Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Samverkan ska öka tryggheten för Botkyrkabor

24 maj 2023

Kommun och politik

Idag skrev Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen, Södertörns brandförsvarsförbund och polisen i Botkyrka under en ny samverkansöverenskommelse. Det innebär att parterna tillsammans ska fortsätta att prioritera och stärka det våldsförebyggande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Magnus Carderos, Södertörns brandförsvarsförbund, Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen, Petra Oxonius, tf kommundirektör, och Fredrik Lindfors, lokalpolisområdeschef, poserar tillsammans med det påskrivna samverkansavtalet.

Bakre raden fr. v: Magnus Carderos, Chris Österlund. Främre raden fr. v: Petra Oxonius, Fredrik Lindfors.

Med överenskommelsen och tydliga fokusområden får samverkansarbetet en struktur som gör det enklare att fortsätta arbeta för att förändra och bidra till en god samhällsutveckling där brotten minskar och tryggheten ökar. I praktiken innebär det att alla parter lovar att prioritera vissa arbetssätt och målgrupper i det gemensamma arbetet. Arbetsinsatserna ska också utgå ifrån de aktuella behov som finns i Botkyrka och samordnas genom Våldspreventivt center (VPC).

– Rent konkret innebär det bland annat att vi tillsammans, varje vecka året om, tar fram en lägesbild kopplad till brott och otrygghet i våra offentliga miljöer såsom gator, torg, centrum, bibliotek, men även trapphus, garage och källare. Med lägesbilden som utgångspunkt sätter vi sedan in gemensamma resurser för att hantera de platser och situationer som identifieras. Det kan vara att upptäcka unga som är på väg in i kriminalitet, motivera personer till att ta emot hjälp för att lämna en kriminell livsstil till att vidta åtgärder som försvårar att brott kan begås, säger Fredrik Lindfors, lokalpolisområdeschef, Botkyrka.

Välfärdsbrott ett nytt fokusområde

Det våldsförebyggande arbetet är naturligtvis inget nytt i Botkyrka, men genom överenskommelsen kan arbetet prioriteras även kommande två år, vilket är viktigt för alla parter men framför allt för kommunens invånare. Det betyder till exempel en fortsatt satsning på våldsförebyggande program i skolan, där både barn och föräldrar inkluderas. Det är också prioriterat att fler som jobbar i kommunens bostadsområden och verksamheter får kunskap om hur våld kan förebyggas.

En polisman skriver under ett avtal på ett skrivbord i kontorsmiljö.

Samverkansavtalet innebär ett förstärkt samarbete mellan Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen, Södertörns brandförsvarsförbund och polisen i Botkyrka.

Det nya fokusområdet välfärdsbrott innebär att man nu tillsammans kan arbeta för att minska fusk och oegentligheter hos verksamheter i Botkyrka kommun. Genom att genomföra gemensam tillsyn säkerställs bland annat att Botkyrkaborna kan förvänta sig brandsäkra lokaler, att livsmedel hanteras på ett säkert sätt och att verksamheter bedrivs ändamålsenlig och följer gällande lagstiftning.

– Det har varit och är en naturlig del i vårt uppdrag, att utföra tillsyn av brandskyddet i fastigheter hos verksamheterna i kommunerna. I och med detta utökade samarbete kommer vi bli än mer effektiva. Vi ser stora fördelar med att tillsammans driva detta fokusområde, säger Magnus Carderos, Södertörns brandförsvarsförbund.

I och med detta utökade samarbete kommer vi bli än mer effektiva

Magnus Carderos, Södertörns brandförsvarsförbund

Även Botkyrkabyggen arbetar mot välfärdsbrott, bland annat mot olovlig andrahandsuthyrning. VD Chris Österlund ser också goda möjligheter att fortsatt förebygga brott och otrygghet i fastigheterna och utemiljöerna, vilket stärks av den nya överenskommelsen.

– Botkyrkabyggen har i flera år satsat på trygghet och trivsel för våra hyresgäster. Det arbetet tydliggör att ensam inte är stark, för oss är samarbetet med andra mycket viktigt. Till exempel kan vi skapa en gemensam lägesbild som gör att vi kan sätta in rätt åtgärd på rätt plats i rätt tid, säger Chris Österlund.

”Vi är helt beroende av varandra”

Petra Oxonius, tf kommundirektör Botkyrka kommun menar att de åtgärder som sammantaget genomförs av parterna, tillsammans och var för sig, kommer att leda till färre brott i kommunen. Hon hoppas också att känslan av trygghet ska ökar hos Botkyrkaborna tack vare denna gemensamma kraftsamling.

– Vi är helt beroende av varandra för att lyckas få till en förändring. Vår samverkanstruktur genom våldspreventivt center har förtydligats ytterligare genom denna överenskommelse och våra fem prioriterade fokusområden hjälper oss att fortsätta prioritera och stärka det våldsförebyggande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet tillsammans, säger Petra Oxonius.

Om överenskommelsen

2017 slöts den första samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Botkyrka kommun.

2019–2021 gick Botkyrkabyggen och Södertörns brandförsvarsförbund med i överenskommelsen och gemensamma, prioriterade områden togs fram.

2021–2023 överenskommelsen fortsatte mellan de fyra parterna.

2023–2025 ny, reviderad överenskommelse.

Kontakt

Lennart Agén

Pressansvarig, Bokyrka kommun
073-421 85 00

Charlotta Lundström

Pressansvarig, Botkyrkabyggen
070-162 94 43

Cecilia Lundfeldt

Pressansvarig, Södertörns brandförsvarsförbund
cecilia.lundfeldt@sbff.se


Fokusområden 2023 - 2025

  • Våldsförebyggande arbete
  • Brott och otrygghet i offentliga miljöer
  • Barn i riskzon för kriminalitet, samt unga och vuxna i kriminella miljöer
  • Våld i nära relation
  • Välfärdsbrott
Petra Oxonius, tf kommundirektör Botkyrka kommun skriver på samverkansavtalet.

Petra Oxonius, tf kommundirektör Botkyrka kommun.

Andra har även läst