Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun svarar IVO om covidvården på Strandängsgården

16 mars 2021

Stöd, omsorg och familj

Igår, 15 mars, lämnade Botkyrka kommun in ett svar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Svaret gäller de brister i bemanning och journalföring som inspektionen konstaterat på vård- och omsorgsboendet Strandängsgården i april 2020. I svaret redogör kommunen för förbättringar som genomförts och kommer att genomföras inom äldreomsorgen.

– Vi delar IVO:s bedömning av situationen på boendet under den granskade perioden. Vi har dragit lärdom av bristerna och har redan påbörjat en rad åtgärder. Äldre i Botkyrka ska få vård och omsorg med god kvalitet, även under en pandemi, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

IVO:s granskning gäller covid-19 på vård- och omsorgsboendet Strandängsgården i Fittja under två veckor i april 2020. I svaret till IVO Pdf, 259.5 kB. beskriver kommunen situationen under perioden, och de utmaningar som covid-19-pandemin innebar för de äldre, deras anhöriga och medarbetarna. I april upplevde Strandängsgården två veckor med snabb smittspridning på en enhet, och svårigheter att få in vikarier för de medarbetare som sjukskrev sig för symtom.

– Bemanningen var inledningsvis inte tillräcklig, detta på grund av den mycket ansträngda situationen på boendet under två veckor i april 2020. Det pressade läget medförde även att omvårdnaden prioriterades framför journalföring, säger Ramona Grapenhielm, omsorgschef för särskilt boende i Botkyrka kommun.

Genomförda och planerade förbättringar

I svaret till IVO redogör Botkyrka kommun för genomförda och planerade åtgärder. Redan under våren 2020 påbörjade kommunen en rad förbättringar i vården och omsorgen utifrån erfarenheterna från coronapandemin. Under året kommer ännu fler satsningar att genomföras. Åtgärderna gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Bemanning

För att säkra en god bemanning har förvaltningen genomfört en rad åtgärder. Bland annat:

  • startat en bemanningsenhet för att kunna bemanna de olika verksamheterna vid korttidsfrånvaro.
  • tagit fram listor över personalens kompetens och erfarenhet. Syftet är att snabbare förstärka bemanningen vid behov och med kort varsel kunna flytta personal mellan boenden för att öka bemanningen utifrån kompetens och erfarenhet.
  • beslutat att det alltid ska vara ordinarie sjuksköterskor på boenden som har hög belastning.

Botkyrka kommun har också beslutat om ett omsorgspaket för en starkare och tryggare äldreomsorg.


Paketet innebär bland annat att fler undersköterskor och andra relevanta yrkeskategorier ska anställas på boendena. Det ska vara mer personal på boenden som har demensinriktning samt fler tillsvidareanställda som arbetar heltid. Den medicinska kompetensen och smittskyddet ska förstärkas. Omsorgspaketet börjar genomföras under 2021.

Dokumentation

Under hösten 2020 har vård- och omsorgsförvaltningen gjort stickprovskontroller av journalföringen på vård- och omsorgsboendena. Kontrollerna visade att journalföringen på Strandängsgården blivit betydligt bättre. I de granskade journalerna dokumenterades patienternas försämring och kontakter med läkare och närstående. I journalerna finns även anteckningar att följa dagligen. Samtidigt konstaterar kommunen att omvårdnadsjournalerna behöver fortsätta förbättras. Pågående och planerade åtgärder är bland annat att:

  • införa en dokumentationsstödjare per avdelning. Dokumentationsstödjarens uppdrag är att stötta medarbetare i journalsystemet samt med den sociala dokumentationen utifrån verksamhetens behov.
  • införa ett nytt verksamhetssystem hösten 2021. Verksamhetssystemet Lifecare HSL innebär att dokumentationen blir mer strukturerad. I samband med detta genomförs utbildningar av hälso- och sjukvårdspersonal.
  • utbilda enhetschefer kring dokumentation.
  • genomföra kollegiala granskningar av journalföringen, två gånger per år i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ingen covid-19 på Strandängsgården sedan våren 2020

I början av pandemin fanns inte den kunskap som finns idag om coronaviruset. Covid-19 var en ny sjukdom. Botkyrka kommun konstaterar i svaret till IVO att omsorgen har tagit lärdom av erfarenheterna våren 2020. Idag finns det tydliga rutiner för arbetet vid covid-19, rutiner för och tillgång på skyddsutrustning och rutiner för bemanning.


– Att förbättringarna gett resultat visade sig högst tydligt under hösten och vintern. När smittspridningen ökade i samhället så lyckades verksamheterna hålla smittan borta på majoriteten av Botkyrka kommuns vård- och omsorgsboenden. På Strandängsgården har det sedan utbrottet våren 2020 inte tillkommit något nytt fall av covid-19, säger Petra Oxonius.

Erfarenheterna från våren 2020 tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra vården och omsorgen.

Ladda ned Botkyrka kommuns svar till IVO (pdf) Pdf, 259.5 kB.


Mer om IVO:s tillsyn

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har granskat om äldre på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Granskningen omfattar regioner, privata utförare och kommuner.

De grundläggande brister som IVO uppmärksammar i tillsynen är kopplade till regionernas ansvar för medicinsk vård och behandling. I november fattade IVO beslut riktade till samtliga regioner, och menar att ingen region tagit sitt fulla ansvar. Men IVO konstaterar att även kommuner och privata utförare brustit. I Botkyrka har ett boende granskats, Strandängsgården i Fittja.

Läs mer om IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under coronapandemin

Kontaktuppgifter

Kommunikatör Ulrika Nylén +46 70-886 15 20
ulrika.nylen@botkyrka.se