Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Det blir lättare att cykla in mot stan

05 februari 2024

Stadsplanering och trafik

Botkyrka kommun har tecknat en så kallad intentionsförklaring med Region Stockholm och Trafikverket. Syftet är att snabba på utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet.

Den nya intentionsförklaringen är ytterligare ett steg i utbyggnaden av det regionala cykelstråket Liljeholmen-Botkyrka. Stråket är prioriterat då andelen cyklister bedöms ha stor potential att öka när cykelinfrastrukturen väl är på plats. Utöver Botkyrka kommun ingår Huddinge kommun, Stockholms stad, Trafikverket och Region Stockholm i stråket. Förutom för stråket Liljeholmen-Botkyrka har även en intentionsförklaring tecknats för stråket Norrtull-Häggvik.

I intentionsförklaringarna har de olika aktörerna kommit överens om att genomföra vissa åtaganden, exempelvis bygga vissa sträckor, utreda särskilda övergångar och genomföra breddningar.

– För Botkyrkaborna kommer det nya cykelstråket innebära förbättrade möjligheter att snabbare och säkrare cykla in mot Stockholm. Några av de åtgärder som planeras inom kommunen är ny beläggning av vissa sträckor, omdragning av cykelvägen för genare sträckning och i några fall se över överfarter och korsningar, säger Anders Öttenius, chef för stadsmiljöenheten i Botkyrka kommun.

Region Stockholm ansvarar för samordning och årlig uppföljning av arbetet samt stöttning vid eventuella ansökningar om statlig medfinansiering.

Målet är fler cykelresor

Målet för den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen, jämfört med dagens 10 procent. För det krävs ett sammankopplat regionalt cykelnät som bedöms behöva omfatta 800 kilometer regionala cykelstråk.

Andra har även läst