Öppna mobilmenyn

Nyhet

Snart påbörjas arbetet med dagvattenparker i Fittja

10 november 2020

Boende och närmiljö

Nu är det snart dags att påbörja arbetena med de två planerade dagvattenparkerna i Fittja. Satsningen på dagvattenparkerna ska bidra till bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren samtidigt som Botkyrkaborna får en ny, spännande stadsmiljö.

Efter en lång process har kommunen nu tecknat avtal med Järfälla VA- & Byggentreprenad AB för utbyggnaden av de två dagvattenparkerna. Dagvatten Norra Botkyrka är en miljösatsning som bidrar till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren och ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvattnet samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö.

Målet med dagvattenparkerna är att skapa attraktiva miljöer med möjlighet till rekreation som lockar många olika besökare. Med dammar, våtmarker och plantering av varierande arter av växter och träd gynnas ekosystem och biologisk mångfald, säger Eva Hagland, projektledare på VA-avdelningen i Botkyrka kommun.

Trivsamma parker i Fittja äng och Lottalund

Fittja dagvattenparker består översiktligt av två dagvattenanläggningar; Fittja Äng invid Albysjöns strand och Lottalund beläget i ett grönområde öster om E4:an. På Fittja Äng planeras en damm och våtmark samt en pumpstation. Fittja äng är en omtyckt och välbesökt plats med mycket aktivitet. Den regionala cykelvägen längs Albysjön ligger i dagsläget under vatten under delar av året.

Vi behåller de stora ytorna och en särskild yta för evenemang kommer att ställas i ordning. Genom att lyfta den regionala cykelvägen och bygga spänger genom dammarna kommer området att bli tillgängligt för promenader och cykling, säger Anders Öttenius, chef för stadsmiljöenheten i Botkyrka kommun. I parken kommer det också att finnas sittplatser och möjlighet till grillning.

I Lottalund kommer dagens befintliga dagvattenledningar från Albyberget anslutas till en damm och våtmark. Från anläggningen kommer renat dagvatten ledas via Fittja äng ut till Albysjön. I parken anläggs en enklare gång- och cykelväg och det kommer att finnas en plats för utomhuspedagogik.

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) är glad över att avtalet för dagvattenparkerna är klart.

Äntligen är vi igång med projektet dagvatten Norra Botkyrka. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och dagvattenparker innebär skydd av våra vattentäkter och ett renare dricksvatten. Det är därför mycket glädjande att vi nu tecknat ett stabilt avtal för utbyggnad av de två dagvattenparkerna vid Fittja äng och Lottalund, säger Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, är också nöjd över att projektet nu kan påbörjas.

Ett starkt steg i rätt riktning! Den politiska majoriteten har som ambition att utveckla våra stadsmiljöer till att bli attraktiva och hållbara och därför är det bra att vi kommer vidare i processen om att möjliggöra dagvattenparker. Dessa projekt tillför en ökad dimension i vår stadsmiljö genom att de ser till att vi får trevliga och trivsamma parker där botkyrkabor kan vistas, samtidigt som vi löser våra vattenutmaningar, säger Gabriel Melik (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Skiss över den planerade dagvattenparken i Fittja äng.

Skiss över den planerade dagvattenparken i Fittja äng. Illustration: Norconsult


Skiss över den planerade dagvattenparken i Lottalund.

Skiss över den planerade dagvattenparken i Lottalund. Illustration: Norconsult

Budget och tidplan

Dagvattenparkerna i Fittja är en det första av två delprojekt inom projektet Dagvatten Norra Botkyrka. Entreprenaden för de två dagvattenparkerna i Fittja kommer att påbörjas runt årsskiftet 2020/2021 och beräknas vara klar under hösten 2022.

En anläggning planeras även på Alby äng. Start för projektet Alby Äng beräknas ske under 2021.

Investeringen för dagvattenparkerna omfattar teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun. Den totala budgeten ligger på omkring 200 miljoner. Under 2018 beviljades Fittja dagvattenparker ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser vissa poster i projektet, till exempel dammar, gräsytor och planteringar.

Ytterligare information