Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hur vill du att Botkyrka ser ut i framtiden?

Nu påbörjar vi arbetet med en ny översiktsplan för kommunen. Hur ser du på Botkyrkas utveckling? Var kan det byggas nytt och var ska vi bevara natur och bebyggelse?

Delta digitalt eller träffa oss!

För att alla medborgare i kommunen ska få chansen att påverka den nya översiktsplanen kommer vi att bjuda in till samtal. Under samtalet vill vi ha dina synpunkter och diskutera vad som är viktigt för just dig i framtiden. Hur skulle du vilja att Botkyrka ser ut om 20 år?

Du kan antingen svara digitalt eller på plats. Se datum nedan.

Enkäten är öppen mellan 3 april–14 maj 2023.

Välkommen till våra träffar:

  • Fittja – Botkyrka konsthall, torsdag 20 april kl 16-18
  • Alby – Medborgarkontoret Alby centrum, lördag 22 april kl 12-14
  • Hallunda/Norsborg – Medborgarkontoret Hallunda centrum, lördag 22 april kl 12-14
  • Tumba – Medborgarkontoret Tumba centrum, lördag 29 april kl 12-14
  • Tullinge – Medborgarkontoret Tullinge centrum, onsdag 26 april kl 16-18
  • Vårsta/Grödinge – Vårsta centrum, torsdag 4 maj, kl 16-18

Du har möjlighet att ge synpunkter vid flera tillfällen. Den enkät och de samtal som hålls nu är det första steget i arbetet, innan kommunen kan börja att ta fram ett förslag till den nya översiktsplanen.

Enkätsvaren och samtalen blir ett underlag till tjänstepersoner och politiker som sen utformar översiktsplanens övergripande inriktningar och mål. Kommunens politiker tar sedan ett inriktningsbeslut vilket ligger till grund för kommande arbete.

Du kan sedan delta vid två ytterligare tillfällen; vid samråd där får du lämna synpunkter på ett första planförslag, och i granskningsskedet då du kan lämna slutliga kommentarer på ett andra, uppdaterat planförslag.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen visas hur den fysiska miljön i hela Botkyrka ska utvecklas på lång sikt. Den utgår man sedan ifrån när kommunen gör mer detaljerade planer och tar ställning till bygglov.

I översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling. Planen visar också hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den redan bebyggda miljön.

Vad översiktsplanen måste innehålla och hur planeringen ska gå till är reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Det tar lång tid att ta fram en ny översiktsplan eftersom det är så många frågor att ta ställning till.

Så här går det till när en ny översiktsplan tas fram

En processkarta över hur det går till att ta fram Botkyrkas nya översiktsplan, från dess att det beslutas i kommunfullmäktige vidare till medborgardialog, planförslag, samråd och till att den till antas.Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma in. Bilden visar hur arbetet med att ta fram Botkyrkas nya översiktsplan går till - från beslut i kommunfullmäktige till medborgardialog, planförslag, samråd och ett slutgiltigt antagande. Processen påbörjades 2022 och beräknas vara klar 2025.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Jessica Nilsson
Projektledare
Samhällsplanering
jessica.nilsson1@botkyrka.se

Fredrik Holmgren
Biträdande projektledare
Samhällsplanering
fredrik.holmgren@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: