Öppna mobilmenyn

Nyhet

Festlig invigning av förskolan Måsen

27 augusti 2021

Skola och förskola

Torsdagen den 26 augusti invigdes den nybyggda förskolan Måsen i Alby. Förskolan utmärker sig genom att vara byggd utifrån en pedagogisk arkitektur med fokus på våra yngsta medborgare. Det är den tredje nybyggda förskolan som ingår i Botkyrka kommuns största satsning i sitt slag på 40 år.

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) klipper invigningsbandet tillsammans med några av barnen 

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) klipper invigningsbandet tillsammans med några av barnen. Foto: Hans Alm

Barn och medarbetare firade tillsammans ute på den nya, rymliga förskolegården. Festligheterna bjöd på lek, tal, saft, kakor och underhållning av en busig Clown från Cirkus Cirkör. På plats på invigningen var även utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) som klippte invigningsbandet tillsammans med några av barnen.

- Vi ska ha de bästa förskolorna som möjligt. Våra yngsta Botkyrkabor förtjänar pedagogiska, kreativa och moderna förskolor, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Kommunen satsar på att bygga effektiva, resurskloka och högfunktionella förskolor, som skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen utifrån ett hälso- och lärfrämjande perspektiv. Förskolan Måsen är en av många nybyggda förskolor i Botkyrka och ingår i den största satsningen på 40 år på kommunens barn och förskolelokaler. Måsen har plats för totalt 180 barn.

- Det är glädjande att vi är i mål med ännu en ny, modern förskola i Botkyrka. Vi har haft som utgångspunkt att bygga utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv, säger Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

Under 2020 färdigställdes förskolan Opalen i Storvreten samt förskolan Vallmon i Norsborg, som vardera har plats för 180 barn.

Förskolan Måsen

Den nya förskolebyggnaden och förskolegården. Foto: Botkyrka kommun

Om byggnaden och förskolegården

Hållbart byggande

Utgångspunkten har varit att bygga utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Byggnaden är i trä och består av industriellt byggda moduler. Sedumtaket består av torktåliga växter, vilket bidrar till att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar genom att fördröja och avdunsta regnvatten.

Solceller

På taket har solceller installerats, vilket bidrar till en längre elenergiförbrukning. Byggnaden har två våningar med stora uteterrasser och en stor gård. Regnbäddar med träd har anlagts för att minska översvämningsrisk vid skyfall. Många träd på gården ger lagom mycket av både sol och skugga.

Förskolegården

Förskolan är en viktig lärandemiljö. Barn i förskolan tillbringar 40–60 procent av sin aktiva tid under dagen utomhus. Barn som tillbringar mycket tid utomhus håller sig friskare och stimuleras till bra motorik och balansförmåga, och är mer fysiskt aktiva. Under pandemin har utevistelsen utökats ännu mer för att begränsa smittoriskerna.

Förskolegården är utformad för att gynna barnens bästa, personlig utveckling och lärande.

Omväxlande förskolegård

Gården är rymlig, omväxlande och kuperad för att stimulera barnens naturliga rörelsebehov/rörelseglädje.

Nya träd har planterats

Nya träd har planterats som kompletterar de äldre uppvuxna träden, för att ge solskydd, ett bra mikroklimat och naturligt lekmaterial. Det finns en stor variation av lekredskap i naturmiljöer med stockar, stenar, bärbuskar och fruktträd. Det finns exempelvis sand och vattenlek, gunglek, klättertorn med rutsch, hästar, studsmatta, bollplan och konstgräsytor.

Ett klättervänligt konstverk i form av ett fantasidjur har installerats på förskolegården. Konstnären heter Gunilla Bandolin.

Frihet att välja aktiviteter

Barnen ska ha stor frihet att själva välja aktiviteter som de önskar på gården, till exempel äventyrslek i natur, egen odling, rollekar, bollspel eller kojbygge. Det finns också platser för lugn och ro. Pedagogerna ger barnen stöd att utveckla sitt ordförråd och utforska teknik, natur och sociala relationer genom leken.

Gårdsmiljön kommer att utvecklas vidare tillsammans med barn och pedagogisk personal till en ännu mer spännande och kreativ plats där barnens lek, naturkontakt, skapande och experimenterande står i centrum.

Tillgänglig förskolegård

Förskolegården är tillgänglighetsanpassad vilket är en förutsättning för att alla barn ska kunna vara delaktiga i en lärmiljö utomhus.

Barn, föräldrar och anställda med funktionsnedsättningar kan röra sig självständigt på gården och komma nära och använda flera lekaktiviteter. Dessa kan användas av alla barn och skapar förutsättningar att kunna leka tillsammans eller bredvid varandra.

Inomhusmiljö

Den inre pedagogiska miljön är utformad utifrån basmiljöer som består av ateljéer och olika rumskoncept för att stimulera kreativitet och skapande. Ett särskilt fokus finns på bygg och konstruktion, möjlighet till rollek, läsa och berätta, naturvetenskap och teknik.

I samtliga basmiljöer finns möjlighet att använda analoga och digitala verktyg för att berika barnens lek och lärande. De pedagogiska miljöerna gör det möjligt för barnen att välja mellan att till exempel leka, bygga, rita, räkna, skriva, se, reflektera, skapa, dansa eller sjunga. Det bidrar till att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sina förmågor i enlighet med läroplanens intentioner.

Gemensam atelje

I den stora gemensamma ateljén på övervåningen får barnen möjligheter till experimenterande och utforskande i estetiska lärprocesser exempelvis genom bild, musik och drama. Här finns även en vattenateljé där barn kan leka och utforska vattnet på olika sätt och med olika verktyg.

 

Övrigt
En cykelparkering med tak har byggts intill förskolan som kan användas av personal, barn och vårdnadshavare.

Fakta om Måsen

Förskolan Måsen är byggd utifrån en pedagogisk arkitektur med fokus på Botkyrkas yngsta medborgare. Det är den tredje nybyggda förskolan som ingår i Botkyrka kommuns största satsning i sitt slag på 40 år.

Storlek
Förskolan är cirka 2 000 kvm inomhus och den inhägnade förskolegården är på drygt 7 500 kvm. Förskolegården har en friyta på 42 kvadratmeter/barn.

Glada
direktörer, nämndordföranden och barn. Anette Älmdalen, direktör utbildningsförvaltningen, Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens
ordförande, Mikael Henning, direktör teknik- och fastighetsförvaltningen och Stefan
Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande, tillsammans med några av
barnen. Foto: Hans Alm.

Glada direktörer, nämndordföranden och barn. Anette Älmdalen, direktör utbildningsförvaltningen, Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande, Mikael Henning, direktör teknik- och fastighetsförvaltningen och Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande, tillsammans med några av barnen.