Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Detta gör kommunen med anledning av avfallshanteringen i Kassmyra

21 maj 2021

Boende och närmiljö

Kommunen har sedan 2015 arbetat aktivt med tillsyn av den avfallshantering som ägt rum i Resurs Recyclings regi i Kassmyra. Avfallet ligger på privat mark där ägaren har upplåtit mark för verksamheten. Ansvaret för anläggningen samt bortforsling av högen ligger på den som bedrivit verksamheten. Lagen tillåter mellanlagring av avfall och kommunen har ingen möjlighet att ställa krav på uppsägning av arrendeavtalet för marken som anläggningen ligger på.

I samband med att riskerna för att en miljöskada skulle uppstå ökat har kommunen och nämnden agerat med flera olika åtgärder. Bland annat har tillsyn samordnats med räddningstjänsten och länsstyrelsen för att hitta vägar fram för att ställa krav på ett antal åtgärder gentemot konkursboet och fastighetsägaren. Kommunen har genomfört ett stort antal tillsynsbesök på plats och haft samtal med fastighetsägaren och konkursboet och i flera fall begärt rättelse. I mars beslutade krisledningsnämnden att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra. En avser miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid avfallsanläggningarna i Kagghamra och Kassmyra. Den andra avser kommunens krishantering i samband med branden i Kagghamra.

Hösten 2020 försattes verksamhetsutövaren i Kassmyra i konkurs och konkursboet har meddelat att de inte har några ekonomiska medel att genomföra åtgärder som att flytta avfallet till en godkänd anläggning. Verksamhetsutövaren har i sin tur arrenderat mark av en privat aktör för att mellanlagra avfallet. Det är därför upp till markägaren att ta ansvaret för den uppkomna situationen.

Nuvarande lagstiftning är otillräcklig för att vi som kommun ska kunna ställa större krav på verksamhetsutövarna. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har nämligen ingen möjlighet att ställa krav på en fastighetsägare kring avtalsfrågor mellan parterna. Nämnden har genomfört tillsyn och begärt in de uppgifter som har krävts i det aktuella fallet, baserat på riskerna för miljön eller hälsan. Med tanke på att miljöbalken tillåter mellanlagring av avfall kan en verksamhetsutövare utnyttja detta kryphål i lagen och flytta avfall var tredje år till en ny plats. Kommunen har ingen möjlighet att gå emot lagstiftningen i detta och kan därför inte ställa hårdare krav på verksamheten än vad som har gjorts.

Kommunen kommer att fortsätta driva processen för att ansvarig part står för hanteringskostnaden.

Andra har även läst