Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Nyhet

Förtydligande om Folkbildningsrådets rapport om ABF Botkyrka/Salem

09 november 2023

Uppleva och göra

Folkbildningsrådet har gjort en intern granskning av ABF Botkyrka/Salems användning av de statliga pengar som de får av Folkbildningsrådet. Den granskningen berör endast en del av kommunens externa utredning om ABF Botkyrka/Salem. Folkbildningsrådets granskning påverkar inte Botkyrka kommuns polisanmälan mot ABF Botkyrka/Salem.

–Folkbildningsrådet rapport om de statliga bidragen till ABF Botkyrka/Salem påverkar inte kommunens polisanmälan. Vi väntar fortfarande svar på de frågorna och frågor vi ställt direkt till ABF Botkyrka/Salem redan i början av året säger Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör i Botkyrka kommun.

Folkbildningsrådet har granskat användningen av statliga bidrag

Folkbildningsrådet har fått svar på sina frågor utifrån sitt ansvarsområde vilket gäller de statliga bidragen till ABF Botkyrka/Salem. Deras bedömning är att den inrapporterade folkbildningsverksamheten har följt villkoren för statsbidrag.

Brast på 24 punkter i extern granskning

Folkbildningsrådet har inte granskat den fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet som ABF Botkyrka/Salem drivit på uppdrag av kommunen.

Den granskningen gjordes av externa utredare våren 2022 och där konstaterades att ABF Botkyrka/Salem brast i sitt uppdrag på 24 punkter som gällde framför allt arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, incidentrapportering och ekonomi.

Den visade att de använt kommunens bidrag på felaktigt sätt och därför gjordes ett avdrag på motsvarande summa för perioden.

Kommunens frågor kvarstår

Polismyndigheten utreder misstanke om brott. Folkbildningsrådets interna rapport har bara delvis utrett de misstankar kommunen har om ABF Botkyrka/Salems användning av kommunala bidrag. Kommunens frågeställningar i polisanmälan kvarstår.

  • Kommunen har upplåtit lokaler för den fritidsverksamhet som bedrivits av ABF Botkyrka/Salem. För att bedriva verksamheten har studieförbundet fått full kostnadstäckning av förvaltningen. Samtidigt misstänks ABF fått bidrag för studiecirklar i samma lokaler, med samma målgrupp och samma personal.
  • ABF Botkyrka/Salem har behållit en del av ett bidrag för att subventionera botkyrkabarns deltagande i Scenskolan Fejm. Subventionen för Botkyrkaelever som kommunen betalar är på 400 kr/barn men när Botkyrkaelever anmält sig har de fått betala mer än subventionen.
  • Kommunen har upprepade gånger begärt in läsbar redovisning för kostnader som belastat det kommunala driftsbidraget då det, i kommunens externa granskning, framkommit att kommunens bidrag använts felaktigt. Dessa underlag har fortfarande inte lämnats in till kommunen.


Andra har även läst