Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Stabilt resultat för Botkyrkas grundskoleelever

11 december 2023

Skola och förskola

Eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor når goda resultat enligt officiell statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Varje år släpper Sveriges kommuner och regioner officiell statistik som redovisar elevresultat som kan jämföras med andra kommuner. I år har grundskolorna i Botkyrka visat på stabila resultat efter postpandemin som varit utmanande för alla. Det finns fina utvecklingskurvor men även områden för förbättring.

Elever vid Tullingebergsskolan, pojke till vänster och flicka till höger

Elever vid Tullingebergsskolan

Starka resultat för årskurs 9

Botkyrkas grundskolor har lyckats i sitt viktiga arbete med en undervisning som ger eleverna förutsättningar att lyckas i grundskolan och ha möjlighet till fortsatta studier i gymnasiet.

Behörighet till gymnasiet har hållit sig på en stabil nivå och har följt samma mönster som riket sedan dess.

  • Meritvärdet för åk 9 har 2023 minskat med 0,7 poäng till 218,5 och andelen elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen våren 2023 har minskat med en knapp procentenhet. Men behörigheten till nationellt program är stabilt. Flickorna står för en ökning på 1,5 procentenheter.
  • I den officiella statistiken finns även modellberäknade värden som visar att eleverna i Botkyrka presterar högt över förväntat värde om man tar hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar. Behörigheten till yrkesprogram på gymnasieskolan är 6,6 procentenheter högre än förväntat, det genomsnittliga meritvärdet 8,7 procentenheter högre än förväntat och andelen elever som får betyg i alla ämnen är 4,7 procentenheter högre än förväntat.

Diagram 1: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Gula och röda bubblor visar på utveckling i Botkyrka jämfört med riksgenomsnitt som redovisas i grå bubblor.

Diagram 1: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Gula siffror visar på utveckling i Botkyrka jämfört med riksgenomsnitt som redovisas i grå bubblor.

Årskurs 6 visar på goda resultat men också förbättringsområden

Resultaten i åk 6 har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med 2022 års resultat. Botkyrka kommuns satsningar på språkutvecklande undervisning har dock gett positivt resultat då andelen elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska har ökat med två procentenheter, från 89,2 procent under 2022 till 91,2 procent under 2023. Elever i åk 6, betygspoäng, i svenska som andraspråk har även ökat från 7,9 till 8,0 under 2023.

Diagram 2: Betygspoäng elever årskurs 6, svenska som andraspråk. Botkyrkas resultat redovisas i den röda kurvan.

Diagram 2: Betygspoäng elever årskurs 6, svenska som andraspråk

– Årskurs 6 är en fortsatt utmaning och det ligger också i linje med PISA-resultaten. Sett över tid är dock resultaten relativt stabila. Det är bra att lägsta betygen hos oss har kunnat höjas. Ett av våra prioriterade områden är hög kvalitet i alla klassrum. Vi följer elevernas kunskapsutveckling genom insatser för att eleverna ska knäcka läskoden och vi genomför insatser genom hela skolgången för att eleverna ska lyckas, säger Birgitta Zelezny Ulvered, verksamhetschef grundskola.

Mer information

Läs allt om öppna jämförelser och Botkyrkas resultat på SKR:s webbplats.

Mer om SKR:s öppna jämförelser

Öppna jämförelser för grundskolan presenteras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) varje år. Med hjälp av statistiken kan man följa resultatutvecklingen och jämföra kommuner med varandra. Syftet är att stimulera till analys av verksamheten, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Förutom de faktiska resultaten redovisas även så kallade modellberäknade värden (förväntat värde med hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd). Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Andra har även läst