Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun kraftsamlar mot hedersrelaterat våld och förtryck

07 juni 2022

Kommun och politik

Botkyrka kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck är nu klar att skickas på remiss. Kommunstyrelsen beslutade i dag, den 7 juni, att skicka den på internremiss inom kommunen till övriga nämnder.

Om handlingsplanen

Handlingsplanen syftar till att utveckla och förstärka ett kommunövergripande arbete när det kommer till att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Planen går nu på remiss till berörda nämnder och fastställs slutgiltigt i fullmäktige.

– Jag är stolt att Botkyrka äntligen tar ett samlat grepp om hedersproblematiken, utifrån den kartläggning vi gjort bland kommunens niondeklassare. Det arbete vi nu har påbörjat handlar om att värna flickors rätt att leva i frihet, utan att riskera hot och förföljelse från sin egen familj och omgivning. I det Botkyrka jag arbetar för ska alla kunna klä sig som man vill, umgås med den man vill och framför allt, älska den man vill, säger Ing-Marie Viklund (L), kommunalråd i Botkyrka kommun.

Handlingsplanen grundar sig i en kartläggning av hedersförtryck som genomfördes 2021 hos kommunens alla 9:ondeklassare. Här framkom att en stor andel av Botkyrkas unga lever med hedersproblematik. Bland annat lever 35% av Botkyrkas flickor med oskuldskrav till äktenskapet, och 23% får inte själva välja sin framtida partner. Vidare är 24% av pojkarna negativa till homosexuella äktenskap.

– Vissa värderingar är inte valbara. Hedersförtryck hör inte hemma i vårt samhälle och måste kraftfullt motarbetas med både förebyggande insatser såsom utbildning samt hårdare straff, säger Stefan Dayne (KD), kommunalråd i Botkyrka kommun.

Fyra övergripande målsättningar

Vissa aktiviteter har redan kommit igång. Bland annat har samtliga rektorer i Botkyrkas grundskolor fått brev om hur de ska agera för att identifiera och hjälpa barn som riskerar att giftas bort under sommarledigheten. En informationskampanj med Origo i sociala medier har också lanserats.

Handlingsplanen har identifierat fyra övergripande målsättningar som var och en kommer att definiera arbetet framåt:

  1. Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV).

  2. Botkyrka kommun arbetar aktivt för att upptäcka barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

  3. Botkyrka kommun verkar för att förvaltningarna samverkar bättre för att säkerställa att barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har tillgång till insatser utifrån sina behov.

  4. Botkyrka kommun arbetar med systematisk kunskapsutveckling och utvärdering och uppföljning i allt den genomför avseende HRV.

Handlingsplanen redovisar också hur samverkan ska äga rum mellan olika verksamheter, vilka åtgärder och insatser som krävs för kommunens anställda, hur en utbildningssatsning för olika verksamheter ska genomföras och inte minst hur arbetet ska följas upp. Planen specificerar olika behov av kunskap och kompetens beroende på verksamhet och funktion.

Ska utveckla kommunens arbete

Aktiviteterna i denna handlingsplan ska komplettera, utveckla och förstärka det arbete som äger rum i kommunen.

Ett exempel på detta arbete är det brev som gått ut till alla rektorer i grundskolan inför avslutningen av vårterminen. I brevet påtalas skolans ansvar och att enligt läroplanen, som gäller från augusti 2022, ska det systematiska arbetet med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck stärkas upp ytterligare. I brevet beskrivs också att skolor, fritidsgårdar, socialtjänstens öppenvård och ungdomsmottagningarna behöver ha beredskap för att fler ungdomar kan komma att söka kontakt med oro kring hedersrelaterat våld och förtryck, den närmaste tiden. I brevet beskrivs också var skolpersonal ska vända sig vid behov. Under maj-juni genomförs också en informationskampanj på de sociala medierna Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube och Snapchat.

Avsikten är att målen i handlingsplanen ska bli en del av ordinarie styr- och uppföljningssystem för Botkyrka kommun. En ytterligare ambition är att kommunen även ska ta fram ett kommunövergripande program för våld i nära relationer, där denna handlingsplan ska införlivas.

Under 2022 ska även hedersproblematiken bland äldre och personer med funktionsnedsättning i Botkyrka studeras. Åtgärder för dessa grupper ska sedan läggas till i handlingsplanen .

Vill du veta mer?

En bild med texten "Fri att leva i Botkyrka"

Bakgrund

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) förekommer i hela vårt samhälle, och Botkyrka kommun är inget undantag. Organisationen TRIS och Origo, som gjort kartläggningar och fört statistik över Botkyrka kommun, har uppmärksammat att Botkyrka kommun har stora problem, som kräver ett större och mer sammanhållet arbete än det som sker idag. Denna plan är därför resultatet av ett beslut i Kommunfullmäktige år 2021. I budgeten fick Våldspreventivt center, som ligger under Kommunledningsförvaltningen, i uppdrag att ta fram en plan för hur berörda förvaltningar, polisen och Botkyrka kvinnojour kan arbeta för att stärka kommunens arbete med att förebygga och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning. Planen har arbetats fram tillsammans med representanter från kommunens verksamheter och från andra samverkanspartners såsom Botkyrkabyggen, polisen och Botkyrka kvinnojour.

Kartläggning

Inför framtagandet av handlingsplanen har organisationen TRIS (Tjejers rätt i samhället) tagit fram en kartläggning bland niondeklassare i Botkyrka kommun. Det övergripande resultatet visar att mer än var tredje flicka (35%) och nästan var femte pojke (19%) förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Kravet på oskuld är en markör som framhäver skillnader i de förväntningar som finns på ungdomar. Resultatet i denna kartläggning visar att det i Botkyrka kommun finns en stor grupp ungdomar som lever med ett oskuldskrav och att det finns tydliga könsskillnader – där flickor i mycket större utsträckning svarar att de förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Andra centrala frågor är andelen unga som lever i ett sammanhang där det finns en uttalad äktenskapsplikt och där ungdomar har en förväntning hemifrån att vara heterosexuella. Ungefär 40 procent av ungdomarna oberoende av kön svarar att de dels förväntas gifta sig som vuxen och dels att de förväntas vara heterosexuella.

Andra har även läst