Stäng meddelande

Det här gör Botkyrka kommun med anledning av det som hänt på förskolan Björkstugan

 

 

Bakgrund:

Den misstänka mannen har erkänt och avskedades omedelbart

Den misstänkta mannen har vid en häktesförhandling erkänt de gärningar han är misstänkt för och sitter nu häktad. Efter erkännandet avskedades personen med omedelbar verkan torsdag 30 januari 2020. Personen har varit anställd i Botkyrka kommun sedan 2013. Vissa gärningar tros ha ägt rum på förskolan där mannen jobbade. Vi kartlägger om mannen vid något tillfälle har arbetat eller haft kontakt med barn vid någon annan förskola i kommunen. Resultatet av det arbetet är att vi i våra efterforskningar hittills inte hittat något som tyder på att han jobbat på någon annan förskola i Botkyrka kommun.

Onsdag 29 och torsdag 30 januari kontaktade vi vårdnadshavare till barn som går på Björkstugan i dag och vårdnadshavare till barn som gått vidare till Kassmyraskolan. Därefter har arbetet fortsatt med att kontakta övriga berörda vårdnadshavare.

Personen var ostraffad när han anställdes av kommunen, och kommunen utreder hur rutinerna följts då mannen rekryterades. När kommunen fick kännedom om att polisen inlett en utredning mot mannen hade förvaltningsledningen ingen vetskap om att det skulle ha förekommit några oegentligheter kring mannen i den verksamhet han arbetade i.

Andra uppgifter har framkommit efter samtal, som kommit in till kommunens stödlinje för vårdnadshavare. Vårdnadshavare har berättat att man upplevt att barnskötaren närmat sig deras barn på ett opassande sätt och att det är något som vårdnadshavarna även kommunicerat internt på förskolan. Kommunen ser mycket allvarligt på uppgifterna och har sedan händelsen uppmärksammades arbetat intensivt med att få större klarhet i situationen och hur frågorna har hanterats. En intern utredning har genomförts och även en extern utredning kommer att tillsättas.

Internutredning

Botkyrka kommun presenterade den 20 februari den interna utredningen som gjorts av förskolan Björkstugans regler och rutiner. Utredningen visar på brister när det gäller rutiner, överföring av uppgifter mellan arbetsgivare och hantering av händelser.

Utredningen bygger på ett underlag bestående av intervjuer samt insamlade dokument om rutiner och arbetssätt på förskolan.

­– Vi ser givetvis allvarligt på det som framkommit i utredningen och vi har redan beslutat om flera åtgärder som redan införts eller håller på att införas. Nu tittar vi på vilka ytterligare åtgärder vi behöver genomföra för att göra förskolan så trygg och säker som möjligt för barnen, säger Anette Älmdalen tf utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, som också är den som beställt internutredningen.

Sammanfattningsvis kommer den interna utredningen fram till följande:

 • Det finns brister i de rutiner som utredningen tagit del av och det finns tecken på att uppföljning av rutinerna är eftersatt.
 • Vissa rutiner saknas och informationsöverföringen mellan chefer och personal verkar i vissa fall vara bristfällig.
 • Gällande rutiner vid nyanställning har följts, medarbetare får uppvisa registerutdrag och chefer tar referenser.
 • Överföringen av uppgifter mellan arbetsgivare i samband med referenstagning har inte fungerat.
 • Det finns en händelse mellan barn som utredningen tagit del av som borde ha föranlett orosanmälan och rapporterats till huvudman. Ingen barnskötare var utpekad och ärendet är nu hos polisen för vidare utredning.
 • Det finns brister i rutiner och arbetssätt och det är viktigt att en extern utredning tar vid för att se över vilka ytterligare åtgärder som krävs.
 • Utredningen kan inte bedöma om det skulle ha varit möjligt för chefer och personal att upptäcka de brott som barnskötaren är misstänkt för.

Övrig granskning

Den 5 februari anmälde Botkyrka kommun också sig själv till Skolinspektionen som kommer att få kommunens interna utredning. Arbetet med att utreda det som hänt kommer därmed att fortsätta genom att Skolinspektionen gör sin granskning och genom att kommunen tillsätter en extern utredning. Alla dessa granskningar kommer att ligga till grund för beslut om åtgärder inom Botkyrka kommun.

– En sak vi håller på att undersöka är hur informationsöverföringen mellan kommuner kan förbättras i samband med referenstagning. Det är en fråga som vi kan behöva lyfta på nationell nivå. Vi måste göra allt vi kan för att hindra att det som hänt skulle kunna hända igen, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

Åtgärder som hittills beslutats med anledning av det som hänt på förskolan:

 • En handlingsplan med nya regler för att motverka övergrepp gäller för alla förskolor i kommunen.
 • Rutiner i samband med referenstagning ses över.
 • Utbildningsinsatser planeras för all personal inom förskolan.
 • Ett nytt system för rapportering och uppföljning av avvikande händelser införs (avvikelsehanteringssystem).
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Omsorg & stöd