Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Provtagning i Kagghamra

01 februari 2022

Boende och närmiljö

Botkyrka har vid upprepade tillfällen låtit genomföra grundvattenprover i området runt avfallshögen i Kagghamra. Syftet är att ha uppsikt över vattenkvaliteten, upptäcka avvikelser och kunna vidta åtgärder vid behov.

Botkyrka kommun har vid flera tillfällen tagit prover på grundvattnet i området i närheten av den avfallshög i Kagghamra, som brann i början av 2021. I samband med provtagningarna mättes en stor mängd olika möjliga föroreningsämnen varav bly är ett. Provtagningar genomfördes den 3 mars, 28 maj och 1 september 2021. Blyhalten mättes även i ett dräneringsrör 19 oktober 2021. Samtliga prover visar att blyhalterna ligger långt under Livsmedelsverkets gränsvärde för bly i dricksvatten.

Till dig som har egen brunn

Om du som brunnsägare vill veta hur värdena ser ut i just din brunn kan du utföra provtagning så att du får veta var värdena ligger. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning i egen brunn görs minst vart tredje år. Vattenkvaliteten i en brunn kan påverkas av många faktorer såsom ämnen i marken, aktiviteter uppe på markytan och regnmängder.

Om proverna

Blyhalter har mätts i grundvatten, mark, växtlighet, rök och luft i området omkring brandplatsen i Kagghamra och jämförts med allmänt vedertagna gränsvärden.

Markprover har tagits på flera platser nära avfallshögen. Samtliga provresultat har visat blyhalter långt under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark.

Prover togs på växtlighet för vilka alla blyvärden underskred gränsvärdena.

Under branden mättes röken i Tegelvreten och Söderängstorp. Blyhalterna i röken låg under den rådande miljökvalitetsnormen.

Andra har även läst