Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fortsatt bra skolresultat för Botkyrkas elever

04 december 2020

Skola och förskola

Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor visar fortsatt bra resultat. Det redovisar den officiella statistiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som släpptes idag.

I rapporten Öppna Jämförelser – Grundskola 2020 presenteras statistik över elevernas resultat i landets samtliga kommuner för läsåret 2019/20. I de öppna jämförelserna finns det möjlighet att jämföra de faktiska resultaten mellan Sveriges alla kommuner och så kallade modellberäknade värden*.

Den positiva trenden från föregående år håller i sig. Trots pandemin kunde Botkyrkas skolor i stort sett uppnå samma goda resultatnivå som föregående år. Den uppåtgående trenden är tydlig både när det gäller genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och andelen som blir behöriga till nationellt program på gymnasiet. Botkyrkas kommunala skolor hävdar sig väl och närmar sig eller tangerar riksgenomsnittet. Tar man också hänsyn till elevernas förutsättningar framstår resultaten ännu bättre. Resultaten överstiger med god marginal SKR:s modellberäknade värden.

Tabell 1) Behörighet till nationellt program

Tabell över behörighet till nationellt program

Diagrammet visar hur stor andel av eleverna som går ut årskurs som blir behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Den blå heldragna linjen visar utvecklingen för de kommunala skolorna i Botkyrka och den orangeutvecklingen för hela riket. De prickade linjerna åskådliggör utvecklingen över tid där man tydligare kan se tendensen, trots variationerna upp och ner mellan enskilda år. Det blir också tydligt att andelen behöriga från Botkyrkas skolor stadigt ökar till skillnad från riket där trenden är nedåtgående. (Det kraftigt avvikande resultatet 2016 beror på att detta år togs elever med okänd bakgrund inte med i statistiken.)

– Det är särskilt glädjande att andelen som blir behöriga till gymnasiet utvecklats så positivt på senare år. En fullföljd gymnasieutbildning är en grundplåt till ett gott vuxenliv. Botkyrkas skolor är dessutom bland de allra bästa i landet att lyckas med utbildning utifrån elevsammansättningar. I våra elevenkäter ser vi även en ökad nöjdhet, trygghet och studiero som är viktiga faktorer för en bra kunskapsutveckling säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Tabell 2) Genomsnittligt meritvärde

Tabellen visar genomsnittligt meritvärde

Diagrammet visar hur det genomsnittliga meritvärdet i grundskolans årskurs nio utvecklats sedan 2015 då beräkningen första gången baserades på 17 ämnen istället för tidigare 16. Den blå heldragna linjen visar Botkyrkas utveckling och den orange utvecklingen för riket. De prickade linjerna åskådliggör utvecklingen över tid där man tydligare kan se tendensen trots variationerna upp och ner mellan enskilda år. Det blir också tydligt att Botkyrkas resultat förbättras snabbare än riket som helhet och att gapet krymper.

– På det stora hela blir Botkyrkas skolor allt starkare resultatmässigt men vi har fortfarande utmaningar. Skolans kompensatoriska uppdrag är viktigt och vi fortsätter arbetet med en likvärdig utbildning. Därför är skolan alltid första prioritet i vårt politiska arbete, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Många faktorer påverkar hur eleverna lyckas i skolan. De främsta faktorerna till de förbättrade resultaten i Botkyrkas kommunala skolor bedöms vara:

  • fokus på undervisningens kvalitet
  • U'utvecklat arbete med trygghet och studiero
  • bättre uppföljning av elever som riskerar att inte klara kunskapskraven
  • språkutvecklande arbetssätt
  • riktade satsningar på skolor med särskilda utmaningar
  • förstärkt elevhälsoarbete.
Fakta om SKR:s Öppna jämförelser och modellerat värde

Varje år publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) Öppna jämförelser för grundskola och gymnasium. Här kan man jämföra information inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet är att stimulera till analys av sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

*Modellberäknade värden baseras på en modell framtagen av SCB på uppdrag av SKR. Syftet med värdena är att ta hänsyn till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna. De förklarande variabler som ingår i modellen är elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd. Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Fakta utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Vi har 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Totalt går närmare 17 000 barn i våra förskolor och skolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter som friskolor och fristående familjedaghem. För 2020 har vi en budget på drygt 2,6 miljarder kronor. Här arbetar drygt 3 200 personer för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande.

En flicka och tre pojkar i träslöjdsundervisning

Elever i Tunaskolan

Kontakta oss

Helena Mellström
072-722 03 50
helena.mellstrom@botkyrka.se