Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka får nytt naturreservat

22 juni 2022

Uppleva och göra

Den 21 juni fattade kommunfullmäktige beslut om att skapa ett nytt naturreservat i norra Botkyrka. Det nya reservatet får namnet Mälarskogens naturreservat och ligger vid Mälarens strand. Reservatet angränsar till bostadsområdena Hallunda, Norsborg och Slagsta.

Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara ett naturskogsområde och ett vattenområde med dess växt-, svamp- och djurliv, i det gröna och blå sambandet längs med Mälarstranden. Reservatsområdet erbjuder också goda möjligheter till friluftsliv.

 – Det är extra glädjande att vi har fattat beslut om att bilda naturreservat i nära anslutning till befintliga och nya bostadsområden. Genom Mälarskogens naturreservat bevaras natur- och kulturmiljöer samtidigt som Botkyrkaborna erbjuds ett lätt åtkomligt område för friluftsliv, skogsutflykter och för barnens lek och äventyr, säger Camilla Eriksson (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 – Den strandnära skogen som redan idag är ett fint promenadstråk bevaras för framtiden, för närboende och andra Botkyrkabor. Detta är ett viktigt beslut för klimatet och den biologiska mångfalden. Skogen är viktig ur ett klimatperspektiv genom bindandet av kol. I vattnet utanför Slagstabadet skyddar vi viktiga vattenväxter och fisk. I skogen hittar vi bevarandevärda svampar och här lever sällsynta fåglar som spillkråka och mindre hackspett, säger Niklas Gladh (Mp), kommunalråd.

Så uppnås syftet med reservatet

  • Områdets skogsmark med dess växt-, svamp- och djurliv i huvudsak lämnas till fri utveckling genom att inga skogliga åtgärder utförs.
  • Öppna gräsmarker sköts så att igenväxning hindras och inslag av blommande växter gynnas, till exempel genom ängsskötsel eller bete.
  • Vattenområdet vid badplatsen och nedanför Korpberget hålls fritt från övervattensväxter och från båttrafik som är störande på skyddsvärda bottenväxter.
  • Anläggningar och information finns som inbjuder till, och underlättar besök i området.

Föreskrifter

I beslutet ingår föreskrifter för reservatet. Föreskrifterna är till för att skydda reservatområdet och beskriver bland annat sådant man inte får göra såsom att gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord, sten eller sjöbotten, gräva upp växter, mossor eller lavar, ta bort vedlevande svampar, skada levande eller döda träd eller buskar, samla in insekter, ta bort vattenvegetation eller inplantera främmande växter och djur. Blom-, bär- och svampplockning för eget behov är tillåten. Föreskrifterna kommer att finnas på kommunens hemsida inom kort.

Om naturreservat

Naturreservat bildas för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter ska bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser – nu och i framtiden. Det finns över 5000 naturreservat i Sverige.

Naturreservat består ofta av sammanhängande värdefull natur där naturskog, vattendrag, marina miljöer, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå. De utgör cirka 85 procent av den totala yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken. Miljöbalken är verktyget som används för att bilda naturreservat.

Källa: Naturvårdsverket

Kartbild som visar var naturreservatet ligger.

Naturreservatet ligger vid Mälaren och angränsar till Hallunda, Norsborg och Slagsta.

Kontakt

För politisk kommentar kontakta:

Camilla Eriksson (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
E-post: camilla.eriksson@botkyrka.se

Niklas Gladh (Mp), kommunalråd
E-post: niklas.gladh@botkyrka.se

För övriga kommentarer och frågor om reservatet kontakta:
Britta Ahlgren
E-post: britta.ahlgren@botkyrka.se

Andra har även läst