Stäng meddelande

Om socialtjänsten

Socialtjänsten ska ge stöd och råd när du behöver det. Vi finns till för barn, unga och vuxna. Det kan handla om att du mår dåligt, har problem hemma, behöver stöd som barn, förälder eller anhörig, behöver hjälp mot beroende eller har problem med ekonomin. En del av våra insatser är öppna för alla. Andra insatser kan bli aktuella först efter en utredning.

Om du kontaktar oss och du egentligen ska kontakta landstinget eller någon annan myndighet, visar vi dig rätt. Ofta kan kommunens medborgarcenter berätta vem du ska vända dig till. Olika kontaktuppgifter till socialtjänsten finns på de sidor där vi presenterar vår verksamhet. Om det saknas kontaktuppgifter, beror det antagligen på att det är insatser som kan bli aktuella först efter en utredning. Då går vi igenom hur dina behov ser ut och vilket stöd som passar bäst.

Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens uppdrag beskrivs i socialtjänstlagen. Den säger att socialtjänsten ska:

  • främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet
  • frigöra och utveckla varje persons egna resurser
  • bygga på respekt för varje persons självbestämmanderätt och integritet.

Våra insatser bygger till största delen på frivillighet från den som behöver stöd. I vissa situationer kan det bli aktuellt att använda tvång, men då bestäms det i andra lagar än socialtjänstlagen. Se mer om detta nedan.

Vid åtgärder som rör barn ska socialtjänsten alltid särskilt ta hänsyn till barnets bästa. Med barn menas personer under 18 år.

Dina rättigheter

Det mesta som vi gör regleras i olika lagar, som du kan läsa mer om längre fram i texten. Du har rätt att ge uttryck för dina behov och vi har en skyldighet att försöka ge dig ett så bra och effektfullt stöd som möjligt. När flera personer berörs, som i en familj, har vi skyldighet att se till allas behov. Barnens rätt och behov är alltid särskilt viktiga. 

Om du har med oss att göra har du vissa grundläggande rättigheter enligt lag:

  • Du har rätt att ta del av den information som socialtjänsten har om dig.
  • Du har alltid rätt att komma till tals.
  • Innan socialtjänsten fattar ett beslut har du rätt att få ta del av det underlag som leder fram till beslutet.
  • Du har rätt att träffa beslutsfattaren för att framföra dina synpunkter. 
  • När socialtjänsten har fattat ett beslut, har du rätt att överklaga det, om du tycker att det är fel. Läs mer om dina rättigheter under "Dina rättigheter".

Vad är en utredning?

Om vi bedömer att du kan komma att behöva några av de insatser som kräver ett beslut, startar vi en utredning. Det innebär att vi gör en skriftlig sammanställning av inhämtat material som utgör underlag till ett beslut i ett ärende. Under en utredning undersöker vi tillsammans med dig hur din livssituation ser ut och vilka behov du har. Vårt mål är att hitta så bra och effektfulla insatser för dig som möjligt.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

I vissa fall kan socialnämnden ge vård till en missbrukare mot personens vilja. Socialnämnden ska då ansöka om detta hos förvaltningsrätten som är den som slutligen avgör. På Sveriges Domstolars webbplats finns en beskrivning av hur LVM tillämpaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Om föräldrarna till en person under 18 år på olika sätt inte kan ge det stöd hen behöver eller om en person upp till 20 år lever ett destruktivt liv med till exempel missbruk eller kriminalitet, kan hen tas om hand mot sin och föräldrarnas vilja enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. På Sveriges Domstolars webbplats finns en beskrivning av hur LVU tillämpaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Omsorg & stöd