Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Renare vatten i Uttran och Utterkalven

02 oktober 2023

Boende och närmiljö

Nu aluminiumbehandlar vi Uttran och Utterkalven för att få klarare badvatten och rikare fiskliv.

Två män står på en pråm och ser ut över vatten.

Niklas Gladh (MP), ordförande i miljö- hälsoskyddsnämnden, och Dan Arvidsson, miljöutredare.

Tillsammans med Södertälje och Salems kommuner aluminiumbehandlar vi nu dessa sjöar, vilket innebär att fosfor binds kemiskt på sjöns botten.

För mycket av näringsämnet fosfor skapar övergödning och kan innebära att sjöarna på sikt växer igen.

– Att bara stoppa inflödet av näringsämnet räcker inte, därför aluminiumbehandlar vi nu dessa sjöar, för att återge dom sin forna klarhet till glädje för alla botkyrkabor med flera som badar och fiskar i Uttran och Utterkalven, säger Niklas Gladh (MP), ordförande i miljö- hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun.

Ny reningsanläggning planeras

Fällning av fosfor i sedimenten är ett sätt att åtgärda internbelastningen. Åtgärden innebär att, från en specialbyggd pråm, spruta ned aluminiumsalt i det översta sedimentet i de delar av sjöarna som är sex meter eller djupare.

Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från bottnarna när förhållandena ändras. Detta är en beprövad och framgångsrik metod som nu används i Uttran och Utterkalven.

– Vi kommer också att bygga en reningsanläggning vid Lavretsbacken i Tumba för rening av dagvatten som rinner till Utterkalven, säger Dan Arvidsson, miljöutredare på Botkyrka kommun.

Vad är en aluminiumbehandling?
En aluminiumbehandling innebär att tillsätta ämnet polyaluminiumklorid till bottnen av sjön. Det är samma ämne som används för att rena dricksvatten och för att rena avloppsvatten. Aluminiumsaltet kan också tillsättas direkt till vattnet, men doseringen blir mer exakt och behandlingen mer effektiv när den tillsätts till bottnen. Påverkan på djurlivet i vattnet blir också mindre när doseringen sker i bottnen.

Varför görs en aluminiumbehandling?
Utredningar genomförda i Uttran visar att fosforbelastningen till sjön Uttran ligger på en nivå som inte är acceptabel med hänsyn till miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2027. Den fosforbudget som togs fram år 2020 (Naturvatten i Roslagen AB) indikerar att fosforläckage från Uttrans bottnar står för den största fosforpåverkan till sjöns vattenmassa och beräknas uppgå till i storleksordningen 800 kg/år, att jämföra med en beräknad extern fosfortillförsel kring 450 kg/år.

Aluminiumbehandling är en sjöreningsmetod där aluminium binder till fosfor och bildar ett mineral. Detta mineral stannar kvar på bottnen och gör så att fosfor inte längre kan läcka till vattnet. På så vis blir sjön inte övergödd med gröna algblomningar under sommaren och hösten. Detta leder till att det går att bada i sjön och att djurlivet mår bättre.

Aluminiumbehandlingen kombineras med reduktionsfiske för att ytterligare bättra på resultatet, en för stor mängd bottenlevande fisk kan annars bidra till att aluminiumet som tillsätts bökas runt och virvlas upp i vattnet och spolas iväg nedströms innan det hunnit verka.

Hur går en aluminiumbehandling till?
En båt med en tank av det verksamma ämnet kommer åka ut på sjön under sommaren och tillsätta ämnet till bottnen via en slang. Båten kommer sedan köra fram och tillbaka över sjön och sprida aluminiumet jämt över bottnen. Behandlingen behöver genomföras flera gånger för att binda all löslig fosfor till bottnen i sjön, annars kommer fosfor att läcka upp till vattnet igen med tiden och göra så att sjön blir grön och övergödd på nytt.

Hur mycket aluminium är det som tillsätts?
Under behandlingen 2023 beräknas det att tillsättas 88 ton aluminium till sjöns botten. Det låter mycket, men Uttrans botten upptar en stor yta.

Aluminium är den metall som är i särklass vanligast i jordskorpan och tillskottet av aluminium utgör ingen fara för sjöns ekologi. Mark och sjösediment innehåller naturligt 1–10 % aluminium i Sverige.

Kan man bada i sjön?
Det går fint att bada i sjön under aluminiumbehandlingen (men simma inte fram till flotten under pågående behandling). Risken för att giftiga algblomningar uppkommer minskar i och med behandlingen. Men om vattenytan ändå skulle täckas av sjok med algblomningar bör man inte bada.

Kan min hund dricka vatten i sjön?
Ja det går bra. Ämnet som används vid behandlingen är densamma som används för att rena dricksvatten och aluminiumbehandlingen minskar risken för att giftiga algblomningar uppkommer. Men om vattenytan ändå täcks av sjok med algblomningar, ska hunden inte dricka vattnet.

Är det farligt för fisken och annat djurliv i sjön med aluminiumbehandling?
Södertälje, Botkyrka och Salems kommuner har i samarbete med forskare och konsulter modellerat hur mycket aluminium som kan tillsättas till sjön per behandlingstillfälle utan risk för att påverka livet i sjön negativt vid själva behandlingen. Den långsiktiga effekten av behandlingen är att sjön blir mindre övergödd och att mångfalden och djurlivet i sjön gynnas.

Vi tar vattenprover från sjön innan, under och efter behandlingen för att säkerställa att pH hålls på en neutral nivå och att sjöns alkalinitet (känslighet för pH-svängningar) hålls på en god nivå. Vi kalkar även sjön i förebyggande syfte för att alkaliniteten ska fortsätta ligga på en god nivå.

Är aluminium skadligt för undervattensväxterna?
Referenssjöar visar att aluminiumbehandling ger ett klarare vatten och ger ökad växtligheten under ytan. Vi har inte sett några tendenser på att aluminiumet har varit skadligt för växterna, tvärtom har det visat att aluminiumbehandling varit en förutsättning till att växterna kunde börja växa från första början, eftersom ljus börjat nå ner till bottnen.

Hur mycket kostar en aluminiumbehandling?
Aluminiumbehandlingen i Uttran beräknas kosta drygt 11 miljoner kronor. Kostnaderna är fördelade på Botkyrka, Salem och Södertälje, och har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Har du frågor eller funderingar om aluminiumbehandlingen?
Frågor om etablering och behandling: Vattenresurs AB: 08-584 807 70

Mer information

Här kan du ta del av den rapport som ligger till grund för åtgärderna samt ytterligare informationsmaterial

Rapporten Läckagebenägen fosfor i Uttrans sediment Pdf, 1.3 MB.

Broschyren Behandling för att minska övergödningen i Uttran och Utterkalven Pdf, 127.7 kB.

Logotyp Botkyrka kommun
Logotyp Salems kommun
Logotyp Södertälje kommun
Logotyp Lova

Andra har även läst