Stäng meddelande

Frågor och svar om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Senast den 1 januari 2021 ska Botkyrkas äldre få möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Här finner du frågor och svar om arbetet med att införa valmöjligheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj att införa ökade valmöjligheter inom hemtjänsten. Vad innebär det?
Idag finns det enbart hemtjänst i kommunal regi i Botkyrka kommun. Beslutet som kommunfullmäktige har tagit innebär att även externa aktörer (privata, ideella) ska få möjlighet att leverera hemtjänst i Botkyrka. På sikt ska hälften av hemtjänsten i Botkyrka ges av externa aktörer. Botkyrkabor få då fem alternativ att välja mellan, där den kommunala hemtjänsten är ett av alternativen.

När blir det möjligt att välja utförare av hemtjänst?
Senast den 1 januari 2021 ska valmöjligheterna vara på plats.

Vilka aktörer kommer jag att kunna välja mellan?
På sikt ska du ha fem olika aktörer att välja mellan, där den kommunala hemtjänsten är ett av alternativen. Botkyrka kommun kommer att göra en upphandling av aktörer, och inför den 1 januari 2021 får du veta vilka företag eller ideella organisationer som vill etablera sig i Botkyrka.

Kan jag få hemtjänst på ett annat språk?
Det beror på vilka externa aktörer som väljer att etablera sig. Kommunen kan också ställa krav på språkkunskaper vid upphandlingen.

Varför vill kommunen införa ökad valmöjligheter inom hemtjänsten?
Medborgare har frågat efter att få välja utförare av hemtjänst. Politiken ser valmöjligheter som ett sätt att få fler nöjda medborgare inom omsorgen. Att skapa ökad valmöjligheter inom hemtjänsten var en del av uppgörelsen inom den nya politiska mittenmajoriteten i Botkyrka kommun.

Hur kommer valmöjligheterna att införas ?
Valmöjilgheterna införs i lugnt takt under ett antal år. På sikt är målet att 50 procent av hemtjänsten ska utföras av externa aktörer och att Botkyrkaborna får fem alternativ att välja mellan. Valmöjligheterna byggs ut succesiv med hjälp av LOU (lagen om offentlig upphandling). För att ge medborgarna möjlighet till välgrundade val föreslås andelen externa utförare växa i takt med att kommunen ställer om. Det här innebär att medborgare får vald utförare i mån av utrymme, precis som vid val av skola eller vårdcentral.

Ska Botkyrkas skattepengar gå till privata företag?
Både privata företag och ideella aktörer ska få möjlighet att etablera sig i Botkyrka. Botkyrka kommun ser gärna att icke vinstdrivande aktörer lägger anbud.

Hur ska Botkyrka kommun säkra kvaliteten på de externa utförarna?
Botkyrka kommun har ansvar för att kontrollera alla aktörer som ska leverera hemtjänst i kommunen. Alla utförare ska behandlas lika och ges samma möjligheter att leverera med god kvalitet. Den modell som Botkyrka kommun kommer att arbeta efter innebär att antalet aktörer begränsas och att kommunen etablerar ett nära samarbete med dem. Det underlättar kontrollen. Kommunens modell innebär att man konkurrerar om kvalitet, snarare om pris.

Varför ska det ta flera år att bygga upp valmöjligheterna fullt ut till 50 procent?
För att ge Botkyrkaborna möjlighet att göra välgrundade val behöver den kommunala organisationen förändras. Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget om ökad valmöjlighet har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och sett att de som inte varit rätt förberedda har fått problem. Bland annat med ökade kostnader och oseriösa företag som etablerar sig.

Kommer den kommunala hemtjänsten att finnas kvar?
Ja, den kommunala hemtjänsten kommer att finnas kvar.

Vad innebär förslaget för jobben inom den kommunala hemtjänsten?
Arbetstillfällena kommer på sikt att minska inom den kommunala hemtjänsten, och det kan lösas genom att man lägger upp verksamheten med färre timanställda och fler tillsvidareanställda. En viktig utgångspunkt för utredningen har varit att göra en hållbar och långsiktig omställning, och att vara en bra arbetsgivare.

Varför föreslår man inte upphandling med LOV?
Arbetsgruppen som jobbade fram förslaget om valmöjligheter har gått igenom för- och nackdelarna med olika sätt att utforma valmöjligheter. Det finns två lagstiftningar att välja mellan, LOV (lagen om valfrihetssystem) eller LOU (lagen om offentlig upphandling). Med de målsättningar som Botkyrka kommun har satt upp för valmöjligheterna anser man att en upphandling med LOU är att föredra. Det handlar bland annat om att kunna styra så att medborgare i hela kommunen får samma eller likvärdiga möjligheter att välja, och då fungerar LOU bättre. Med LOV är det företagen som bestämmer var de vill vara verksamma, och erfarenheter visar att många då väljer att etablera sig i centrala delar. LOV kan också föra med sig ett stort antal utförare, och det kan bli svårare att göra ett informerat val. Med LOU väljer kommunen hur många aktörer som får etablera sig och hur stor andel av verksamheten de får. Kommuner som använt LOV har också fått ökade kostnader för administration.

Varför föreslås ersättningen till hemtjänsten öka? Blir det inte billigare med konkurrens?
En viktig målsättning för införandet av valmöjligheter är att alla aktörer ska leverera hemtjänst av god kvalitet. Botkyrkas ersättning är cirka 70 kronor lägre än närliggande kommuner. Med låg ersättning finns det en risk att aktörerna inte ser det som lönsamt att etablera sig i Botkyrka, eller att de väljer att leverera hemtjänst med låg kvalitet. Här har Botkyrka kommun valt en modell där man konkurrerar med kvalitet snarare än med pris.

Vad händer med Egen tiden inom hemtjänsten?
Egen tid är Botkyrkas satsning på sociala kontakter, som innebär att alla hemtjänsttagare får en timme i månaden med sin kontaktman. En timme som enbart viks åt den sociala kontakten. Externa utförarna ska behandlas likadant som de kommunala, dvs. att samma villkor ska gälla oavsett utförare. Botkyrkas satsning på Egen tid inom hemtjänsten ska gälla alla utförare.

Vilka satt i arbetsgruppen som tog fram förslaget om valmöjligheter?
Arbetsgruppen leds av kommunalrådet Tuva Lund (S). I gruppen ingick Caroline Blom (KD), Niklas Gladh (MP), Jens Vollmer (L) samt Sonja Jonasson (C). Gruppen hämtade stöd av sakkunniga på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad var arbetsgruppens uppdrag?
Arbetsgruppens uppdrag var att utreda hur valmöjligheterna ska utformas med hänsyn till god kvalitet, effektiv användning av skattemedel och att Botkyrka kommun bibehåller kontroll över omsorgen. Botkyrkaborna ska få den omsorg de behöver och ha fortsatt självbestämmande över sin vardag.

Hur har arbetsgruppen jobbat?
Arbetsgruppen har hämtat erfarenheter från andra kommuner, tagit del av medborgarnas åsikter, haft dialog med pensionärsorganisationer för att skapa ett förslag som passar Botkyrka kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Omsorg & stöd