Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Omfattande prover för att säkra kvalitet på vatten och mark

05 juni 2021

Boende och närmiljö

Med anledning av uppgifter i media om provtagningar vill Botkyrka kommun förtydliga vårt omfattande arbete för att säkerställa kvaliteten på mark och vatten i området runt Kagghamra. Syftet är att upptäcka eventuella skador som kan ha, eller kan komma att, uppstå som ett resultat av den verksamhet som bedrivits på platsen.

Släckvattnet

Släckvattnet som härstammar från branden i Kagghamra 2020 analyserades i ett tidigt skede. Det vattnet kan inte jämföras med standardiserade vattenprover. Särskilt inte eftersom släckvatten återanvänds och samma vatten har då runnit genom högen upprepade gånger och leder till kraftigt påverkade värden. Därför sög kommunen upp och transporterade bort släckvattnet.

Analysen av släckvattnet från Eurofin är en av flera analyser som har gjorts. Samtliga av dessa analyser är offentliga och kan begäras ut och kommunen har också besvarat frågor från medborgare och media i olika forum, inte minst i kommunens öppna kanaler.

Vi har sedan tidigare berättat att det funnits förhöjda halter miljögifter i släckvattnet. Ett viktigt klargörande är också att man idag inte kan säkerställa om gifterna uppstått som ett resultat av sopor i högen eller kommer från den industriverksamhet som tidigare bedrevs på platsen i med bland annat kända arsenikutsläpp.

Halterna av miljöfarliga ämnen i släckvattnet var också en central faktor i beslut om fortsatt släckmetod.

Övriga mätningar

Krisledningen och kommunens ordinarie organisations fokus har varit att säkerställa och begränsa de långtgående konsekvenser som branden riskerar att ha förorsakat.

Vi bedömer att släckvatten och lakvatten från avfallshögen kan ha negativ miljöpåverkan och därför har vi genomfört ett stort antal provtagningar på marken, ytvatten och grundvatten under pågående brand och även efter att högen täckts med sand. Det har vi informerat om löpande under hela våren. Analyserna hittills visar följande:

  • Halterna i jordprover sjunker och ligger under Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning (KM).
  • Vi kan dock se att det finns vissa föroreningar i jorden och vi har därför följt upp detta med nya provtagningar av jord och växtlighet. Svaren på dessa analyser har inte kommit ännu.
  • Halterna av bl a PAH:er och metaller i ytvatten i Kagghamraån och Kaggfjärden har sjunkit och ligger nu under gällande riktvärden.
  • Vi har också följt upp halterna av flyktiga organiska kolväten ovanför högen. Proverna från dessa prover (tagna direkt ovanför högen och 900 meter från högen) visar att halterna sjunkit och ligger klart under hälsofarliga nivåer nu.

Men kommunen nöjer sig inte med det. Vi behöver fortsätta ta prover och senast förra veckan tog vi nya analyser på lakvatten i de sex grundvattenrör som har placerats ut runt högen och vi kommer upprepa dessa provtagningar under resten av 2021 och sedan bedöma om omfattningen och behoven av fortsatta provtagningar.

Mer om branden i Kagghamra

Kontaktuppgifter

Presstjänst: 08-530 620 40

Andra har även läst