Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun utvecklar teknik- och fastighetsförvaltningen

12 januari 2021

Kommun och politik

Botkyrka kommun initierade under 2019 ett stort förändringsarbete inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Syftet har varit att genomlysa förvaltningen och utveckla verksamheten för att skapa en både mer effektiv och ändamålsenlig organisation.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa god leverans med hög kvalitet av tjänsterna till medborgarna (Se lista nedan).

I arbetet med att bygga ut vatten och avlopp i Kagghamra riktas kritik mot kommunen från några av de cirka 190 hushåll som fått möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har som ambition att agera på klagomål som kommer in och klagomålen ska hanteras tillsammans med kommunens försäkringsbolag. Kommunens representanter har också besökt platsen och besiktigat och träffat fastighetsägaren på plats.

- Vi har, och fortsätter, att genomföra ett omfattande förändringsarbete inom teknik- och fastighetsförvaltningen, säger Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör. Vi har tillsatt externa och interna utredningar, och agerat efter resultaten. Det har inneburit att vi har bytt ut såväl rutiner som personal som inte fungerat. Som direktör är jag fast besluten om att fortsätta denna resa och målet är tydligt. Vi kommer göra alla förändringar och förstärkningar som krävs för att kunna garantera att vår verksamhet möter medborgarnas behov och krav.

Vidtagna åtgärder inom teknik- och fastighetsförvaltningen

 • Infört ett processarbete för fastställande av rutiner, metoder, beslutsvägar och arbetssätt
 • Infört ett nytt ledarskap med befattningshavare på flera nivåer
 • Inlett ett arbete med att förändra arbetskulturen i sin helhet
 • Inom omorganisation skapat förutsättningar för tydligare styrning och ledning
 • Effektiviseringar och tydligare gränsdragningar mot andra samhällsaktörer
 • Infört tillgångsägarskap med fokus på underhåll, förädling och värdebevarande åtgärder
 • Skapat förutsättningar för en byggherreorganisation med kompetenskrav och erfarenhet av stora komplexa infrastrukturinvesteringar
 • Fastställt en ny delegationsordning att gälla för mandat och befogenheter
 • Säkerställer fortsatt god arbetsmiljö
 • Anlitat en extern utredning för att granska misstänkta oegentligheter och efter detta sagt upp ramavtal med två leverantörer pga hur både leverantör och medarbetare i kommunen agerat runt denna upphandling. Även anmält detta agerande till Konkurrensverket
 • Vidtagit och agerat på åtgärder som visar på brister och säkerställt genom utredning eller genomlysning att ändamålsenliga rutiner och processer upprättas och fastställs
 • Åtgärdat brister och anmärkningar utifrån revisionsrapporter
 • Utifrån genomlysning och verksamhetsnära aktiviteter som visar på behov av en strukturell omorganisation, genomför detta och implementerar kraftfullt och skyndsamt
 • Skapat förutsättningar för utökat kommunikativt arbete med samarbetsparter och medborgare

Kontaktuppgifter

Presskontakt: 08-530 620 40