Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Om soporna vid Kassmyra - uppdaterad text

11 november 2020

Boende och närmiljö

Kommunen har fått frågor om vårt ansvar i samband med de sopor som finns vid Kassmyra och vilket ansvar en kommun har. Bakgrunden är den uppmärksamhet som följer på en förundersökning mot företaget NM Trading och Transport AB. Tyvärr kan vi inte i detalj redogöra för tillsyn eller beslut på grund av den förundersökningssekretess som polisen belagt oss med.

Miljöenheten bedriver tillsyn enligt bland annat miljöbalken. Enligt miljöbalken är verksamheten NM Trading och Transport AB en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikt innebär att verksamheten ska anmälas till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avser att bedrivas innan verksamheten startar oavsett om den planeras på kommunens mark, eller som i det här fallet, inte på kommunens mark. NM Tradings verksamhet är alltså av sådan art att de måste anmäla den till kommunen för att få bedriva verksamhet och verksamheten är inte tillståndspliktig.

Klagomål

Vid klagomål från en privatperson gällande en verksamhet utreder miljöenheten om det förekommer en olägenhet vid den klagandes bostad. Den slutliga bedömningen upprättas i ett beslut som den klaganden kan överklaga. På så sätt kan länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen (kräver prövningstillstånd) komma att pröva ärendet utifrån de lagar och förordningar som gäller i frågan.

Samma krav på konkursförvaltaren

Bolaget Resurs Recycling har under senhösten försatts i konkurs. Botkyrka kommun ställer samma krav på konkursförvaltaren som vi har ställt på företaget.

 

Läs den ursprungliga nyheten från 18 september här.


Andra har även läst