Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande
 • Barn & utbildning
 • Bibliotek & kultur
 • Idrott, fritid & natur
 • Bo & bygga
 • Klimat & miljö
 • Näringsliv & arbete
 • Omsorg & socialt stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd till anhöriga
 • Kommun & politik

Satsningar i omsorgen just nu

Botkyrkas omsorg arbetar med ständiga förbättringar. Målet är att medborgarna ska vara mer nöjda med det stöd de får av kommunen. Här kan du läsa om några av de satsningar som pågår just nu.

Undersköterskekompetens i hela äldreomsorgen
Med ökad kompetens blir omsorgen tryggare, speciellt för äldre med omfattande och komplexa behov. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Botkyrka den omsorgspersonal som saknar formell kompetens att ta undersköterskeexamen. Studierna finansieras genom Botkyrka kommuns kompetensfond.

Hemtjänst

Ökad personalkontinuitet ­– ”färre nya ansikten”

Hemtjänsten har organiserat om större enheter i mindre grupper för att öka kontinuiteten. Syftet är de äldre inte ska behöva träffa så många olika personer. Allt stöd ska istället ges av så få hemtjänstmedarbetare som möjligt ­– personal som den äldre känner väl och som har god kännedom om den äldres behov och önskemål. Mindre grupper finns nu i Grödinge, Segersjö, Storvreten, Tumba och Tre källor/Norsborg. Dessa är också placerade närmare brukarna geografiskt, vilket minskar restiderna och ökar tryggheten. Hemtjänsten arbetar också kontinuerligt med schemalägganingen, så att den på bästa sätt anpassas efter de äldres behov.

Botkyrka har förbättrat personalkontinuiteten. Tabellen visar antal olika personal per hemtjänsttagare (medelvärde). Ju lägre antal desto högre personalkontinuitet.

År

Botkyrka

Riket

2014

18

15

2015

17

15

2016

16

15

2017

15

15

 

”Egen tid” – extra tid för social kontakt

Egen tid innebär att de äldre får en timme extra i månaden tillsammans med sin kontaktman i hemtjänstpersonalen. Tiden är helt vikt för den sociala kontakten och innebär att den äldre och kontaktmannen gör något trevlig tillsammans, till exempel tar en fika, en promenad eller bara sitter ner och prata tillsammans. Egen tid kostar inte de äldre något och kräver inget biståndsbeslut. Satsningen är unik för Botkyrka och handlar om att minska ensamheten och stärka den sociala kontakten för de äldre.

Fler heltidsanställda

I samband med satsningen på Egen tid erbjuds tillsvidareanställd deltidspersonal att gå upp i tid. När hemtjänsten får fler heltidsanställda minskar behovet av vikarier och extrapersonal. Det innebär ökad kontinuitet för de äldre och bättre och mer jämlika arbetsvillkor för hemtjänstens tillsvidareanställda.

Trygg hemgång för äldre som kommer från sjukhus

2016-2017 genomförde kommunen ett projekt med hemgångsteam i hemtjänsten – ett nytt arbetssätt där ett särskilt team ser till att de äldre som kommer direkt från sjukhus får en så trygg hemgång som möjligt. 2018 införs arbetssättet permanent i hemtjänsten.

Vård- och omsorgsboende

Kulturombud – fler och anpassade aktiviteter

Sedan hösten 2016 har arbetet med särskilda kulturombud på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden intensifierats. Satsningen är ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och handlar om att öka och anpassa boendenas aktiviteter efter de äldres intressen och önskemål.

Bättre miljö kring måltider

Vår och höst 2017 får chefer och kostombud inom vård- och omsorgsboende utbildning och möjlighet att ta del av den senaste forskningen om hur måltidssituationen kan förbättras för äldre. Kostombud finns på samtliga boenden och har som uppgift att coacha medarbetare i frågor om mat och måltidsmiljö.

Cykelrickshaws – möjlighet att komma ut på cykeltur

Hösten 2016 invigdes två eldrivna cyklar för äldre på Tumba vård- och omsorgsboende. Med cykeln har de äldre möjlighet att komma ut och se nya omgivningar tillsammans med personalen, anhöriga eller frivilliga medborgare som vill göra en social insats. I maj 2017 flyttas en av cyklarna till Tornet vård- och omsorgsboende i Norsborg, vilket ger fler av Botkyrkas äldre möjlighet att komma ut på cykeltur. Konceptet kommer ursprungligen från Danmark och handlar om att stärka hälsan och den sociala kontakten för de äldre. 

Ökad tillgång till sjuksköterskor

Under 2017 har tillgången till sjuksköterskor utökats på de vård- och omsorgsboenden med störst behov. Syftet är att öka tryggheten och att bättre anpassa omsorgen efter de mest sjuka äldre.

Stärkt teamarbete runt de äldre

Från och med 2017 implementeras nya riktlinjer för att stärka teamarbetet inom vård- och omsorgboendena – det vill säga det samarbete som omsorgspersonalen, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut har kring varje äldre. Det handlar det systematiska arbetet med att upptäcka förändringar i hälsotillstånd, se risker och behov, samverka med läkare och anhöriga. Syftet är att bättre kunna anpassa omsorgen så att den äldre mår bättre och får möjlighet att behålla de förmågor han eller hon har kvar.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Omsorg & socialt stöd