Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Allvarliga brister i formalia kopplat till studieresa till New York

03 juli 2024

Kommun och politik

Efter en övergripande intern granskning har det framkommit att allvarliga brister i formalia har skett beträffande studieresan som arrangerades av Botkyrka kommun till New York våren 2024.

Den intern granskningen påvisar bland annat följande brister i formalia;

  • Beslut om studieresan strider mot delegationsordningen
  • Beslut om studieresan strider mot kommunallagen
  • Avtal saknas med företaget som anordnat studieresan
  • Kommunens upphandlade resebyrå har inte använts
  • Övergripande brist på transparens, dokumentation och öppenhet

Utifrån ovan allvarliga brister i formalia har tf kommundirektör Chris Österlund beslutat att tillsätta en extern granskning för att utreda allt som berör såväl studieresan som statsbidraget från Socialstyrelsen avseende sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.

Den externa granskningen beräknas vara färdig i slutet av augusti och kommer även att utreda det visselblåsarärende som kom till kommunen redan i slutet av mars med anledning av studieresan, alltså innan medias intresse för bla studieresan. Visselblåsarfunktionen är en viktig del i kommunens arbete mot fusk och oegentligheter, händelsen med studieresan är ytterligare ett bevis på vikten och funktionen av starka skyddssystem.

Kommunstyrelsens ordförande Stina Lindgren (M) har med anledning av ovan givit tf kommundirektören i uppdrag att skyndsamt genomföra en översyn av reglementen och resepolicy samt föreslå olika former av utbildningsinsatser. Detta för att säkra att såväl kännedom och kunskap om kommunens reglementen är hög och efterlevs, samt att kommunens värderingar följs. Botkyrka kommun ska göra rätt – och göra rätt för sig.

Andra har även läst