Stäng meddelande

Samordnad individuell plan, SIP, och teamplanering/ teamplan

Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan. I den ska det framgå:

  • vilka insatser som behövs
  • vilka insatser som kommunen ska svara för
  • vilka insatser som landstinget ska svara för
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen
  • om det är kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Rutinen för teamplanering vänder sig till samtliga tjänstepersoner som arbetar med barn och samtliga tjänstepersoner som arbetar med vuxna inom socialtjänsten. Varje gång en individ/familj har behov av att flera insatser inom kommunen samordnas ska ett team bildas kring individen/familjen. Vid en teamplanering ska alla i teamet delta.

  • Syftet med teamplanering är att stödja individen/familjen att få sina rättigheter avseende samordning av insatser tillgodosedda
  • Teamplaneringen ska utgå från individens/familjens behov och syftar till att belysa deras roll som expert och ägare av sin egen livssituation och därmed öka inflytande och delaktighet i den egna förändringsprocessen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Omsorg & stöd