Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Detaljplanen för Hallunda gård har vunnit laga kraft

04 juni 2024

Stadsplanering och trafik

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för detaljplanen för Hallunda gård. Det innebär att planen vann laga kraft 28 maj och det är möjligt att gå vidare för att utveckla området.

Visionsbild med enbostadshus

Visionsbild för Hallunda gård. Källa Arkitema Architects

Detaljplanen för Hallunda gård antogs av kommunfullmäktige i september 2023 men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domstolen avslog överklagandena. En ansökan om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen lämnades därefter in men beviljades alltså inte.

Planförslaget innehåller cirka 350 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård-och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

 

– Det har varit en utmanandeoch lärorik process att ta fram detaljplanen för Hallunda gård. Det har varit många intressen som har behövt vägas samman, inte minst de höga natur- och kulturvärdena. Detta har omsatts till en detaljplan med höga gestaltningsambitioner vilket möjliggör vilket möjliggör bebyggelse med ett modernt uttryck och höga arkitektoniska värden i Hallunda Norsborg, säger Kaisa-Leena Aksli, planarkitekt, Botkyrka kommun.

350-400 nya bostäder

Planförslaget innehåller cirka 350-400 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård-och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

Andra har även läst