Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Om soporna vid Kassmyra

18 september 2020

Kommun och politik

Kommunen har fått frågor om vårt ansvar i samband med de sopor som finns vid Kassmyra och vilket ansvar en kommun har. Bakgrunden är den uppmärksamhet som följer på en förundersökning mot företaget NM Trading och Transport AB. Vi vill med denna text ge en bakgrund till vårt arbete. Tyvärr kan vi inte i detalj redogöra för tillsyn eller beslut på grund av den förundersökningssekretess som polisen belagt oss med.

Miljöenheten bedriver tillsyn enligt bland annat miljöbalken. Enligt miljöbalken är verksamheten NM Trading och Transport AB en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikt innebär att verksamheten ska anmälas till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avser att bedrivas innan verksamheten startar oavsett om den planeras på kommunens mark, eller som i det här fallet, inte på kommunens mark. NM Tradings verksamhet är alltså av sådan art att de måste anmäla den till kommunen för att få bedriva verksamhet och verksamheten är inte tillståndspliktig.

I samband med anmälan om en anmälningspliktig verksamhet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om så kallat försiktighetsmått. Det är en juridisk term för att ställa krav enligt miljöbalken på anmälda verksamheter. Enligt miljöprövningsförordningen får företag lagra upp 10 000 ton bygg och rivningsavfall (icke-farligt avfall) på en plats. Om företaget vill lagra mer måste företaget ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Egenkontroller och tillsyn

Företaget omfattas även av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det innebär att verksamheten har dokumenterade rutiner för hur man fortlöpande kontrollerar verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid miljöenhetens tillsyn kontrolleras bland annat att verksamheterna följer sin egenkontroll. Miljöenhetens tillsyn utreder om en verksamhet orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken. Genom tillsynen kontrolleras att verksamheter som omfattas av miljölagstiftningen bedrivs i enlighet med gällande miljölagstiftning. Om miljöenheten konstaterar brister ställs krav på att åtgärda bristerna för att uppfylla lagkraven i miljölagstiftningen. Om en verksamhet även omfattas av en annan lagstiftning, ska verksamhetens efterlevnad av lagstiftningen kontrolleras av den myndighet som är ansvarig för den aktuella lagstiftningen. Miljöenheten kan inte gå utanför eller ingripa mer än vad lagstiftningen tillåter.

Miljöenheten är skyldig att anmäla överträdelser i miljöbalkens 29 kap. till miljöåklagare eller polis. Även privatpersoner kan göra polisanmälan avseende misstänkt miljöbrott. Dessa ärenden hanteras då av polis och åklagare enligt brottsbalken och kommunen har ingen rådighet att agera i dessa ärenden.

Klagomål

Vid klagomål från en privatperson gällande en verksamhet utreder miljöenheten om det förekommer en olägenhet vid den klagandes bostad. Den slutliga bedömningen upprättas i ett beslut som den klaganden kan överklaga. På så sätt kan länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen (kräver prövningstillstånd) komma att pröva ärendet utifrån de lagar och förordningar som gäller i frågan.

Utlämning av handlingar

När det gäller efterfrågan på offentliga handlingar som ingår i en pågående förundersökning hänvisar miljöenheten till att förundersökningsledaren underrättat kommunen om att förundersökningssekretess råder på samtliga handlingar.

Andra har även läst