Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommunens hantering rörande avfallet i Kassmyra

18 november 2020

Boende och närmiljö

Kommunen har fått frågor om vårt ansvar i samband med det avfall som finns vid Kassmyra och vilket ansvar en kommun har. Bakgrunden är den uppmärksamhet som följer på en förundersökning som Polismyndigheten bedriver mot företaget NM Trading och Transport AB. Tyvärr kan vi inte i detalj redogöra för tillsyn eller beslut på grund av den förundersökningssekretess som polisen belagt oss med. Förundersökningssekretessen gäller så länge det pågår en förundersökning hos polismyndigheten.

Kommunens miljöenhet bedriver tillsyn enligt bland annat miljöbalken och Segersjö vattenskyddsföreskrifter. Enligt miljöbalken är verksamheten Resurs recycling i Stockholm AB och NM Trading och Transport AB en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikt innebär att verksamheten ska anmälas till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avser att bedrivas innan verksamheten startar oavsett om den planeras på kommunens mark, eller som i det här fallet, inte på kommunens mark. NM Tradings verksamheter är alltså av sådan art att de måste anmäla den till kommunen för att få bedriva verksamhet och verksamheten är inte tillståndspliktig. För tillsynen över Segersjö vattenskyddsföreskrifter finns ett delat tillsynsansvar mellan kommunen och Länsstyrelsen.


Egenkontroller och tillsyn

Företaget omfattas även av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det innebär att verksamheten har dokumenterade rutiner för hur man fortlöpande kontrollerar verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid miljöenhetens tillsyn kontrolleras bland annat att verksamheter följer sin egenkontroll. Miljöenhetens tillsyn utreder om en verksamhet orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken. Genom tillsynen kontrolleras att verksamheter som omfattas av miljölagstiftningen bedrivs i enlighet med gällande miljölagstiftning. Om miljöenheten konstaterar brister ställs krav på att åtgärda bristerna för att uppfylla lagkraven i miljölagstiftningen. Om en verksamhet omfattas av en annan lagstiftning, ska verksamhetens efterlevnad av lagstiftningen kontrolleras av den myndighet som är ansvarig för den aktuella lagstiftningen. Miljöenheten kan inte gå utanför eller ingripa mer än vad lagstiftningen tillåter.

Miljöenheten är skyldig att anmäla misstankar om miljöbrott i miljöbalkens 26 kap. till miljöåklagare eller polis. Även privatpersoner kan göra polisanmälan avseende misstänkt miljöbrott. Dessa ärenden hanteras då av polis och åklagare enligt brottsbalken och kommunen har ingen rådighet att agera i dessa ärenden.

Samma krav på konkursförvaltaren

Bolagen Resurs recycling i Stockholm AB och NM Trading och Transport AB har under senhösten försatts i konkurs. När ett företag försätts i konkurs beslutar behörig tingsrätt om en konkursförvaltare som ska förvalta konkursboet. Det innebär att när ett beslut om konkurs har meddelats enligt konkurslagen (1987:672) får gäldenären (bolaget) inte bestämma över egendom som hör till konkursboet. Hen får inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande konkursen. Konkursförvaltaren ska ses som verksamhetsutövare under den tid konkursen pågår. Botkyrka kommun ställer samma krav på konkursförvaltaren som vi har ställt på bolaget. När det inte längre finns ett konkursbo är fastighetsägaren att se som verksamhetsutövare.

Kommunen har inte betalningsansvar

Kommunen har inte betalningsansvar för kostnader som kan uppstå för avfallsanläggningen. Eventuella kostnader ska alltså inte belasta kommunen och skattebetalarna. Sådana kostnader ska i första hand betalas av verksamhetsutövaren, i det här fallet bolagets konkursbo. Om konkursboet saknar pengar ska ansvaret falla på markägaren som hyrt ut mark till bolaget.

Klagomål

Vid klagomål från en privatperson gällande en verksamhet utreder miljöenheten om det förekommer en olägenhet vid den klagandes bostad. Den slutliga bedömningen upprättas i ett beslut som den klaganden kan överklaga. På så sätt kan länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen (kräver prövningstillstånd) komma att pröva ärendet utifrån de lagar och förordningar som gäller i frågan.

Andra har även läst