Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Undersökning av vattenkvalitet i sjöar

06 juli 2022

Boende och närmiljö

Länsstyrelsen kommer att utföra en samtidig kartläggning av sjöarnas vattenkvalitet under augusti 2022. I Botkyrka kommer vattenprover att tas i Aspen, Brosjön, Hacksjön, Lilla skogssjön, Stora skogssjön, Kvarnsjön-Gladö, Kärrsjön och Grindsjön.

Största delen av provtagningen görs med hjälp av helikopter som landar på vattenytan.

I Stockholms län kommer prover att tas från 81 sjöar. Provtagningen kommer att upprepas de närmaste åren under augusti månad. Dock kan urvalet av provtagningsställen komma att ändras.

Resultaten kommer framför allt att vara ett underlag i Länsstyrelsernas arbete med att fastställa sjöarnas ekologiska status.

Följer upp trender

Det är särskilt effekter av näringsämnespåverkan som kan fångas upp med denna provtagning. Om undersökningarna upprepas årligen och under längre tid kan de ge underlag för att följa upp trender i miljön, haltutveckling av näringsämnen, förändringar i siktdjup, grumlighet, vattenfärg etc. Detta är faktorer som kan bero på för hög belastning av näringsämnen eller påvisa effekter av klimatförändringar.

Kort undersökningsperiod

Undersökningen genomförs årligen under en så kort period som möjligt för att:

  • få största möjliga jämförbarhet mellan sjöarna, variation på grund av väderlek och temperaturförhållanden hålls nere.
  • få en ögonblicksbild av det storskaliga tillståndet i de utvalda sjöarna.

Andra har även läst