Öppna mobilmenyn

Nyhet

Så tycker Botkyrkas äldre om äldreomsorgen 2020

24 september 2020

Stöd, omsorg och familj

Fler är nöjda och trygga med hemtjänsten. Det visar resultatet från den årliga rikstäckande undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” för 2020 som nyligen presenterats av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen betonar i år att det i hela landet är fler äldre som har svarat själva utan hjälp och att de som svarat upplever sin egen hälsa som ganska eller mycket god. Detta tyder på att personer med sämre hälsa är underrepresenterade och därför bör årets resultat enligt Socialstyrelsen tolkas med försiktighet. Coronapandemin och besöksförbud på äldreboenden kan även det ha påverkat svarsfrekvensen. I Botkyrka kommun har 54 procent i hemtjänsten och 36 procent på vård- och omsorgsboende svarat.

– Som Botkyrkabo har du rätt till en omsorg av god kvalitet, utifrån dina behov. Resultatet pekar på viktiga områden i vårt långsiktiga arbete för nöjda medborgare, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Fler nöjda och trygga med hemtjänsten

Inom hemtjänsten ökar resultatet inom flera områden. 77 procent svarar att de är sammantaget nöjda i år jämfört med 73 procent förra året.

– Nöjda medborgare är vårt viktigaste mål och det är därför glädjande att vi inom hemtjänsten ökar i år. Självklart arbetar vi för att ännu fler ska vara nöjda, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Fler säger också att de känner sig trygga med att bo hemma med stöd från hemtjänsten: 78 procent jämfört med 73 procent förra året. Hemtjänsten ökar också något kring bemötandet.

Förbättringsarbetet fortsätter

Hemtjänsten tappar däremot på frågan om personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet och frågor kopplade till att ta hänsyn till synpunkter och att få påverka. Botkyrkas hemtjänst har även generellt sett lägre resultat än länet och riket.

– Det är viktigt att du är trygg med hemtjänsten, och du ska kunna påverka och vara delaktig. Här behöver vi nu fortsätta med vårt förbättringsarbete. Vi har också stora satsningar på ökad valmöjlighet, språk och digitalisering på gång, säger Afamia El Khoury, omsorgschef ordinärt boende.

Fler nöjda med bemötandet på vård- och omsorgsboenden

På Botkyrkas vård- och omsorgsboenden är 76 procent sammantaget nöjda, en liten ökning från förra året då 75 procent var nöjda. Ökar gör boendena också i frågor som rör bemötande och att meddela tillfälliga förändringar.

Äldre på boendena anger att de är mindre nöjda med aktiviteter och med maten. Även resultatet kring tillgänglighet sjunker, det vill säga hur lätt det är att få kontakt med personal, sjuksköterska och läkare.

– Vi tappar generellt i viktiga frågor, även om resultatet skiljer sig mellan olika boenden. Vi gör nu tillsammans djupare analyser av resultatet och tar fram handlingsplaner för varje enhet kring det som ska förbättras. Jag vill tacka alla medborgare som tyck till om omsorgen, säger Ramona Grapenhielm, omsorgschef särskilt boende.

Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra och spelar ett brädspel utomhus

Botkyrka kommun arbetar långsiktigt mot målet om nöjda medborgare

Mer om undersökningen

Den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? genomförs varje år av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. I år pågick undersökningen mellan mars och maj. Även vård- och omsorgsboenden i privat regi inkluderas i Botkyrkas resultat. Ta del av hela resultatet på Socialstyrelsens hemsida

Presskontakt

+46 70-886 15 20