Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Gällande granskningen av Botkyrkas användande av statsbidrag

18 juni 2024

Kommun och politik

Botkyrka kommun har under åren 2021-23 erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen med syfte att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Sveriges Radio/Dagens Eko har granskat hur Botkyrka kommun har använt statsbidraget och kritiserat oss för att en stor del av statsbidraget inte har använts direkt gentemot målgruppen.

Statsbidraget var avsett för att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsam­hället såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen har även kunnat användas för att förstärka och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, samt till att öka tillgängligheten i socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga.

Botkyrka kommun har sedan flera år ett väl utvecklat och strukturerat samarbete för samverkan mellan förvaltningarna och med olika aktörer som till exempel polis och Botkyrkabyggen.

Vad har Botkyrka kommun gjort?

Satsningen föll bra in i Botkyrkas fokusområden, där vi gemensamt fokuserar på våldsförebyggande arbete, motverka brott och otrygghet i offentliga miljöer, barn i riskzon för kriminalitet samt unga och vuxna i kriminella miljöer, våld i nära relationer samt välfärdsbrott. Botkyrka kommun har satsat i många år på dessa områden och har befintliga samverkansorgan.

Till exempel har vi sedan flera år ett antal fältare anställda utifrån principen att dessa måste finnas över tid, inte bara under en tidsperiod med extra resurser i form av statsbidrag. Vi har använt de rekvirerade medlen för statsbidragen både till aktiviteter direkt till målgruppen samt för att bredda kunskapen över tid vad gäller bland annat en utbildningsplattform om våld mot barn och unga. Likaså "Tåget", som är ett våldsförebyggande program i skolan som riktar sig till elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Vi är trygga i hur vi använt medlen från statsbidraget för att de ska göra största möjliga nytta och skillnad för Botkyrkaborna.

Här kan du läsa mer om hur Botkyrka kommun använd statsstödet. Pdf, 207.8 kB.

Ekots granskning

Ekot ger en förenklad bild av det ambitiösa och omfattande arbete som kunnat genomföras med resurser från statsbidraget.

Studieresan till New York avseende 16 personer inom verksamheten "Ung 16-19" var en del det trygghetsskapande projektet "Unga leder unga", där unga Botkyrkabor engagerats. Denna studieresa skulle överhuvudtaget inte kostnadsförts som en del av statsbidraget, det var fel. Här brast vi i vår interna samordning, vilket vi uppmärksammade under våren i samband med en visselblåsning. Pengarna, knappt 300 000 kronor är återbetalda till Socialstyrelsen. Vi gjorde fel, nu har vi gjort rätt. Siffran 23 personer har nämnts, det beror på att det även genomfördes en parallell studieresa med 7 personer i kultur-och fritidsförvaltningens regi, som förvaltningen bekostade.

Stubbfräsning har skett på kommunens lägergård. Här skedde en felkontering, vilket Ekot uppmärksammade oss på, även detta belopp, cirka 60 000 kronor, är återbetalt till Socialstyrelsen.

"Julbelysningen" är i själva verket en aktivitet som handlade om att belysa Fittja torg samt närliggande ytor på olika sätt. Det var en aktivitet som gjordes av ungdomar i området i syfte att skapa ett tryggare Fittja för våra ungdomar. Denna aktivitet bekostades av statsbidraget. Innan vi påbörjade denna aktivitet stämde vi av med Socialstyrelsen att den rymdes inom statsbidragets syfte.

Intern granskning

Vi fördjupar nu vår interna granskning för att säkra att vi agerat helt korrekt vad gäller statsbidraget. Vi har en löpande dialog kring detta arbete med Socialstyrelsen som handlägger statsbidraget. Om vi finner att vi gjort något fel ska det självklart åtgärdas.

Här kan du läsa mer om hur Botkyrka kommun använt statsbidraget för Botkyrkabornas bästa. Pdf, 207.8 kB.

Andra har även läst