Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ingen anledning att avråda från bad i Kaggfjärden

13 juli 2021

Boende och närmiljö

Svar från badvattenprover i Kaggfjärden visar på låga halter av både miljögifter och bakterier. Kommunen har låtit provta badvattnet på två ställen i Kaggfjärden. Bland annat har halterna av dioxiner, PAHer och metaller mätts och resultaten ligger under laboratoriets rapporteringsgräns.

—Badvattenproverna ser bra ut både när det gäller miljöfarliga ämnen och bakteriehalter och utifrån resultaten finns det ingen anledning att avråda från bad i Kaggfjärden, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

Proverna är tagna 29 juni på två ställen i Kaggfjärden, ett i den södra delen av viken som går in mot brandplatsen, och ett i den norra delen.

I rapporten om badvattnet sammanfattas läget så här:

Uppmätta halter av dioxiner, PAHer och bakterier låg alla under laboratoriets rapporteringsgräns.
Metallhalterna för vilka det fanns gränsvärden var generellt låga, men alla metallanalyser kunde inte jämföras med aktuella gränsvärden. Det bedöms dock inte föreligga några metallhalter i vattnet som kan innebära några hälsorisker vid bad.

Utifrån nu genomförda analyser bedöms det inte föreligga några risker med att bada på de båda undersökta badplatserna.