Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka deltar i forskningsprojekt om kommunal markanvändning

06 november 2023

Stadsplanering och trafik

Den kommunala planeringen, speciellt i storstäderna, har idag stora utmaningar med att bryta segregationen, motverka trångboddhet och bidra till en fungerande bostadsmarknad för hushåll med begränsade resurser. För att lyckas ställs höga krav på samverkan mellan olika aktörer, men även kommunernas markanvändning har stor betydelse i styrningen av vad som byggs och för vem.

Samverkan är också ett genomgående tema det nystartade forskningsprojektet Kunskapsutbyte och innovation i den kommunala planeringens strategier för socialt hållbar markanvändning och segregationsbekämpning: bostadsforskningen i samverkan med kommunerna Uppsala och Botkyrka, där syftet är att stärka den kommunala planeringens förutsättningar och möjligheter. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas med cirka sex miljoner kronor.

– Samverkan och kunskapsutbyte mellan praktik och vetenskap är centralt i projektet eftersom de praktiknära verksamhetsfrågorna på många sätt styr projektets forskningsfrågor, säger projektledare Irene Molina, professor i kulturgeografi vid IBF.

Botkyrka en av flera samarbetspartners

Forskningsprojektet består av forskare från IBF, samhällsplanerare från Uppsala och Botkyrka kommuner, samt representanter för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Alla inblandade aktörer är förstås väldigt glada över forskningsfinansieringen, som ger stora möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

– Vi har högt ställda mål för att Uppsala ska utvecklas hållbart och för detta är samverkan en nyckel. Genom detta samarbete kan arbetssätt och konsekvensanalyser utvecklas samtidigt som vi ökar förståelsen mellan olika aktörer. Vi ser mycket fram emot projektet, säger Örjan Trapp, strategisk planerare vid Uppsala kommun.

– Vi har som allmännyttigt bostadsföretag en samhällsbärande funktion i kommunen genom att bidra till bostadsförsörjningen och tillhandahåller ett allmännyttigt och varierat bostadsutbud. I samverkan och i dialog kan vi utvecklas och stärka kommunens hållbara bostadsförsörjning, säger Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef hos Botkyrkabyggen.

Forskningsprojektet delas upp i tre delprojekt. I det första kommer man att etablera ett forum där planerings- och bostadsaktörer genom olika mötes- och workshopmetoder utbyter kunskap och genererar lösningar på konkreta problem i bostadsförsörjningen. Det andra delprojektet består av lärdomsinriktade fallstudier i respektive kommun för att stärka en strategisk och effektiv markanvändning. Detta är viktigt inte minst utifrån utmaningen att främja socialt blandade områden.

Hoppas hitta praktiska lösningar

Det tredje delprojektet är mer forskningstungt och kommer att bestå av ny forskning kring frågor som ”Var under planeringsprocessen det finns hinder och fallgropar till en effektiv markanvändning?” och ”Hur samverkan mellan kommuner och bostadsföretag kan förbättras för att möjliggöra goda bostadsmiljöer åt alla”.

– Botkyrka kommun har både ett stort ansvar och hög ambition när det gäller att tillgodose förutsättningar för alla Botkyrkabor att ha goda bostäder. Projektet ger oss ett bredare perspektiv på våra utmaningar med socialt hållbar bostadsförsörjning och möjlighet att reflektera kring vägar framåt. Vi hoppas att samverkansforum, fallstudier och forskningsöversikt kan leda till kreativa lösningar som också fungerar i praktiken, säger Susanna Findahl, samhällsplanerare på Botkyrka kommun.

En förhoppning som delas av projektledare Irene Molina, som även vill att projektet ska ge ett rättviseperspektiv på boendefrågan.

– Vi förväntar oss att projektet kommer att ha en tydlig samhällsnytta för ett flertal grupper, såsom kommunala planerare och beslutsfattare, kommunala och privata allmännyttiga bostadsföretag, kooperativa och idéburna bostadsutvecklare, myndigheter på riksnivå och inte minst de boende. Vi hoppas att vi kommer att kunna visa vilka verktyg som finns för att få in en ökad variation av bland annat bostadstyper, upplåtelseformer, storlekar och aktörer för att motverka boendesegregation.

Kontakt

Susanna Findahl
Samhällsplanerare på Botkyrka kommun
susanna.findahl@botkyrka.se

Andra har även läst