Öppna mobilmenyn

Nyhet

Budget 2021: Mittenmajoriteten presenterar fem kraftpaket för Botkyrka

17 november 2020

Kommun och politik

Mittenmajoritetens budget 2021 för ett tryggare Botkyrka och en kraftfull framtid. Fem kraftpaket inom fem områden: trygghet, skola, omsorg, jobb och tillväxt.

Ung glad flicka.

TRYGGHETSPAKETET

För ungas rätt till en fri och trygg framtid.

Framtiden byggs i skolan

 • Det mycket framgångsrika konceptet Mentors in Violence Prevention och Tåget införs därför på fler skolor.

Rätten till ett självbestämmande och fritt liv ska stärkas

Det finns ingen plats för förtryck i Botkyrka, därför kommer en handlingsplan för att agera mot hedersrelaterat våld och förtryck att tas fram.

Barn har rätt till ett tryggt liv med starka skyddsnät. Därför vill vi tillsammans med polisen möjliggöra för att ett Barnahus inrättas i Botkyrka.

Kriminella spiraler ska brytas

 • Därför samordnas ett avhopparprogram för personer som vill lämna kriminalitet.
 • Korruption och fusk kommer aldrig att accepteras, därför kommer vi göra en genomgående översyn av sektorer med ökade risker för detta. Ett exempel är en folkräkning.

OMSORGSPAKETET

För en starkare och tryggare äldeomsorg.

Vi ökar bemanningen och skapar fler trygga anställningar

 • Fler undersköterskor och andra relevanta yrkeskategorier på samtliga vård- och omsorgsboenden utifrån boendets specifika behov.
 • Mer personal på boenden som har demensinriktning.
 • Fler tillsvidareanställda som arbetar heltid och vi minskar antalet visstidsanställda.

Vi stärker kompetensen

 • Höjer den medicinska kompetensen och förbättrar smittskyddet i all verksamhet.
 • Erbjuder omsorgsboenden med syriansk språkinriktning.
 • Ökar anslagen inom funktionsnedsättningsområdet för metod- och aktivitetsutveckling.
 • Erbjuder visstidsanställda språkutbildning för att bättre kunna möta brukarnas behov i omsorgen.

Vi skapar fler mötesplatser och trygga relationer

 • Satsar extra på hemtjänsten genom att stärka kontaktmannaskapet och öka närvarotiden hos brukarna.
 • Stärker det nära ledarskapet för att förbättra kvaliteten på vård- och omsorgsboende.
 • Öppna en mötesplats för äldre i Alby.

SKOLPAKETET

Framtiden börjar i klassrummet.

En bra utbildning är grunden för ett självbestämmande och tryggt liv. Därför är skolan och förskolan precis som i föregående års budget högsta prioritet. Det innebär att den politiska majoriteten höjer utbildningsnämndens budget med
25 miljoner kronor.

Denna satsning är ett steg i ledet i Botkyrkas arbete mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Den förstärkta budgeten ger ökade möjligheter till att fortsätta den positiva resan genom fler vuxna i skolan, ökat fokus på trygghet, studiero och kunskapsresultat.

JOBB & TILLVÄXTPAKETET

Botkyrka har bäst tillväxt i hela Stockholmsregionen. Vi är hem för 6000 företag, och siffran stiger ständigt.

Samtidigt arbetar vi för att få fler Botkyrkabor i jobb och utbildning, och genom det ge möjligheten till ett tryggt och fritt liv.

Därför kommer vi

 • införa 100 nya ungdomsjobb
 • finansiera möjligheten att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov
 • fortsätta det framgångsrika arbetet tillsammans med Tillväxt Botkyrka och Botkyrkas företag
 • utreda hur kommunen kan bidra till att en jobbhubb utvecklas i Tullinge Centrum.
Två personer som cyklar.

KLIMAT & IDROTTSPAKETET

För ett hållbart och levande Botkyrka.

Idrotten lever i Botkyrka!

Därför stärker vi upp och utökar flera av våra idrottskopplade platser. Exempel är utvecklingen av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentrén samt en permanent isbana Alby folkhälsopark.

Miljösatsningar och hållbart resande

 • Hållbart resande ska vara en självklarhet i Botkyrka, därför kommer flera insatser att genomföras och utredas.
 • Cykelgarage i Tullinge och möjligheten till gröna parkeringar.
 • Djur och landsbygd måste klara även torra somrar och kalla vintrar. Därför utreder vi möjligheterna till nödvatten.
 • Tullingesjön är en av Botkyrkas pärlor men idag är tillgängligheten begränsad. Vi kommer därför utreda hur en gångväg runt hela Tullingesjön skulle kunna
  genomföras.

Kontakt

Nadina Rosengren
Stabschef
nadina.rosengren@botkyrka.se
070-187 08 80

Från förslag till beslut

Mittenmajoritetens förslag till budget 2021 överlämnas först till kommunstyrelsen och ska därefter behandlas av kommunfullmäktige den 17 december.

Mittenmajoriteten

Mittenmajoriteten i Botkyrka består av fem partier: Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Gruppledare Mittenmajoriteten

Porträttbild Ebba Östlin

Ebba Östlin, Socialdemokraterna

Porträttbild Stefan Dayne

Stefan Dayne, Kristdemokraterna

Porträttbild Niklas Gladh

Niklas Gladh, Miljöpartiet

Porträttbild Ing-Marie Viklund

Ing-Marie Viklund, Liberalerna

Porträttbild Dag Ahlse

Dag Ahlse, Centerpartiet