kreativa stöd och deras engagemang för andra Botkyrkabor.
• På befintliga platser eller när vi planerar och bygger skapar vi möjlighet till rörelse (se idrottsprogrammet)
• Vi gör ett trygghetsskapande arbete på biblioteken

Insat

Vi har satt in kuratorer från Karsbyskolan på Musikhuset Norsborg. Andra fritidsgårdar och klubbar som är öppna har blivit informerade om händelsen och hålls uppdaterade med stödnummer.

Insatser efter dödsskjutningen

Innan händelsen har ”Sommarfältare” som rör sig i kommunen, prioriterats onsdag – lördag. Sedan händelsen har vi satt in fält även måndag, tisdag och söndag och därmed alla dagar i veckan. Vi prioriterar om, var de ska röra sig och fyller på med bemanning där vi kan. Vi fick även hjälp av Röda korset och personal från Svenska

Kyrkan att delta på minnesstunden och kyrkans lokal. Det är ett samarbete mellan fält från förebyggarverksamheten, trygghetsfält som samarbetar med EST. God och kontinuerlig kontakt med frivillighetsorganisationer som nattvandrarna och fritidsgårdar och fritidsklubbar kommer med input om viktiga platser att besöka.

Det finns även ”Trygghetsfältare” som arbetar uppsökande och förebyggande med socialprevention, men också med situationell brottsprevention som tex minska otryggheten, skadegörelsen med mera i områdena. De är kopplade till EST och ett samarbete med Botkyrkabyggen.

Vårt bevakningsföretag som arbetar alla dagar, dygnet runt och som också arbetar med socialprevention och samtliga väktare som arbetar i uppdraget har fått en intern utbildning i socialtjänstlagen och hur man gör en orosanmälan. Detta gör de utöver sitt ordinarie uppdrag. De arbetar också utifrån EST.

Söndagen 2/8 upprättades en stödtelefon dit både barn och vuxna kan ringa. Måndagen den 3/8, anordnades nya stödnummer:

o Stöd för vuxna: Telefon: 08-530 62360
Ljusets kyrka hade öppet måndag, tisdag och onsdag 13-16 men anpassar öppettider efter fältverksamheten. Nummer att ringa Svenska kyrkan: 0739607568

Kontaktlista för stöd

• Socialtjänstens samtalsmottagning: 08-530 623 60
• Botkyrka kommun anhörigstöd: 0724-53 05 38 må-fr 9-16
• Kuratorer från Karsbyskolan på Musikhuset Norsborg: Arman Hoque 070-886 11 04 och Cem Atci 070-886 12 10
• Freinetskolan Kastanjen, Slagsta Gårdsväg 2: Anja Opel, skolsköterska 08-425 049 95, Maria Nordheden Gard, rektor 08-425 049 70
• Församlingar
• Equmeniakyrkan Hallunda, gula träkyrkan vid Hallunda centrum, Hallunda torg 2: 08-531 708 55, må-fr 9-16 fler kontaktuppgifter på webbplatsen
• Ljusets kyrka på Tomtbergavägen 16 i Hallunda: Erik Dufva 073-960 75 68
• Pingstkyrkan, Tumba: Hans Erik Bylund, pastor: 08-588 938 20, växel: 08-530 313 75 säkrast 9-12
• St Botvid, Katolska kyrkan: Diakon: 076-007 85 60

Fritidsgårdar informerade om stödnummer. Fritidsgårdar (FG) och fritidsklubbar (FK) som har öppet är
• Tullinge FG & FK
• Southside FG & FK
• Fittjapulsen FG & FK
• Sandagården FG & FK
• Stjärnan FK
• Rikstens Hjärta FK
• Falken FK

Händer från personer i en cirkel som sträcks ut och når varandra.

Botkyrka kommun samarbetar mellan olika aktörer och skapar gemensamma lägesbilder för att förekomma våld, få en bättre överblick och agera snabbare.