Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Förslag för Kassmyraåsen presenteras

24 augusti 2022

Stadsplanering och trafik

Snart kan du se hur det gamla grustaget i Kassmyra kan komma att se ut i framtiden. Den 23 augusti beslutade samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanprogramförslaget för Kassmyraåsen ska ställas ut för samråd.

Flygvy som visar en visionsbild av den nya stadsdelen Kassmyraåsen med omkringliggande gröna områden och befintliga bostadsområden.

Visionsbild över området, flygvy från Vårsta Visionen är att skapa ett område med en mångfald av hållbara miljöer i direkt närhet till omkringliggande natur. Strukturen kopplar samman grannskapet och erbjuder noder med inslag av verksamheter, rekreation och idrott. Bildkälla: &Rundquist

Om förslaget

Förslaget innebär att området bebyggs med flerbostadshus, radhus och villor, tätare i den norra delen och glesare längre söderut. I öster finns Lidas naturreservat och i väster ligger Vinterskogens naturreservat. De båda naturreservaten binds samman av en ett grönt stråk som går rakt igenom programområdet.

I området ska det enligt förslaget också finnas skolor, förskolor, grönytor och parker. Kassmyraåsen kopplas samman med närområdet genom ett nätverk av gator som utgår från de befintliga korsningspunkterna med omgivande vägnät. Hänsyn ska tas till de förutsättningar och utmaningar som finns för området, såsom vattenhantering, buller och med särskilt fokus på miljö och natur.

– Nu har vi tagit ytterligare ett viktigt steg för utvecklingen i Kassmyraåsen. Vi vet att det finns många som är intresserade av vad som ska hända i området och i dag kan vi verkligen komma med glädjande besked, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samråd

Under samrådsperioden 5 september till och med 7 november har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och komma med synpunkter på det till kommunen. Förslaget ställs ut i kommunhuset samt i kommunens medborgarkontor i Tumba och i biblioteket i Vårsta. Under samrådsperioden finns alla förslagshandlingar tillgängliga digitalt på kommunens webb. Samrådsmöte kommer att hållas 4 oktober.

Här kan du läsa mer om Kassmyraåsen.


Tecknad gatuvy med personer som går på en kvartersgata med hus på båda sidorna om vägen.

Visionsbild kvartersgata. De bostadsnära stadsrummen utformas som attraktiva kommunikationsstråk för gående, cyklister och angöringstrafik. Grönska skapar karaktär och bidrar till ökad biologisk mångfald samt dagvattenhantering. Bildkälla: Sydväst arkitektur och landskap

För mer information kontakta:

Nadina Rosengren, stabschef, för politisk kommentar

e-post: nadina.rosengren@botkyrka.se, telefon 070-1870880

Per-Anders Framgård, projektledare, för övriga frågor

e-post: per-anders.framgard@botkyrka.se, telefon: 08-530 610 00

Andra har även läst